Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik [...] of een niet-onderscheidende werking te hebben, Wenen, 13-10-1995

Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 25-09-1999 t/m heden

Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben

Authentiek : EN

Additional Protocol to the Convention on prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects

“Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV)

Article 1

It is prohibited to employ laser weapons specifically designed, as their sole combat function or as one of their combat functions, to cause permanent blindness to unenhanced vision, that is to the naked eye or to the eye with corrective eyesight devices. The High Contracting Parties shall not transfer such weapons to any State or non-State entity.

Article 2

In the employment of laser systems, the High Contracting Parties shall take all feasible precautions to avoid the incidence of permanent blindness to unenhanced vision. Such precautions shall include training of their armed forces and other practical measures.

Article 3

Blinding as an incidental or collateral effect of the legitimate military employment of laser systems, including laser systems used against optical equipment, is not covered by the prohibition of this Protocol.

Article 4

For the purpose of this protocol ‘permanent blindness’ means irreversible and uncorrectable loss of vision which is seriously disabling with no prospect of recovery. Serious disability is equivalent to visual acuity of less than 20/200 Snellen measured using both eyes.”

Vertaling : NL

Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben

„Protocol inzake blindmakende laserwapens (Protocol IV)

Artikel 1

Het is verboden laserwapens te gebruiken die speciaal zodanig zijn ontworpen dat hun enige gevechtsfunctie of een van hun gevechtsfuncties is het veroorzaken van blijvende blindheid bij onverhoogd gezichtsvermogen, dat wil zeggen het blote oog of een oog met corrigerende lenzen. De Hoge Verdragsluitende Partijen zullen dergelijke wapens aan geen enkele Staat of een entiteit, niet zijnde een Staat, overdragen.

Artikel 2

Bij het gebruik van lasersystemen treffen de Hoge Verdragsluitende Partijen alle uitvoerbare voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van blijvende blindheid bij onverhoogd gezichtsvermogen. Tot deze voorzorgsmaatregelen behoren de instructie van hun strijdkrachten en andere praktische maatregelen.

Artikel 3

Onder het in dit Protocol bedoelde verbod valt niet het blind maken als een toevallig of bijkomend effect van het legitieme militaire gebruik van lasersystemen, met inbegrip van lasersystemen die worden gebruikt tegen optische apparatuur.

Artikel 4

Voor de toepassing van dit Protocol wordt verstaan onder ,blijvende blindheid’: onherroepelijk en onherstelbaar gezichtsverlies dat ernstig invaliderend is zonder enig uitzicht op genezing. Ernstige invaliditeit staat gelijk aan een gezichtsscherpte van minder dan 20/200, gemeten bij beide ogen met behulp van de test van Snellen.”

Naar boven