Verdrag houdende wijziging van het Verdrag van 5 april 1966 tussen het Koninkrijk [...] en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, Ankara, 04-09-1980

Geldend van 01-05-1983 t/m heden

Verdrag houdende wijziging van het Verdrag van 5 april 1966 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

Authentiek : NL

Verdrag houdende wijziging van het Verdrag van 5 april 1966 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Turkije

Wensende de betrekkingen inzake sociale verzekering tussen de beide Staten verder te ontwikkelen;

Hebbende besloten enige bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, ondertekend te Ankara op 5 april 1966 (hierna te noemen het Verdrag) te herzien,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

Artikel 1

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid; Ankara, 5 april 1966.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid; Ankara, 5 april 1966.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid; Ankara, 5 april 1966.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid; Ankara, 5 april 1966.]

Artikel 5

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid; Ankara, 5 april 1966.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid; Ankara, 5 april 1966.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid; Ankara, 5 april 1966.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid; Ankara, 5 april 1966.]

Artikel 9

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid; Ankara, 5 april 1966.]

Artikel 10

  • 1 Aan dit Verdrag kan geen enkel recht op betaling van uitkeringen worden ontleend voor een tijdvak dat aan zijn inwerkingtreding voorafgaat.

  • 2 Voor de vaststelling van de aan dit Verdrag te ontlenen rechten wordt rekening gehouden met elk tijdvak van verzekering, dat vóór de inwerkingtreding van dit Verdrag krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij is vervuld.

  • 3 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel wordt krachtens dit Verdrag een recht verkregen, zelfs wanneer dit recht in verband staat met een gebeurtenis welke vóór zijn inwerkingtreding heeft plaatsgevonden.

  • 4 De rechten van de belanghebbenden wier pensioen vóór de inwerkingtreding van dit Verdrag werd vastgesteld, worden op hun verzoek, met inachtneming van de bepalingen van dit Verdrag herzien.

    Herziening van deze rechten kan eveneens ambtshalve plaatsvinden. In geen enkel geval mogen door een dergelijke herziening de vroegere rechten van de belanghebbenden worden verminderd.

  • 5 Indien het in het vierde lid van dit artikel bedoelde verzoek binnen een termijn van twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag wordt ingediend, worden de aan dit Verdrag te ontlenen rechten met ingang van die datum verkregen, zonder dat de bepalingen van de wetgeving van de Verdragsluitende Partij met betrekking tot verval of verjaring van rechten op de belanghebbenden worden toegepast.

  • 6 Indien het in het vierde lid van dit artikel bedoelde verzoek na afloop van een termijn van twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag wordt ingediend, wordt voor het verkrijgen van de niet vervallen of verjaarde rechten alleen rekening gehouden met de datum waarop het verzoek is ingediend, tenzij gunstiger bepalingen van de wetgeving van de betrokken Verdragsluitende Partij van toepassing zijn

Artikel 11

De Regeringen van de Verdragsluitende Partijen stellen elkaar ervan in kennis dat de constitutioneel vereiste procedures voor de inwerkingtreding van dit Verdrag in hun onderscheiden landen zijn vervuld.

Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand, volgende op de datum van de laatste van deze kennisgevingen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te Ankara, de vierde september 1980, in tweevoud, in de Franse, de Turkse en de Nederlandse taal, waarbij de Franse tekst doorslaggevend is in geval van verschillen tussen de onderscheiden teksten.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) C. A. VAN DER KLAAUW

Voor de Regering van de Republiek Turkije

(w.g.) P. ERKMEN

Terug naar begin van de pagina