Protocol bij het Verdrag inzake de permanente neutraliteit en exploitatie van het Panamakanaal, Washington, 07-09-1977

Geldend van 03-04-1985 t/m heden

Protocol bij het Verdrag inzake de permanente neutraliteit en exploitatie van het Panamakanaal

Authentiek : EN

Protocol to the Treaty concerning the permanent neutrality and operation of the Panama Canal

Whereas the maintenance of the neutrality of the Panama Canal is important not only to the commerce and security of the United States of America and the Republic of Panama, but to the peace and security of the Western Hemisphere and to the interests of world commerce as well;

Whereas the regime of neutrality which the United States of America and the Republic of Panama have agreed to maintain will ensure permanent access to the Canal by vessels of all nations on the basis of entire equality;

Whereas the said regime of effective neutrality shall constitute the best protection for the Canal and shall ensure the absence of any hostile act against it;

The Contracting Parties to this Protocol have agreed upon the following:

Article I

The Contracting Parties hereby acknowledge the regime of permanent neutrality for the Canal established in the Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal and associate themselves with its objectives.

Article II

The Contracting Parties agree to observe and respect the regime of permanent neutrality of the Canal in time of war as in time of peace, and to ensure that vessels of their registry strictly observe the applicable rules.

Article III

This Protocol shall be open to accession by all states of the world, and shall enter into force for each State at the time of deposit of its instrument of accession with the Secretary General of the Organization of American States.

Vertaling : NL

Protocol bij het Verdrag inzake de permanente neutraliteit en exploitatie van het Panamakanaal

Aangezien het handhaven van de neutraliteit van het Panamakanaal niet alleen belangrijk is voor de handel en veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika en de Republiek Panama, maar tevens voor de vrede en de veiligheid van het westelijk halfrond en voor de belangen van de wereldhandel;

Aangezien het neutraliteitsregime dat de Verenigde Staten van Amerika en de Republiek Panama zijn overeengekomen te handhaven, de permanente toegang tot het Kanaal door schepen van alle naties op grondslag van volledige gelijkheid verzekert;

Aangezien genoemd regime inzake een doeltreffende neutraliteit de beste bescherming voor het Kanaal vormt en een waarborg is dat geen vijandelijke handeling tegen het Kanaal wordt ondernomen;

Zijn de Verdragsluitende Partijen bij dit Protocol overeengekomen als volgt:

Artikel I

De Verdragsluitende Partijen aanvaarden hierbij het regime van permanente neutraliteit voor het Kanaal neergelegd in het Verdrag inzake de Permanente Neutraliteit en Exploitatie van het Panamakanaal en verenigen zich met de doelstellingen van het Verdrag.

Artikel II

De Verdragsluitende Partijen komen overeen het regime van permanente neutraliteit van het Kanaal zowel in tijd van oorlog als in vredestijd na te leven en te eerbiedigen en te garanderen dat schepen die onder hun vlag varen, de geldende regels strikt in acht nemen.

Artikel III

Dit Protocol staat open voor toetreding door alle Staten ter wereld en treedt voor elke Staat in werking op het tijdstip van nederlegging van zijn akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

Terug naar begin van de pagina