Overeenkomst inzake de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief voor de [...] van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM), Brussel, 22-12-1958

[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 01-01-1959.]
Geldend van 01-01-1959 t/m heden

Overeenkomst inzake de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten voorkomende op lijst A1 van bijlage IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten voorkomende op lijst A1 van bijlage IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

De Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), hierna genoemd Gemeenschap;

Gezien de bepalingen van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Gemeenschap, hierna genoemd Verdrag, met name de bepalingen van artikel 94 a en c;

Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:

Artikel 1

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

De Overeenkomstsluitende Partijen stellen in het raam van en overeenkomstig de bepalingen van de Naamlijst van Brussel (Naamlijst voor de classificatie van goederen in de douanetarieven - 1955) een gemeenschappelijk douanetarief vast, dat voor de produkten van lijst A, Bijlage IV, van het Verdrag in de bij deze Overeenkomst behorende Bijlage is opgenomen.

Artikel 2

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

Na 1 januari 1959 kunnen de onderhavige Overeenkomst en Bijlage worden gewijzigd volgens een overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag vast te stellen procedure.

Artikel 3

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

In afwachting van de inwerkingtreding van de douanetarieven welke zijn gebaseerd op de Naamlijst van Brussel, zullen België, Italië, Luxemburg en Nederland het gemeenschappelijk douanetarief in het raam van de thans bestaande douanetarieven toepassen.

Artikel 4

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

De Lid-Staten welke deze Overeenkomst ondertekenen onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, zullen deze goedkeuring zo spoedig mogelijk aan de Commissie mededelen.

De Lid-Staten die de goedkeuring niet vóór 1 januari 1959 hebben kunnen mededelen, zullen vanaf deze datum de bepalingen van deze Overeenkomst voorlopig toepassen, overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen.

De Lid-Staten stellen de Commissie op de hoogte van de maatregelen welke met het oog op de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst zijn genomen.

Artikel 5

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

De onderhavige Overeenkomst, opgemaakt in één exemplaar in de Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse taal, zijnde de vier teksten gelijkelijk authentiek, zal worden gedeponeerd in het archief van de Commissie, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift zal doen toekomen aan de Regeringen van de ondertekenende Lid-Staten.

Ten blijke waarvan de ondergetekende Gevolmachtigden hun handtekeningen hebben geplaatst onder deze Overeenkomst.

Gedaan te Brussel, de 22e december 1958.

BIJLAGE Gemeenschappelijk douanetarief

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

Nr. tarief

Omschrijving

Tarief

26.01

Metaalertsen, ook indien geconcentreerd; geroost ijzerkies (pyrietas):

....................

 
 

C. Uraniumerts:

 • I. Uraniumerts en pekblende, met een uraniumgehalte van meer dan 5 gewichtspercenten .....................

vrij

 

D. Thoriumerts:

 • I. Monaziet; Uranium-thorianiet en andere thoriumertsen, met een thoriumgehalte van meer dan 20 gewichtspercenten .......................

vrij

28.50

Radioactieve chemische elementen, radioactieve isotopen, alsmede organische of anorganische verbindingen daarvan, al dan niet in de staat van chemisch wel bepaalde stof:

 
 

A. Radioactieve chemische elementen: ......................

 • II. Uranium verrijkt met plutonium; plutonium ......................

vrij

 

B. Natuurlijke radioactieve isotopen:

 • I. Uranium verrijkt met uranium 235 .......................

vrij

 

C. Kunstmatige radioactieve isotopen:

 • I. Thorium verrijkt met uranium 233; uranium 233 .......................

vrij

 

D. Organische en anorganische verbindingen:

 • I. van uranium 233; van uranium verrijkt met organische of anorganische verbindingen van uranium 235; van plutonium ...........

vrij

 
 • II. Legeringen, welke plutonium bevatten; legeringen, welke uranium verrijkt met uranium 235 of uranium 233 bevatten ......................

vrij

Nr. tarief

Omschrijving

Tarief

28.52

Zouten en andere organische of anorganische verbindingen van thorium, van uranium en van zeldzame aardmetalen (die van yttrium en van scandium daaronder begrepen), ook indien onderling vermengd:

 
 
 • A. van thorium, van uranium, ook indien onderling vermengd

vrij

81.04

Andere onedele metalen, ruw of bewerkt: ......................

 
 

M. Uranium en thorium:

 
 
 • I. in ruwe staat; resten en afvallen

vrij

 
 • II. bewerkt:

 
 
 • a. staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen ....

 • b. andere

vrij

2 %

Terug naar begin van de pagina