Tweede Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese [...] Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap, Brussel, 14-07-1989

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 14-07-1989 t/m heden

Tweede Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap

Authentiek : NL

Tweede Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Portugese Republiek,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

enerzijds, en

het Koninkrijk Noorwegen,

anderzijds,

Gezien de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, ondertekend te Brussel op 14 mei 1973, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en het Aanvullend Protocol bij deze Overeenkomst in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen, ondertekend te Brussel op 14 juli 1986;

Overwegende dat een volledige schorsing door het Koninkrijk Noorwegen van de rechten op uit Spanje ingevoerde produkten die onder de Overeenkomst vallen de handel tussen beide landen zou kunnen vergemakkelijken;

Overwegende evenwel dat het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst niet voorziet in de schorsing door Noorwegen van de douanerechten op goederen die uit Spanje worden ingevoerd;

Overwegende dat geen verdere maatregelen vereist zijn in het handelsverkeer tussen Noorwegen en Portugal aangezien de douanerechten op produkten waarop de Overeenkomst van toepassing is en die uit Portugal in Noorwegen worden ingevoerd, reeds vóór de toetreding van dit land tot de Gemeenschap werden afgeschaft;

Hebben in onderlinge overeenstemming besloten tot volledige schorsing van de douanerechten op produkten waarop de Overeenkomst van toepassing is en die uit Spanje in Noorwegen worden ingevoerd, en

dit Protocol te sluiten:

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De inning van de douanerechten die in Noorwegen ingevolge artikel 3 van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst van toepassing zijn op produkten die worden ingevoerd uit Spanje, wordt volledig geschorst.

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol maakt integrerend deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen goedgekeurd volgens hun eigen procedures. Het treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de overeenkomstsluitende partijen elkaar kennis hebben gegeven van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Noorse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

GEDAAN te Brussel, de veertiende juli negentienhonderdnegenentachtig.

Terug naar begin van de pagina