Notawisseling tussen de Nederlandse en de Noorse Regering houdende een overeenkomst [...] landen, als Duits vijandelijk vermogen worden beschouwd, Oslo, 30-06-1958

Geldend van 20-08-1959 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Noorse Regering houdende een overeenkomst betreffende de uitgifte van effecten aan het andere land, die volgens de wetgeving van beide landen, als Duits vijandelijk vermogen worden beschouwd

Authentiek : EN

Nr. I

AMBASSADE DES PAYS-BAS

No. 2325

Oslo June 30th 1958.

Excellency,

Referring to the correspondence and the talks which have taken place between representatives of our Governments, I have the honour to propose that in accordance with the Resolutions of the Inter-Allied Reparation Agency of March 12, 1948 and December 8, 1949 either country will release to the other country securities which have been issued in the latter country and which are considered to be German enemy property according to the laws of both countries.

The securities, as well as the income and the proceeds of sale or redemption received thereon, which will be released by the Netherlands Government and which have been enumerated in list A attached hereto1, will be delivered to the Norwegian Embassy at The Hague.

The securities which will be released by the Norwegian Government and which have been enumerated in list B attached hereto2, will be delivered to the Netherlands Embassy at Oslo.

If the foregoing proposal is acceptable to the Norwegian Government I have the honour to propose that this letter and your reply in the affirmative be deemed to constitute and be evidence of a formal agreement between our two Governments, and that this agreement shall enter into force on the date on which each Government shall receive from the other Government a Note in which it is stated, that the constitutional requirements for the entry into force of such agreement have been fulfilled.

Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

(sd.) C.A.v..d. KLAAUW

His Excellency

M. Halvard Lange

Minister of Foreign Affairs of

the Kingdom of Norway

Nr. II

MINISTÈRE ROYAL

DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your letter of to-day, reading as follows:

[Red: (Zoals in nr. I)]

The Norwegian Government agrees to the arrangements proposed in your letter and agrees that our two letters shall be deemed to constitute and be evidence of a formal agreement between our two Governments. The Norwegian Government also agrees to the proposal of the Netherlands Government that the agreement shall enter into force on the date on which each Government shall receive from the other Government a Note in which it is stated, that the constitutional requirements for the entry into force of such agreement have been fulfilled.

Oslo, 30th June 1958.

(sd.) HALVARD LANGE

Monsieur C. A. van der Klaauw,

Charge d'affaires of the Netherlands

etc, etc.

LIST A. List of securities issued in Norway and seized in the Netherlands as German Property

Description of securities

Number

Nom. value

Total nom. value of securities to be released in kind

Proceeds of collected coupons

Proceeds on blocked N. Kr. account

Proceeds in guilders of

 

Redemption

collected coupons

sale

collected coupons

     

N. Kr.

£

$

fl.

fl.

N.Kr.

N.Kr.

fl.

fl.

3% Norway 1888

3

£ 100.-.-

 

100.-.-

   

292,-

   

1.851,-

586,-

4% Norway 1937/63

2

$ 1.000,-

   

2.000,-

 

980,-

       

3% Norway 1938

13

N.Kr.1.000,-

         

13.923,-

3.039,-

   

5% Oslo 1930

36

N.Kr.1.000,-

6.000,-

       

29.972,-

     

id. coupon sheets

9

         

1.344,-

       

4½ % Oslo 1935

3

N.Kr.1.000,-

                 

4% Oslo 1937

11

N.Kr.1.000,-

         

10.980,-

1.343,-

   

4% Oslo 1938

6

N.Kr.1.000,-

6.000,-

       

2.900,-

     

4½ % Oslo 1938

4

N.Kr.1.000,-

         

4.000,-

785,-

   

3½ % Oslo 1942

1

N.Kr.1.000,-

         

967,-

     

5½ % Fredrikstad 1920

18

N.Kr.1.000,-

18.000,-

               

4½ % Norges Kommunalbank

6

N.Kr. 500,-

         

3.000,-

59,-

   

4% Norsk Hydro Elektrisk

12

fl. 1,000,-

     

2.000,-

560,-

   

10.083,-

4.200,-

 

Total

 

30.000,-

100.-.-

2.000,-

2.000,-

3.176,-

65.742,-

5.226,-

11.934,-

4.786,-

12 augustus 1957.

LIST B. List of securities issued in the Netherlands and seized in Norway as German Property

Description of securities

Number

Nom. value

Total nom. value

Lever Bros & Unilever N.V.

3

fl. 1.000,–

fl. 3.000,–

N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Philips Gloeilampenfabr.

2

„ 750,–

„ 1.500,–

N.V. Royal Dutch Petroleum Co.

4

„ 1.000,–

„ 4.000,,–

N.V. Rubber Cultuur Maatschappij, Amsterdam

3

„ 1.000,–

„ 3.000,–

Vertaling : NL

Nr. I

AMBASSADE DER

NEDERLANDEN

Nr. 2325

Oslo, 30 juni 1958.

Excellentie,

Onder verwijzing naar de correspondentie en de besprekingen welke hebben plaats gehad tussen vertegenwoordigers van onze beide Regeringen, heb ik de eer voor te stellen, dat, in overeenstemming met de Besluiten van de Inter-geallieerde Organisatie voor Herstelbetalingen van 12 maart 1948 en 8 december 1949, elk der beide landen aan het andere land effecten zal vrijgeven, die in laatstgenoemd land zijn uitgegeven en die volgens de wetgeving van beide landen als Duits vijandelijk vermogen worden beschouwd.

De effecten, alsmede de daarop ontvangen couponopbrengsten en de opbrengst van verkoop of aflossing, die door de Nederlandse Regering zullen worden vrijgegeven en die zijn opgesomd in de hieraan gehechte lijst A3, zullen worden afgegeven aan de Noorse Ambassade te 's-Gravenhage.

De effecten die door de Noorse Regering zullen worden vrijgegeven en die zijn opgesomd in de hieraan gehechte lijst B4, zullen worden afgegeven aan de Nederlandse Ambassade te Oslo.

Indien het voorgaande voorstel voor de Noorse Regering aanvaardbaar is, heb ik de eer voor te stellen, dat deze brief en Uw bevestigend antwoord beschouwd zullen worden een formele overeenkomst tussen onze beide Regeringen te vormen en daarvan het bewijs te zijn en dat deze overeenkomst in werking treedt op de datum waarop elk van beide Regeringen van de andere Regering een nota zal hebben ontvangen, waarin wordt verklaard, dat aan de grondwettelijke vereisten voor de inwerkingtreding van een dergelijke overeenkomst is voldaan.

Gelief, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.

(w.g.) C. A. v. d. KLAAUW

Zijner Excellentie

De Heer Halvard Lange

Minister van Buitenlandse Zaken van

het Koninkrijk Noorwegen

Nr. II

KONINKLIJK MINISTERIE

VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Mijnheer,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, welke als volgt luidt:

[Red: (Zoals in nr. I)]

De Noorse Regering stemt met de in Uw brief voorgestelde regeling in en gaat er tevens mede akkoord, dat onze beide brieven zullen worden beschouwd een formele overeenkomst te vormen tussen onze beide Regeringen en daarvan het bewijs te zijn. De Noorse Regering stemt tevens in met het voorstel van de Nederlandse Regering, dat de overeenkomst in werking zal treden op de datum waarop elk van beide Regeringen van de andere Regering een nota zal hebben ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat aan de grondwettelijke vereisten voor de inwerkingtreding van een dergelijke overeenkomst is voldaan.

Oslo, 30 juni 1958.

(w.g.) HALVARD LANGE

De heer C. A. van der Klaauw,

Nederlands Zaakgelastigde, enz., enz.

LIJST A. Lijst van in Noorwegen uitgegeven en in Nederland als Duits vermogen in beslag genomen effecten

Beschrijving van de effecten

Aantal

Nominale waarde

Totale nominale waarde van in natura vrij te geven effecten

Opbr. van verzilverde coupons

Opbrengst op geblokkeerde N. Kr.-rekening

Opbrengst in guldens van

Aflossing

verzilverde coupons

verkoop

verzilverde coupons

     

N. Kr.

£

$

Fl.

Fl.

N.Kr.

N.Kr.

Fl.

Fl.

3% Noorwegen 1888

3

£ 100.-.-

 

100.-.-

   

292,-

   

1.851,-

586,-

4% Noorwegen 1937/63

2

$ 1.000,-

   

2.000,-

 

980,-

       

3% Noorwegen 1938

13

N.Kr.1.000,-

         

13.923,-

3.039,-

   

5% Oslo 1930

36

N.Kr.1.000,-

6.000,-

       

29.972,-

     

id. couponbladen

9

         

1.344,-

       

4½ % Oslo 1935

3

N.Kr.1.000,-

                 

4% Oslo 1937

11

N.Kr.1.000,-

         

10.980,-

1.343,-

   

4% Oslo 1938

6

N.Kr.1.000,-

6.000,-

       

2.900,-

     

4½ % Oslo 1938

4

N.Kr.1.000,-

         

4.000,-

785,-

   

3½ % Oslo 1942

1

N.Kr.1.000,-

         

967 ,-

     

5½% Fredrikstad 1920

18

N.Kr.1.000,-

18.000,-

               

4½ % Norges Kommunalbank

6

N. Kr. 500,-

         

3.000,-

59,-

   

4% Norsk Hydro Elektrisk

12

Fl. 1.000,-

     

2.000,-

560,-

   

10.083,-

4,200,-

 

Totaal

 

30.000,-

100.-.-

2.000,-

2.000,-

3.176,-

65.742,-

5.226,-

11.934,-

4.786,-

12 augustus 1957.

LIJST B. Lijst van in Nederland uitgegeven en in Noorwegen als Duits vermogen in beslag genomen effecten

Omschrijving van de effecten

Aantal

Nom. waarde

Totale nom. waarde

Lever Bros & Unilever N.V.

3

Fl. 1.000,-

Fl. 3.000,-

N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Philips Gloeilampenfabr.

2

„ 750,-

„ 1.500,-

N.V. Royal Dutch Petroleum Co.

4

„ 1.000,-

„ 4.000,-

N.V. Rubber Cultuur Maatschappij, Amsterdam

3

„ 1.000,-

„ 3.000,-

12 augustus 1957.,

 1. [Red: De laatste 10 woorden, welke in de originele nota's abusievelijk waren vervallen, zijn met wederzijds goedvinden d.d. 24 februari 1959 alsnog toegevoegd.]

  ^ [1]
 2. [Red: De laatste 10 woorden, welke in de originele nota's abusievelijk waren vervallen, zijn met wederzijds goedvinden d.d. 24 februari 1959 alsnog toegevoegd.]

  ^ [2]
 3. [Red: De laatste 10 woorden, welke in de originele nota's abusievelijk waren vervallen, zijn met wederzijds goedvinden d.d. 24 februari 1959 alsnog toegevoegd.]

  ^ [3]
 4. [Red: De laatste 10 woorden, welke in de originele nota's abusievelijk waren vervallen, zijn met wederzijds goedvinden d.d. 24 februari 1959 alsnog toegevoegd.]

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina