Overeenkomst inzake de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief voor de [...] van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM), Brussel, 22-12-1958

[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 01-01-1959.]
Geldend van 01-01-1959 t/m heden

Overeenkomst inzake de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten voorkomende op lijst A2 van bijlage IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten voorkomende op lijst A2 van bijlage IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

De Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), hierna genoemd Gemeenschap;

Gezien de bepalingen van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Gemeenschap, hierna genoemd Verdrag, met name de bepalingen van artikel 94 b en c;

Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:

Artikel 1

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

De Overeenkomstsluitende Partijen stellen in het raam van en overeenkomstig de bepalingen van de Naamlijst van Brussel (Naamlijst voor de classificatie van goederen in de douanetarieven - 1955) een gemeenschappelijk douanetarief vast, dat voor de produkten van lijst A2, Bijlage IV, van het Verdrag in de bij deze Overeenkomst behorende Bijlage is opgenomen.

Artikel 2

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

 • 1 De heffing van de rechten van het gemeenschappelijke douanetarief, opgenomen in de Bijlage bij deze Overeenkomst, wordt opgeschort tot 1 januari 1964:

  • a. volledig voor de produkten, opgenomen onder de tariefposten:

   84.17A, 84.18A, 84.18B, 84.59A, 85.22B;

  • b. gedeeltelijk met heffing van het recht ter hoogte van de afzonderlijk aangegeven percentages voor de produkten, opgenomen onder de nummers:

   • 84.14A: 7%; 84.17B: 7%; 84.18C : 7%; 84.44A: 7%;

   • 84.45A: 7%; 84.59C: 7 %; 85.11AI: 7%; 85.22C: 7%;

   en voor de produkten opgenomen in de rechtsgeldige aanvullende noot betreffende de machines en apparaten voor het weer voor het gebruik geschikt maken van bestraalde kernsplijtstoffen (op te nemen onder afdeling XVI van het tarief): 7 %.

 • 2 De heffing van de rechten van het gemeenschappelijke douanetarief, opgenomen in de Bijlage bij deze Overeenkomst, wordt voor de produkten, opgenomen onder de tariefposten 28.51A en 84.59B, volledig opgeschort tot 1 januari 1962.

  De Commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) zal aan de Lid-Staten een verslag uitbrengen aangaande de nieuwe factoren, waarmee rekening moet worden gehouden, teneinde de Lid-Staten in de gelegenheid te stellen, te zijner tijd te beslissen of en in welke mate de opschorting wordt gehandhaafd.

Artikel 3

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

Na 1 januari 1959 kunnen de onderhavige Overeenkomst en Bijlage worden gewijzigd volgens een overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag vast te stellen procedure.

Artikel 4

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

In afwachting van de inwerkingtreding van de douanetarieven welke zijn gebaseerd op de Naamlijst van Brussel, zullen België, Italië, Luxemburg en Nederland het gemeenschappelijk douanetarief in het raam van de thans bestaande douanetarieven toepassen.

Artikel 5

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

De Lid-Staten welke deze Overeenkomst ondertekenen onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, zullen deze goedkeuring zo spoedig mogelijk aan de Commissie mededelen.

De Lid-Staten die de goedkeuring niet vóór 1 januari 1959 hebben kunnen mededelen, zullen vanaf deze datum de bepalingen van deze Overeenkomst voorlopig toepassen, overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen.

De Lid-Staten stellen de Commissie op de hoogte van de maatregelen welke met het oog op de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst zijn genomen.

Artikel 6

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

De onderhavige Overeenkomst, opgemaakt in één exemplaar in de Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse taal, zijnde de vier teksten gelijkelijk authentiek, zal worden gedeponeerd in de archieven van de Commissie, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift zal doen toekomen aan de Regeringen van de ondertekenende Lid-Staten.

Ten blijke waarvan de ondergetekende Gevolmachtigden hun handtekeningen hebben geplaatst onder deze Overeenkomst.

Gedaan te Brussel, de 22e december 1958.

BIJLAGE Gemeenschappelijk douanetarief

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]

Nr. tarief

Omschrijving

Tarief

28.50

Radioactieve chemische elementen, radioactieve isotopen, alsmede organische of anorganische verbindingen daarvan, al dan niet in de staat van chemisch wel bepaalde stof:

 
 

.....................

 
 

C. Kunstmatige radioactieve isotopen:

 
 

.....................

 
 

II. andere .....................

vrij

 

D. Organische en anorganische verbindingen:

 
 

...................

 
 

III. van andere kunstmatige radioactieve isotopen ...................

vrij

28.51

Isotopen, andere dan die bedoeld bij post 28.50, alsmede organische of anorganische verbindingen daarvan, al dan niet in de staat van chemisch wel bepaalde stof:

 
 

A. Zware waterstof (deuterium) en verbindingen daarvan (zwaar water daaronder begrepen); mengsels en oplossingen, welke zware waterstof bevatten en waarin de verhouding van het aantal atomen zware waterstof tot het aantal atomen normale waterstof 1 : 5000 overschrijdt ...................

10%

78.06

Werken van lood:

 
 

A. Bergingsmiddelen met loden bekleding ter afscherming van radioactieve straling, voor het vervoer of de opslag van radioactieve stoffen ...................

12%

Nr. tarief

Omschrijving

Tarief

84.14

Industriële ovens en ovens voor laboratoria met uitzondering van de elektrische ovens, bedoeld bij post 85.11: .....................

 
 

A. speciaal vervaardigd voor het scheiden van bestraalde kernsplijtstoffen, voor de behandeling van radioactieve afvalstoffen of voor het weer voor het gebruik geschikt maken van bestraalde kernsplijtstoffen ...........................

11 %

84.17

Toestellen, apparaten en inrichtingen (ook indien elektrisch verhit), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen, waarbij temperatuursverandering nodig is, zoals warmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren, afkoelen, enz., met uitzondering van toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; niet-elektrische geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers):

 
 

A. Toestellen en apparaten voor het vervaardigen van de produkten, bedoeld bij post 28.51 A .....................

11 %

 

B. Toestellen en apparaten, speciaal vervaardigd voor het scheiden van bestraalde kernsplijtstoffen, voor de behandeling van radioactieve afvalstoffen of voor het weer voor het gebruik geschikt maken van bestraalde kernsplijtstoffen ...............................

11 %

84.18

Centrifuges; toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen:

 
 

A. voor het scheiden van uraniumisotopen

5%

 

B. voor het vervaardigen van de produkten, bedoeld bij post 28.51 A .....................

11 %

Nr. tarief

Omschrijving

Tarief

 

C. speciaal vervaardigd voor het scheiden van bestraalde kernsplijtstoffen, voor de behandeling van radioactieve afvalstoffen of voor het weer voor het gebruik geschikt maken van bestraalde kernsplijtstoffen ...........................

11 %

84.22

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en toestellen, alsmede machines en toestellen voor het hanteren van goederen (liften, skips, windassen of lieren, dommekrachten, takels, hijskranen, loopkranen, bandtransporteurs, kabelbanen, enz.), met uitzondering van machines en toestellen, bedoeld bij post 84.23:

 
 

...........................

 
 

G. andere:

 
 

I. al dan niet verplaatsbare mechanische werktuigen voor het hanteren van goederen op afstand, niet bestemd om met handkracht te worden bediend en speciaal vervaardigd voor het hanteren van sterk radioactieve stoffen ...........................

8 %

84.44

Walsstoelen, walswerken (walsstraten) en walsrollen:

 
 

A. Walsstoelen, speciaal vervaardigd om te worden gebruikt voor het weer voor het gebruik geschikt maken van bestraalde kernsplijtstoffen ..........................

11 %

84.45

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metalen en metaalcarbiden, met uitzondering van die, bedoeld bij de posten 84.49 en 84.50:

 
 

A. speciaal vervaardigd om te worden gebruikt voor het weer voor het gebruik geschikt maken van kernsplijtstoffen (het bekleden, het verwijderen van de bekleding, vormgeving, enz.) ..........................

11 %

Nr. tarief

Omschrijving

Tarief

84.59

Machines, toestellen en mechanische werktuigen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 84:

 
 

A. voor het vervaardigen van de produkten, bedoeld bij post 28.51 A .....................

11 %

 

B. kernreactoren *) .....................

10%

 

C. speciaal vervaardigd voor het weer voor het gebruik geschikt maken van bestraalde kernsplijtstoffen (het sinteren van radioactieve metaaloxyden, het bekleden, enz.) ......................

11 %

85.11

Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik, toestellen voor de behandeling van stoffen door inductieve of door diëlektrische verwarming daaronder begrepen; elektrische machines en apparaten, om te lassen of om te solderen en dergelijke machines en apparaten om te snijden:

 
 

A. Ovens, toestellen voor de behandeling van stoffen door inductieve of door diëlektrische verwarming daaronder begrepen:

 
 

I. speciaal vervaardigd voor het scheiden van bestraalde kernsplijtstoffen, voor de behandeling van radioactieve afvalstoffen en voor het weer voor het gebruik geschikt maken van bestraalde kernsplijtstoffen ………

11 %

85.22

Elektrische machines, apparaten en toestellen, niet genoemd en niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 85: ………

 
 

B. voor het vervaardigen van de produkten bedoeld bij post 28.51 A

11 %

 

C. speciaal vervaardigd voor het scheiden van bestraalde kernsplijtstoffen, voor

 

Nr. tarief

Omschrijving

Tarief

 

de behandeling van radioactieve afvalstoffen en voor het weer voor het gebruik geschikt maken van bestraalde kernsplijtstoffen ...................

11 %

86.07

Goederenwagens voor spoor- en tramwegen, ook indien voor smalspoor:

 
 

A. speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve produkten ...

10%

86.08

Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder begrepen), ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel:

 
 

A. Containers en dergelijke laadkisten met loden bekleding ter afscherming van radioactieve straling, voor het vervoer van radioactieve stoffen ........................

10%

87.02

Automobielen, ongeacht de soort van de motor, voor personenvervoer (sportauto's en trolleybussen daaronder begrepen) of voor goederenvervoer: ......................

 
 

B. voor goederenvervoer:

 
 

I. Vrachtautomobielen, welke speciaal zijn vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen ....................................

10%

87.07

Transportwagentjes, vorkheftrucks, trekkers voor perronwagentjes en dergelijke motorvoertuigen, ongeacht de soort van de motor, voor het vervoer of voor het hanteren van goederen in werkplaatsen, in magazijnen, op bouwterreinen, enz.; delen en onderdelen daarvan:

 
 

A. speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen .....................

10%

Nr. tarief

Omschrijving

Tarief

87.14

Andere werktuigen zonder eigen beweegkracht en aanhangwagens voor voertuigen, delen en onderdelen daarvan:

 
 

B.aanhangwagens en opleggers:

 
 

I. speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen ...................

10%

 

C. andere voertuigen:

 
 

I. speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen

10%

*) Noot: Met de term kernreactoren wordt aangeduid het geheel van toestellen, apparaten en inrichtingen, welke zich bevinden in de ruimte die wordt begrensd door een biologisch scherm, met inbegrip eventueel van het scherm zelf, alsmede de inrichtingen die een geheel vormen met delen, die zich in de hiervoor genoemde ruimte bevinden (o.a. de regelstaven en hun aandrijvings-, regel- en besturingsmechanismen voor zover deze mechanismen een geheel vormen met die staven of met andere delen die zich in de hiervoor genoemde ruimte bevinden).

Aanvullende wettelijke aantekening betreffende de machines en toestellen voor het weer voor het gebruik geschikt maken van bestraalde kernsplijtstoffen (in te lassen als laatste aantekening op Afdeling XVI van het Tarief):

Machines en toestellen, welke speciaal zijn vervaardigd voor het weer voor het gebruik geschikt maken van bestraalde kernsplijtstoffen, worden, indien zij niet met name zijn genoemd in één der posten van deze afdeling, belast met een invoerrecht van 11%, ongeacht de post van hoofdstuk 84 of hoofdstuk 85, waartoe zij behoren.

Terug naar begin van de pagina