Notawisseling tussen de Nederlandse en de Amerikaanse Regering inzake ontheffing [...] uitgaven in Nederland voor de gemeenschappelijke defensie, 's-Gravenhage, 07-03-1952

Geldend van 07-03-1952 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Amerikaanse Regering inzake ontheffing van belastingen met betrekking tot Amerikaanse uitgaven in Nederland voor de gemeenschappelijke defensie

Authentiek : EN

I

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

No. 3974

The Hague, March 7, 1952.

Sir,

Conversations between representatives of the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of the Netherlands with regard to the former Government's request for relief from taxes on United States expenditures for the common defense, as formulated in the United States Embassy's Note number 301 of November 19, 1951, have led to mutual concurrence. Conclusions reached have been confirmed with a memorandum of which a copy is enclosed herewith.

This opportunity is taken to establish the Netherlands Government's interpretation of the following points:

 • 1. The Netherlands Government assume that the term 'any foreign aid program of the United States' relates to the United States aid programs within the framework of the common defense effort.

 • 2. The Netherlands Government assume that relief granted by the present memorandum does not relate to the purchase by Post Exchanges of supplies, including cigars, cigarettes and beer, for the personal use of any United States forces stationed in the Netherlands, or to purchases by individual members of such forces in the Netherlands.

I shall appreciate receiving your concurrence in the memorandum and the interpretations contained herein.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

(s.) STIKKER

His Excellency

Selden Chapin,

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

of the United States of America

at The Hague.

MEMORANDUM ON TAX RELIEF

Recently discussions have been held between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of the Netherlands on the subject of Netherlands taxation insofar as it may affect expenditures of the Government of the United States for the common defense. These discussions have resulted in certain understandings, which I am pleased to communicate to you as the undertakings of the Government of the Netherlands.

 • 1. Relief will be granted by the Government of the Netherlands to the Government of the United States from Netherlands taxes specified below and to the extent and in the manner there stated. Such tax relief will be applied to all United States expenditures in the Netherlands for equipment, materials, facilities and services for the common defense effort, including expenditures for any foreign aid program of the United States.

  The United States expenditures in question consist of expenditures

  • (a) for equipment, materials, facilities and services purchased in the Netherlands, whether for United States forces, for Netherlands forces, or for the forces of other countries;

  • (b) for infrastructure facilities in the Netherlands whether to be used multilaterally by NATO forces, by United States forces alone, or by United States forces in conjunction with Netherlands forces;

  • (c) for any foreign aid program of the Government of the United States.

 • 2. The tax relief in connection with such expenditures will apply to

  • (a) turnover taxes, and

  • (b) import taxes and duties on any imported articles, or imported components used in the production of articles, insofar as relief from such taxes and duties would be accorded if the articles were exported from the Netherlands, whether or not they are retained in the Netherlands or are in fact exported.

 • 3. The laws in the Netherlands with regard to social security and other contributions related to the employment of individuals are not affected by this Agreement.

 • 4.

  • (a) With regard to such expenditures made under contracts concluded with Netherlands suppliers and financed directly by the Government of the United States, the tax relief accorded under this memorandum shall be provided in such manner that payments by the Government of the United States under such contracts shall be net of the duties and taxes specified in paragraph 2.

  • (b) With respect to infrastructure facilities and any other program for which the Government of the Netherlands act as procuring agency and receives reimbursement in whole or in part from the Government of the United States, such reimbursement will be net of the duties and taxes specified in paragraph 2. Tax relief for such expenditures for infrastructure facilities cannot, however, for technical reasons be realised by means of an exemption from taxes. Therefore, in such cases the applicable taxes will be added to the costs borne by the Government of the Netherlands.

 • 5. With respect to any Netherlands taxes not specifically referred to in this memorandum, which may be found to be applicable to expenditures in the categories embraced in this memorandum, or with respect to any expenditures of the Government of the United States of types not referred to in this memorandum, the two Governments will discuss whether relief from such taxes, or inclusion of such expenditures, would be consistent with the principles underlying this memorandum. If so, the two Governments will agree upon procedures for providing relief from such taxes or inclusion of such expenditures.

 • 6. This memorandum is not intended to affect tax relief provided by the Government of the Netherlands in accordance with existing agreements, such as the Mutual Defense Assistance Agreement of January 27, 1950, nor is it intended that the Agreement signed in London on June 19, 1951, on the status of NATO forces should affect the understandings contained in this memorandum.

 • 7. The relief to be accorded hereunder is applicable to all expenditures of the types covered by this memorandum made after the date of this memorandum.

 • 8. In the event of the Government of the United States considering that any tax imposed in an overseas part of the Kingdom of the Netherlands affects expenditures of the types covered by this memorandum, the Government of the Netherlands will, at the request of the Government of the United States, consult the authorities of the overseas part of the Realm concerned regarding the possibility of obtaining for the Government of the United States appropriate relief similar to that outlined in this memorandum.

The Hague, March 7, 1952.

II

AMERICAN EMBASSY

No. 524.

The Hague, Netherlands,

March 7, 1952.

Excellency:

I have the honor to acknowledge receipt of Your Excellency's Note dated March 7, 1952, and reading as follows:

[Red: (volgt tekst “Memorandum on tax relief”, zie No. I)]

I also have the honor to acknowledge receipt of Your Excellency's letter of January 7, 19521, and reading as follows:

[Red: (volgt tekst Nederlandse brief, zie No. I)]

I have the honor to confirm that the provisions contained in the Note quoted above and the interpretations contained in Your Excellency's letter are acceptable to the Government of the United States, and that the aforementioned Note and the present reply constitute an agreement between the Governments of the United States of America and the Kingdom of the Netherlands.

Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

(s.) SELDEN CHAPIN

His Excellency

Dr D. U. Stikker,

Royal Netherlands Minister of Foreign Affairs,

The Hague.

Vertaling : NL

I

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

No. 3974

's-Gravenhage, 7 Maart 1952.

Mijnheer de Ambassadeur,

Overleg tussen vertegenwoordigers van de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden nopens het verzoek van de eerstgenoemde Regering om ontheffing van belastingen met betrekking tot Amerikaanse uitgaven voor de gemeenschappelijke defensie, zoals geformuleerd in de nota van de Amerikaanse Ambassade van 19 November 1951, No. 301, heeft tot wederzijdse overeenstemming geleid. De bereikte conclusies zijn bevestigd in een memorandum, waarvan een exemplaar hierbij gaat.

Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de uitlegging van de Nederlandse Regering ten aanzien van de volgende punten vast te leggen:

 • 1. De Nederlandse Regering neemt aan, dat de uitdrukking „enig programma van de Verenigde Staten voor hulpverlening aan het buitenland” betrekking heeft op de hulpverleningsprogramma's van de Verenigde Staten in het kader van de gemeenschappelijke defensie-inspanning.

 • 2. De Nederlandse Regering neemt aan, dat de ontheffing van belastingen, welke bij het onderhavige memorandum wordt toegekend, niet van toepassing is op de aankoop van goederen, waaronder begrepen sigaren, sigaretten en bier, door cantines voor het persoonlijk gebruik van Amerikaanse strijdkrachten, gelegerd in Nederland, of op aankopen door individuele leden van die strijdkrachten in Nederland.

Ik zal het op prijs stellen Uw instemming met het memorandum, en met de uitlegging die in deze brief wordt gegeven, te vernemen.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om aan Uwe Excellentie de hernieuwde verzekering te geven van mijn bijzondere hoogachting.

(w.g.) STIKKER

Zijner Excellentie Selden Chapin,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur

van de Verenigde Staten van Amerika,

's-Gravenhage.

MEMORANDUM BETREFFENDE ONTHEFFING VAN BELASTINGEN

Tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zijn onlangs besprekingen gehouden met betrekking tot de Nederlandse belastingheffing, voor zover deze uitgaven treft van de Regering van de Verenigde Staten in het kader van de gemeenschappelijke defensie. Deze besprekingen hebben geleid tot bepaalde afspraken, welke ik hierbij gaarne te Uwer kennis breng als de door de Nederlandse Regering aanvaarde verplichtingen.

 • 1. De Nederlandse Regering zal, in de mate en op de wijze als hieronder zijn vermeld, de Amerikaanse Regering ontheffen van de Nederlandse belastingen welke hierna zijn genoemd. Deze ontheffing zal van toepassing zijn met betrekking tot alle uitgaven van de Verenigde Staten in Nederland voor uitrusting, goederen, werken en diensten voor de gemeenschappelijke defensie-inspanning, met inbegrip van uitgaven voor enig programma van de Verenigde Staten voor hulpverlening aan het buitenland.

  De hierbedoelde uitgaven van de Verenigde Staten bestaan uit:

  • a) uitgaven voor uitrusting, goederen, werken en diensten, in Nederland verworven, uitgevoerd of verricht, hetzij voor Amerikaanse, hetzij voor Nederlandse strijdkrachten, hetzij voor de strijdkrachten van andere landen;

  • b) uitgaven voor infrastructuurwerken in Nederland, hetzij voor multilateraal gebruik door N.A.T.O.-strijdkrachten, hetzij uitsluitend voor gebruik door Amerikaanse strijdkrachten, hetzij voor gebruik door Amerikaanse strijdkrachten tezamen met Nederlandse strijdkrachten;

  • c) uitgaven voor enig programma van de Amerikaanse Regering voor hulpverlening aan het buitenland.

 • 2. De ontheffing van belastingen, welke verband houdt met zodanige uitgaven, zal betrekking hebben op:

  • a) omzetbelasting en

  • b) invoerrechten en andere belastingen op de invoer van goederen of onderdelen, welke gebruikt worden voor de vervaardiging van eindproducten,

   voorzover vrijstelling van zodanige rechten en belastingen zou worden verleend, indien de goederen uit Nederland zouden worden uitgevoerd, ongeacht of de goederen in feite worden uitgevoerd dan wel in Nederland blijven.

 • 3. Deze overeenkomst maakt geen inbreuk op de Nederlandse wetten betreffende sociale zekerheid en andere bijdragen, verband houdende met de tewerkstelling van personen.

 • 4.

  • a) Ontheffing van belastingen, op grond van dit memorandum verleend met betrekking tot uitgaven, welke uit hoofde van contracten, gesloten met Nederlandse leveranciers en rechtstreeks gefinancierd door de Amerikaanse Regering worden gedaan, zal op zodanige wijze worden verwezenlijkt, dat in de betalingen door de Amerikaanse Regering uit hoofde van zodanige contracten de in paragraaf 2 genoemde rechten en belastingen niet zijn begrepen.

  • b) Wat betreft de infrastructuurwerken of enig ander programma, waarvoor de Nederlandse Regering optreedt als opdrachtgeefster en waarvoor zij geheel of gedeeltelijk terugbetaling ontvangt van de Amerikaanse Regering zal zodanige terugbetaling worden verminderd met de rechten en belastingen, genoemd in paragraaf 2. Ontheffing van belastingen met betrekking tot zodanige uitgaven voor infrastructuurwerken kan evenwel om technische redenen niet worden verwezenlijkt door middel van een vrijstelling van belastingen. In dergelijke gevallen zullen mitsdien de belastingen worden toegevoegd aan de kosten die door de Nederlandse Regering worden gedragen.

 • 5. Met betrekking tot Nederlandse belastingen welke in dit memorandum niet afzonderlijk zijn genoemd, en waarvan mocht blijken, dat ze de in dit memorandum bedoelde uitgaven treffen, of met betrekking tot enigerlei uitgaven van de Amerikaanse Regering waarop in dit memorandum niet wordt gedoeld, zullen de beide Regeringen overleggen of ontheffing van zodanige belastingen, of uitbreiding van dit memorandum tot zodanige uitgaven verenigbaar zou zijn met de beginselen die daaraan ten grondslag liggen. Indien zulks het geval is, zullen de beide Regeringen overeenkomen omtrent een procedure, teneinde ontheffing van zodanige belastingen te verlenen of zodanige uitgaven daarin op te nemen.

 • 6. Dit memorandum beoogt geen inbreuk te maken op de vrijstellingen van belastingen, welke door de Nederlandse Regering worden verleend in overeenstemming met bestaande overeenkomsten, zoals het Verdrag tot wederzijdse hulpverlening inzake verdediging van 27 Januari 1950. Het ligt voorts niet in de bedoeling, dat het Verdrag nopens de rechtspositie van de N.A.T.O.-krijgsmachten, ondertekend te Londen op 19 Juli 1951, op de in dit memorandum vervatte afspraken van invloed zal zijn.

 • 7. De ontheffing, die op grond van deze overeenkomst wordt verleend, is van toepassing op alle uitgaven als in dit memorandum zijn bedoeld, welke na de datum van dit memorandum worden gedaan.

 • 8. Indien de Amerikaanse Regering van mening is, dat enigerlei belasting, welke in een der Overzeese Rijksdelen van het Koninkrijk der Nederlanden wordt geheven, de in dit memorandum bedoelde uitgaven treft, zal de Nederlandse Regering op verzoek van de Amerikaanse Regering, met de autoriteiten van het betrokken Overzeese Rijksdeel van het Koninkrijk overleg plegen over de mogelijkheid om voor de Amerikaanse Regering een geëigende ontheffing van belastingen te verkrijgen overeenkomstig die, welke in dit memorandum is voorzien.

's-Gravenhage, 7 Maart 1952.

II

AMERIKAANSE AMBASSADE

No. 524.

's-Gravenhage, Nederland,

7 Maart 1952.

Excellentie,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uwer Excellenties Nota d.d. 7 Maart 1952, waarvan de tekst luidt als volgt:

[Red: (volgt tekst „Memorandum betreffende ontheffing van belastingen”, zie No. I.)]

Eveneens heb ik de eer de ontvangst te bevestigen van Uwer Excellenties brief van 7 Januari 19522, waarvan de, tekst luidt als volgt:

[Red: (volgt tekst Nederlandse brief, zie No. I.)]

Ik heb de eer te bevestigen, dat de bepalingen vervat in de hierboven aangehaalde Nota en de uitlegging vervat in Uwer Excellenties brief aanvaardbaar zijn voor de Regering van de Verenigde Staten, en dat eerdergenoemde Nota en het onderhavige antwoord een overeenkomst vormen tussen de Regeringen van de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden.

Gelief, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

(w.g.) SELDEN CHAPIN

Zijner Excellentie Mr D. U. Stikker,

Minister van Buitenlandse Zaken van het

Koninkrijk der Nederlanden,

's-Gravenhage.

 1. [Red: Kennelijk is bedoeld „March 7, 1952”.]

  ^ [1]
 2. [Red: Kennelijk is bedoeld „7 Maart 1952”.]

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina