Protocol 1, gehecht aan de Universele Auteursrecht-Conventie, zoals herzien te Parijs [...] de bescherming van werken van staatlozen en vluchtelingen, Parijs, 24-07-1971

Geldend van 30-11-1985 t/m heden

Protocol 1, gehecht aan de Universele Auteursrecht-Conventie, zoals herzien te Parijs op 24 juli 1971, inzake de bescherming van werken van staatlozen en vluchtelingen

Authentiek : EN

Protocol 1 Annexed to the Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971 concerning the application of that Convention to works of Stateless persons and refugees

The States party hereto, being also party to the Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971 (hereinafter called “the 1971 Convention”),

Have accepted the following provisions:

1

Stateless persons and refugees who have their habitual residence in a State party to this Protocol shall, for the purposes of the 1971 Convention, be assimilated to the nationals of that State.

2

  • (a) This Protocol shall be signed and shall be subject to ratification or acceptance, or may be acceded to, as if the provisions of Article VIII of the 1971 Convention applied hereto.

  • (b) This Protocol shall enter into force in respect of each State, on the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or accession of the State concerned or on the date of entry into force of the 1971 Convention with respect to such State, whichever is the later.

IN FAITH WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Paris, this twenty-fourth day of July 1971, in the English, French and Spanish languages, the three texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The Director-General shall send certified copies to the signatory States, and to the Secretary-General of the United Nations for registration.

Vertaling : NL

Protocol 1 gehecht aan de Universele Auteursrecht-Conventie, herzien te Parijs op 24 juli 1971, inzake de bescherming van werken van staatlozen en vluchtelingen

De Staten, die partij zijn bij de Universele Auteursrecht-Conventie herzien te Parijs op 24 juli 1971 (hierna te noemen „de Conventie van 1971”) en ook partij zijn bij dit Protocol,

Zijn het volgende overeengekomen:

1

Staatlozen en vluchtelingen, die hun vast verblijf hebben in een bij dit Protocol aangesloten Staat, worden voor de toepassing van de Conventie van 1971 met onderdanen van die Staat gelijkgesteld.

2

  • (a) Dit Protocol zal worden ondertekend en moet worden bekrachtigd of aanvaard door de ondertekenende Staten; toetreding is mogelijk, overeenkomstig de bepalingen van artikel VIII van de Conventie van 1971.

  • (b) Dit Protocol treedt voor iedere Staat in werking op de datum van de nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding door de betrokken Staat, mits deze Staat reeds partij is bij de Conventie van 1971.

  • (c) Op de datum van inwerkingtreding van dit Protocol voor een Staat die geen partij is bij Protocol 1 gehecht aan de Conventie van 1952, wordt laatstgenoemd Protocol geacht voor deze Staat in werking te zijn getreden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, hiertoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Parijs, vierentwintig juli 1971, in de Franse, de Engelse en de Spaanse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek, in één exemplaar, dat zal worden nedergelegd bij de Directeur-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die er een gewaarmerkt afschrift van zal doen toekomen aan de ondertekenende Staten en aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties ter registratie door laatstgenoemde.

Terug naar begin van de pagina