Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap [...] de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap, Brussel, 06-11-1980

Geldend van 01-03-1988 t/m heden

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek IJsland in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap

Authentiek : NL

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek IJsland in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap

Het Koninkrijk België,

Het Koninkrijk Denemarken,

De Bondsrepubliek Duitsland,

De Franse Republiek,

Ierland,

De Italiaanse Republiek,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

en de Helleense Republiek die toetreedt tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

enerzijds,

en de Republiek IJsland,

anderzijds,

Gezien de toetreding, op 1 januari 1981, van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen,

Gelet op de op 22 juli 1972 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek IJsland, hierna te noemen „de Overeenkomst”,

Hebben besloten om in gemeenschappelijk overleg de aanpassingen met betrekking tot de Overeenkomst in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vast te stellen

en dit Protocol te sluiten:

TITEL I. Aanpassingen

Artikel 2

Van de Overeenkomst, met inbegrip van de bijlage en protocollen die een integrerend deel daarvan vormen en van de slotakte met de daaraan gehechte verklaringen wordt een tekst in de Griekse taal opgesteld, die evenzeer authentiek is als de oorspronkelijke teksten. De Griekse tekst wordt goedgekeurd via een briefwisseling tussen de overeenkomstsluitende partijen.

TITEL II. Algemene en slotbepalingen

Artikel 3

Alle amendementen die met betrekking tot de regels inzake de oorsprong noodzakelijk kunnen zijn als gevolg van de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen, worden goedgekeurd via een briefwisseling tussen de overeenkomstsluitende partijen.

Artikel 5

Dit Protocol wordt door de Partijen bij de Overeenkomst volgens hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op 1 januari 1981, mits de Partijen bij de Overeenkomst elkaar vóór die datum hebben kennisgegeven dat de te dien einde noodzakelijke procedures zijn voltooid. Na deze datum treedt het Protocol in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op die kennisgeving.

Artikel 6

Dit Protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Ijslandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Terug naar begin van de pagina