Notawisseling tussen de Nederlandse en de Portugese Regering inzake de afschaffing [...] visa-verplichtingen voor bepaalde categorieën van personen, Lissabon, 14-03-1952

Geldend van 31-03-1952 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Portugese Regering inzake de afschaffing der visa-verplichtingen voor bepaalde categorieën van personen

Vertaling : NL

I

MINISTERIE VAN

BUITENLANDSE ZAKEN

Proc. 68,3

No. 4

Lissabon, 29 Februari 1952.

Mijnheer de Gezant,

Mij refererend aan de note verbale van het Gezantschap met welks leiding UE. is belast, No. 858, d.d. 18 dezer, heb ik de eer mede te delen dat de Portugese Regering bereid is met de Nederlandse Regering een overeenkomst te sluiten tot afschaffing van visa in diplomatieke of speciale paspoorten, welke als volgt zou luiden:

  • I. De Portugese staatsburgers, voorzien van geldige diplomatieke of speciale paspoorten, zullen Nederland binnen kunnen komen zonder enig diplomatiek of consulair visum nodig te hebben, en zij zullen Nederland vrijelijk kunnen verlaten zonder enig visum nodig te hebben.

    Wederkerig zullen de Nederlandse staatsburgers, voorzien van geldige diplomatieke of dienst-paspoorten, binnen kunnen komen in Continentaal Portugal en op de Nabijgelegen Eilanden, zonder enig diplomatiek of consulair visum nodig te hebben, en zij zullen vrijelijk Portugal kunnen verlaten zonder enig visum nodig te hebben.

  • II. Deze overeenkomst zal in werking treden van 31 Maart 1952 af.

Indien de Nederlandse Regering accoord gaat met dit voorstel, heb ik de eer voor te stellen dat de onderhavige Nota, en het antwoord van U.E. in soortgelijke bewoordingen, beschouwd worden als Instrumenten van de overeenkomst tussen onze beide Regeringen.

Van de gelegenheid maak ik gebruik om U.E. de herhaalde verzekering van mijn hoogachting te betuigen.

(w.g.) PAULO CUNHA.

Zijner Excellentie

de Heer Dr. Eelco Nicolaas van Kleffens,

Gezant der Nederlanden

etc., etc.

II

GEZANTSCHAP

DER NEDERLANDEN

Lissabon, 14 Maart 1952.

Mijnheer de Minister,

Onder verwijzing naar de nota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Proc. 68,3 No. 4, van 29 Februari j.l., heb ik de eer Uwer Excellentie te doen weten, dat de Nederlandse Regering mij opdracht heeft gegeven haar instemming te betuigen met de inhoud van genoemde Nota, te weten:

  • I. Dat Portugese houders van diplomatieke en speciale paspoorten zullen zijn vrijgesteld van in- en uitreisvisa voor Nederland en dat Nederlandse houders van diplomatieke en dienstpaspoorten zullen zijn vrijgesteld van in- en uitreisvisa voor Continentaal Portugal en de Nabijgelegen Eilanden;

  • II. Dat bovengenoemde overeenkomst in werking zal treden van 31 Maart 1952 af.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.

(w.g.) E. N. VAN KLEFFENS.

Zijner Excellentie

de Heer Dr. Paulo Arsénio Virissimo Cunha,

Minister van Buitenlandse Zaken

te Lissabon.

Terug naar begin van de pagina