Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Federatie van [...] betreffende de wederzijdse afschaffing van paspoortvisa, Kuala Lumpur, 20-01-1959

Geldend van 05-03-1960 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Federatie van Malaya betreffende de wederzijdse afschaffing van paspoortvisa

Authentiek : EN

Nr. I

KEMENTRIAN LUAR NEGRI

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

FEDERATION OF MALAYA

Kuala Lumpur, 20th January, 1959.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

I have the honour to inform you that in order to arrange for the continuation of the present freedom of travel between the Kingdom of the Netherlands in Europe and the Federation of Malaya, the Government of the Federation of Malaya are prepared to conclude with the Government of the Kingdom of the Netherlands an agreement in the following terms:

 • (1) Netherlands subjects shall be free to travel from any place whatever to the Federation of Malaya without the necessity of obtaining a visa in advance provided that they are furnished with valid Netherlands passports.

 • (2) Holders of valid Federation of Malaya passports shall be free to travel from any place whatever to the Kingdom of the Netherlands in Europe without the necessity of obtaining a visa in advance.

 • (3) It is understood that the waiver of the visa requirement does not exempt Netherlands subjects and citizens of the Federation of Malaya from the necessity of complying with the laws and regulations concerning the entry, residence (temporary or permanent) and employment or occupation of foreigners in the two countries, and that travellers who are unable to satisfy the immigration authorities that they comply with these laws and regulations are liable to be refused leave to enter or land.

 • (4) The provisions of this agreement will be provisionally applied as from the date of receipt of the Netherlands Government's reply.

  The agreement shall come into force on the day of receipt by the Government of the Federation of Malaya of a note in which the Netherlands Government inform the Government of the Federation of Malaya that the approval constitutionally required in the Netherlands has been obtained.

 • (5) Either Party may temporarily suspend the present agreement for reasons of public order; the suspension shall immediately be notified to the other Party through the diplomatic channel.

  Either Party may denounce the present agreement at six months' notice.

If the Netherlands Government are prepared to accept the foregoing proposals I have the honour to suggest that the present Note and your confirmatory reply shall be regarded as placing on record the agreement reached between our two Governments on this matter.

I have the honour to be,

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Your obedient servant,

(sd.) TUNKU ABDUL RAHMAN

Minister of External Affairs,

Federation of Malaya.

Mr. M. J. Rosenberg Polak,

Netherlands Chargé d'Affaires a.i.

at Kuala Lumpur.

Nr. II

ROYAL NETHERLANDS LEGATION

Kuala Lumpur, 20th January, 1959.

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's note of the 20th of January 1959 in the following terms:

[Red: (Zoals in nr. I)]

I have the honour to inform Your Excellency in reply that the Netherlands Government accept the proposals contained in Your Excellency's note and agree that the said note and this reply shall be regarded as constituting an agreement between our two Governments on this matter.

I have the honour to be, with the highest consideration,

Your Excellency's obedient servant,

(sd.) M, J. ROSENBERG POLAK

Chargé d'Affaires a.i.

Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. K.O.M.

Prime Minister and Minister of External Affairs,

Kuala Lumpur.

Vertaling : NL

Nr. I

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

FEDERATIE VAN MALAYA

Kuala Lumpur, 20 januari 1959.

Mijnheer de Zaakgelastigde,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Regering van de Federatie van Malaya bereid is, teneinde de bestaande vrijheid van reizen tussen het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatie van Malaya voort te zetten, een overeenkomst met de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden af te sluiten, luidende als volgt:

 • 1. Nederlandse onderdanen kunnen, ongeacht de plaats van hun verblijf, de Federatie van Malaya inreizen, zonder verplicht te zijn zich vooraf van een visum te voorzien, mits zij in het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort.

 • 2. Houders van een geldig paspoort van de Federatie van Malaya kunnen, ongeacht hun plaats van herkomst, het Koninkrijk der Nederlanden in Europa inreizen, zonder verplicht te zijn zich vooraf van een visum te voorzien.

 • 3. Het is welverstaan, dat de afschaffing van het visum vereiste Nederlandse onderdanen en staatsburgers van de Federatie van Malaya niet ontheft van de verplichting te voldoen aan de wetten en voorschriften in de twee landen betreffende binnenkomst, verblijf (tijdelijk of duurzaam) en het verrichten van arbeid in dienstbetrekking of het uitoefenen van een bedrijf of beroep door vreemdelingen, en dat reizigers die niet ten genoege van de immigratieautoriteiten kunnen aantonen, dat door hen aan deze wetten en voorschriften wordt voldaan, de binnenkomst kan worden geweigerd.

 • 4. De bepalingen van deze overeenkomst zullen voorlopig worden toegepast vanaf de datum van ontvangst van het antwoord der Nederlandse Regering.

  De overeenkomst zal in werking treden op de dag, dat de Regering van de Federatie van Malaya een nota ontvangt waarin de Nederlandse Regering de Regering van de Federatie van Malaya mededeelt, dat de in Nederland vereiste grondwettelijke goedkeuring is verkregen.

 • 5. Elk van beide Partijen kan deze overeenkomst tijdelijk buiten werking stellen om redenen van openbare orde; van de buitenwerkingstelling zal onmiddellijk langs diplomatieke weg kennis worden gegeven aan de andere Partij.

  Elk van beide Partijen kan deze overeenkomst met inachtneming van een termijn van 6 maanden opzeggen.

Wanneer de Nederlandse Regering bereid is het bovengenoemde voorstel te aanvaarden, heb ik de eer voor te stellen, dat deze nota en Uw bevestigend antwoord geacht zullen worden de overeenkomst die tussen onze beide Regeringen over deze aangelegenheid is bereikt, vast te leggen.

Ik heb de eer te zijn,

Mijnheer de Zaakgelastigde,

Uw dienstwillige dienaar,

(w.g.) TUNKU ABDUL RAHMAN

Minister van Buitenlandse Zaken,

Federatie van Malaya.

De Heer M. J. Rosenberg Polak

Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden

te Kuala Lumpur.

Nr. II

GEZANTSCHAP DER NEDERLANDEN

Kuala Lumpur, 20 januari 1959.

Excellentie,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van de Nota van Uwe Excellentie van 20 januari 1959 luidende als volgt:

[Red: (Zoals in nr. I)]

In antwoord hierop heb ik de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de Nederlandse Regering de in Uw Nota vervatte voorstellen aanvaardt en er mede instemt, dat de bedoelde Nota en dit antwoord geacht zullen worden een overeenkomst te vormen tussen onze beide Regeringen over deze aangelegenheid.

Ik heb de eer te zijn, met de meeste hoogachting,

Uwer Excellentie's dienstwillige dienaar,

(w.g.) M. J. ROSENBERG POLAK

Tijdelijk Zaakgelastigde

Zijner Excellentie Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, K.O.M,

Minister-President en Minister van Buitenlandse Zaken

Kuala Lumpur.

Terug naar begin van de pagina