Overeenkomst inzake de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland, Parijs, 23-10-1954

Geldend van 06-05-1955 t/m heden

Overeenkomst inzake de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland

Authentiek : EN

Convention on the Presence of Foreign Forces in the Federal Republic of Germany

In view of the present international situation and the need to ensure the defence of the free world which require the continuing presence of foreign forces in the Federal Republic of Germany, the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the French Republic and the Federal Republic of Germany agree as follows:

Article 1

 • 1 From the entry into force of the arrangements for the German Defence Contribution, forces of the same nationality and effective strength as at that time may be stationed in the Federal Republic.

 • 2 The effective strength of the forces stationed in the Federal Republic pursuant to paragraph 1 of this Article may at any time be increased with the consent of the Government of the Federal Republic of Germany.

 • 3 Additional forces of the States parties to the present Convention may enter and remain in the Federal territory with the consent of the Government of the Federal Republic of Germany for training purposes in accordance with the procedures applicable to forces assigned to the Supreme Allied Commander, Europe, provided that such forces do not remain there for more than thirty days at any one time.

 • 4 The Federal Republic grants to the French, the United Kingdom and the United States forces the right to enter, pass through and depart from the territory of the Federal Republic in transit to or from Austria (so long as their forces continue to be stationed there) or any country Member of the North Atlantic Treaty Organization, on the same basis as is usual between Parties to the North Atlantic Treaty or as may be agreed with effect for all Member States by the North Atlantic Council.

Article 2

The present Convention shall be open to accession by any State not a Signatory, which had forces stationed in the Federal territory on the date of the signature of the Protocol on the Termination of the Occupation Regime in the Federal Republic of Germany signed at Paris on 23 October 1954. Any such State, desiring to accede to the present Convention, may deposit with the Government of the Federal Republic an Instrument of Accession.

Article 3

 • 1 The present Convention shall expire with the conclusion of a German peace settlement or if at an earlier time the Signatory States agree that the development of the international situation justifies new arrangements.

 • 2 The Signatory States will review the terms of the present Convention at the same time and subject to the same conditions as provided for in Article 10 of the Convention on Relations between the Three Powers and the Federal Republic of Germany.

Article 4

 • 1 The present Convention shall be ratified or approved by the Signatory States and Instruments of Ratification or Approval shall be deposited by them with the Government of the Federal Republic of Germany which shall notify each Signatory State of the deposit of each Instrument of Ratification or Approval. The present Convention shall enter into force when all the Signatory States have made such deposit and the Instrument of Accession of the Federal Republic of Germany to the North Atlantic Treaty has been deposited with the Government of the United States of America.

 • 2 It shall also enter into force on that date as to any acceding State which has previously deposited an Instrument of Accession in accordance with Article 2 of the present Convention and, as to any other acceding State, on the date of the deposit by it of such an Instrument.

 • 3 The present Convention shall be deposited in the Archives of the Government of the Federal Republic of Germany, which will furnish each State party to the present Convention with certified copies thereof and of the Instruments of Accession, deposited in accordance with Article 2 and will notify each State of the date of the deposit of any Instrument of Accession.

In faith whereof the undersigned Representatives duly authorized thereto have signed the present Convention.

Done at Paris this twenty-third day of October, 1954, in three texts, in the English, French and German languages, all being equally authentic.

Vertaling : NL

Overeenkomst inzake de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland

Met het oog op de huidige internationale situatie en de noodzaak de verdediging der vrije wereld te verzekeren, welke beide factoren het nodig maken dat buitenlandse strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland aanwezig blijven, komen de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland, de Franse Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland het volgende overeen:

Artikel 1

 • 1 Van de datum der inwerkingtreding der regelingen voor de Duitse defensiebijdrage af, mogen op het grondgebied van de Bondsrepubliek strijdkrachten worden gestationneerd van dezelfde nationaliteit en daadwerkelijke sterkte als op het tijdstip der inwerkingtreding van deze regelingen.

 • 2 De daadwerkelijke sterkte van de ingevolge lid 1 van dit artikel in de Bondsrepubliek gestationneerde strijdkrachten mag te allen tijde met goedvinden van de Regering der Bondsrepubliek Duitsland worden opgevoerd.

 • 3 Aanvullende strijdkrachten van de Staten welke partij zijn bij deze Overeenkomst mogen met goedvinden van de Regering der Bondsrepubliek Duitsland het grondgebied van de Bondsrepubliek overeenkomstig de voor de aan de Geallieerde Opperbevelhebber in Europa toegewezen strijdkrachten geldende regelingen betreden en er blijven voor oefeningen, mits deze strijdkrachten daar telkens niet langer verblijven dan 30 opeenvolgende dagen.

 • 4 De Bondsrepubliek verleent aan de strijdkrachten van Frankrijk, van het Verenigd Koninkrijk en van de Verenigde Staten het recht, het grondgebied van de Bondsrepubliek binnen te komen, door te trekken of te verlaten op doortocht naar en van Oostenrijk (zo lang hun strijdkrachten aldaar gestationneerd blijven) of enig ander land dat lid is van de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie, op dezelfde grondslag als tussen Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag gebruikelijk is of als door de Noord-Atlantische Raad met bindende kracht voor alle Staten-Leden overeen kan worden gekomen.

Artikel 2

Deze Overeenkomst staat open voor toetreding door elke Staat welke geen ondertekenaar is, doch welke op de datum van de ondertekening te Parijs op 23 October 1954, van het Protocol tot beëindiging van het bezettingsregime in de Bondsrepubliek Duitsland, strijdkrachten op het grondgebied van de Bondsrepubliek gestationneerd hield. Iedere zodanige Staat welke tot deze Overeenkomst wenst toe te treden, kan bij de Regering van de Bondsrepubliek een akte van toetreding nederleggen.

Artikel 3

 • 1 Deze Overeenkomst wordt beëindigd op het ogenblik dat een vredesaccoord met Duitsland wordt gesloten of indien de ondertekenende Staten reeds eerder eenstemmig van mening zijn dat de ontwikkeling der internationale situatie nieuwe regelingen rechtvaardigt.

 • 2 De ondertekenende Staten zullen de bepalingen van deze Overeenkomst opnieuw in ogenschouw nemen te zelfder tijd en met inachtneming van dezelfde voorwaarden als bepaald in artikel 10 van de Overeenkomst inzake de betrekkingen tussen de Drie Mogendheden en de Bondsrepubliek Duitsland.

Artikel 4

 • 1 Deze Overeenkomst wordt door de ondertekenende Staten bekrachtigd of goedgekeurd en de akten van bekrachtiging of goedkeuring worden door hen bij de Regering der Bondsrepubliek Duitsland nedergelegd, die elke ondertekenende Staat in kennis stelt van de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging of goedkeuring. Deze Overeenkomst treedt in werking wanneer alle ondertekenaars zulk een nederlegging hebben verricht en de akte van toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland tot het Noord-Atlantisch Verdrag bij de Regering der Verenigde Staten van Amerika is nedergelegd.

 • 2 Zij treedt op die datum ook in werking ten aanzien van elke toetredende Staat welke voordien een akte van toetreding heeft nedergelegd overeenkomstig artikel 2 van deze Overeenkomst, en ten aanzien van elke andere toetredende Staat op de datum waarop deze zulk een akte nederlegt.

 • 3 Deze Overeenkomst zal worden nedergelegd in het archief van de Regering der Bondsrepubliek Duitsland, welke aan elke Staat die bij deze Overeenkomst partij is, gewaarmerkte afschriften daarvan zal verstrekken, alsmede van de overeenkomstig artikel 2 nedergelegde akten van toetreding en elke Staat mededeling zal doen van de datum van nederlegging van elke akte van toetreding.

Ten blijke waarvan de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Parijs de 23ste October 1954, in drie teksten, in de Engelse, de Franse en de Duitse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Terug naar begin van de pagina