Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, Londen, 17-10-2000

Geldend van 01-05-2008 t/m heden

Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien

Authentiek : EN

Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents

The States parties to this Agreement,

In their capacity as Contracting States to the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973,

Reaffirming their desire to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions,

Having regard to Article 65 of the European Patent Convention,

Recognising the importance of the objective to reduce the costs relating to the translation of European patents,

Stressing the need for widespread adherence to that objective,

Determined to contribute effectively to such cost reduction,

Have agreed on the following provisions:

Article 1. Dispensation with translation requirements

 • 2 Any State party to this Agreement having no official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1 of the European Patent Convention, if the European patent has been granted in the official language of the European Patent Office prescribed by that State, or translated into that language and supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1 of the European Patent Convention.

 • 4 Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to dispense with any translation requirement or to apply more liberal translation requirements than those referred to in paragraphs 2 and 3.

Article 2. Translations in case of dispute

Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to prescribe that, in the case of a dispute relating to a European patent, the patent proprietor, at his own expense,

 • a) shall supply, at the request of an alleged infringer, a full translation into an official language of the State in which the alleged infringement took place,

 • b) shall supply, at the request of the competent court or quasi judicial authority in the course of legal proceedings, a full translation into an official language of the State concerned.

Article 3. Signature – Ratification

 • 2 This Agreement shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 4. Accession

This Agreement shall, on expiry of the term for signature mentioned in Article 3, paragraph 1, be open to accession by any Contracting State to the European Patent Convention and any State which is entitled to accede to that Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 5. Prohibition of reservations

No State party to this Agreement may make reservations thereto.

Article 6. Entry into force

 • 1 This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month after the deposit of the last instrument of ratification or accession by eight Contracting States to the European Patent Convention, including the three States in which the most European patents took effect in 1999.

 • 2 Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 7. Duration of the Agreement

This Agreement shall be concluded for an unlimited duration.

Article 8. Denunciation

Any State party to this Agreement may denounce it at any time, once it has been in force for three years. Notification of denunciation shall be given to the Government of the Federal Republic of Germany. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such notification. No rights acquired pursuant to this Agreement before the denunciation took effect shall thereby be impaired.

Article 9. Scope

This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin after the Agreement entered into force for the State concerned.

Article 10. Languages of the Agreement

This Agreement, drawn up in a single original in the English, French and German languages shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

Article 11. Transmissions and notifications

 • 1 The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Agreement and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.

 • 2 The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:

  • a) any signature;

  • b) the deposit of any instrument of ratification or accession;

  • c) the date of entry into force of this Agreement;

  • d) any denunciation received pursuant to Article 8 and the date on which it will take effect.

 • 3 The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Agreement.

DONE at London on 17 October 2000, in one original, in English, French and German, each text being equally authentic.

Vertaling : NL

Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien

De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag,

In hun hoedanigheid van Verdragsluitende Staten bij het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) van 5 oktober 1973,

Opnieuw hun wens bevestigend de samenwerking tussen de Europese Staten op het gebied van de bescherming van uitvindingen te bevorderen,

Gelet op artikel 65 van het Europees Octrooiverdrag,

Erkennend het belang van de doelstelling de kosten van het vertalen van Europese octrooien te verminderen,

De noodzaak benadrukkend voor brede instemming met deze doelstelling,

Vastbesloten daadwerkelijk tot die kostenvermindering bij te dragen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Vrijstelling van vertaalvereisten

 • 2 Elke Staat die Partij is bij dit Verdrag en geen officiële taal heeft die tevens een van de officiële talen van het Europees Octrooibureau is, ziet af van de vertaalvereisten voorzien in artikel 65, eerste lid, van het Europese Octrooiverdrag, indien het Europese octrooi is verleend in de door die Staat voorgeschreven officiële taal van het Europees Octrooibureau, of in die taal is vertaald en verstrekt overeenkomstig de in artikel 65, eerste lid, van het Europese Octrooiverdrag, genoemde voorwaarden.

 • 4 Niets in dit Verdrag wordt uitgelegd als een beperking van het recht van de Staten die Partij bij dit Verdrag zijn om af te zien van vertaalvereisten of om minder strikte vertaalvereisten toe te passen dan die bedoeld in het tweede en derde lid.

Artikel 2. Vertaling in geval van geschil

Niets in dit Verdrag wordt uitgelegd als een beperking van het recht van de Staten die Partij zijn bij dit Verdrag om voor te schrijven dat, in geval van een geschil inzake een Europees octrooi, de houder van het octrooi, voor eigen rekening,

 • a. op het verzoek van een vermeende inbreukpleger een volledige vertaling verstrekt in een officiële taal van de Staat waarin de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden,

 • b. op het verzoek van de bevoegde rechterlijke instantie of semi-rechterlijke instantie in de loop van rechtsgedingen, een volledige vertaling verstrekt in een officiële taal van de betrokken Staat.

Artikel 3. Ondertekening – Bekrachtiging

 • 1 Dit Verdrag staat open voor ondertekening door elke Verdragsluitende Staat bij het Europese Octrooiverdrag tot 30 juni 2001.

 • 2 Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd. Akten van bekrachtiging dienen te worden nedergelegd bij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland.

Artikel 4. Toetreding

Dit Verdrag staat, na het verstrijken van de in artikel 3, eerste lid, genoemde termijn voor ondertekening, open voor toetreding door elke Verdragsluitende Staat bij het Europese Octrooiverdrag en elke Staat die gerechtigd is toe te treden tot dat Verdrag. Akten van toetreding worden nedergelegd bij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland.

Artikel 5. Verbod van voorbehouden

Geen Staat die Partij is bij dit Verdrag kan hierbij voorbehouden maken.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1 Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging of toetreding door acht Verdragsluitende Staten bij het Europese Octrooiverdrag, met inbegrip van de drie Staten waarin in 1999 de meeste Europese octrooien van kracht zijn geworden.

 • 2 Elke bekrachtiging of toetreding na de inwerkingtreding van dit Verdrag wordt van kracht op de eerste dag van de vierde maand na de nederlegging van de akte van bekrachtiging of toetreding.

Artikel 8. Opzegging

Elke Staat die Partij is bij dit Verdrag kan haar te allen tijde opzeggen, zodra zij gedurende drie jaar van kracht is geweest. De opzegging wordt medegedeeld aan de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland. De opzegging wordt van kracht een jaar na de ontvangst van deze mededeling. Krachtens dit Verdrag voorafgaand aan de opzegging verworven rechten blijven onverlet.

Artikel 9. Toepassingsgebied

Dit Verdrag is van toepassing op Europese octrooien ten aanzien waarvan de vermelding van de verlening openbaar is gemaakt in het Europees Octrooiblad nadat het Verdrag voor de betrokken Staat in werking is getreden.

Artikel 10. Talen van het Verdrag

Dit Verdrag wordt opgesteld in één exemplaar in de Duitse, de Engelse en de Franse taal, dat wordt nedergelegd bij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 11. Toezendingen en mededelingen

 • 1 De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland vervaardigt van dit Verdrag voor eensluidend gewaarmerkte afschriften en zendt deze toe aan de Regeringen van alle Staten die haar hebben ondertekend of hiertoe zijn toegetreden.

 • 2 De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland doet aan de Regeringen van de in het eerste lid bedoelde Staten mededeling van:

  • a. elke ondertekening;

  • b. de nederlegging van elke akte van bekrachtiging of toetreding;

  • c. de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag;

  • d. elke ingevolge artikel 8 ontvangen opzegging en de datum waarop deze van kracht wordt.

  De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland laat dit Verdrag registeren bij het Secretariaat van de Verenigde Naties.

TEN BLIJKE WAARVAN de daartoe aangewezen gevolmachtigden, na hun in goede vorm bevonden volmacht te hebben overgelegd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te Londen op 17 oktober 2000, in één oorspronkelijk exemplaar, in de Duitse, de Engelse en de Franse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Terug naar begin van de pagina