Overeenkomst tot herziening van de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut, Florence, 17-09-1992

Geldend van 01-05-2007 t/m heden

Overeenkomst tot herziening van de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut

Authentiek : NL

Overeenkomst tot herziening van de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken,

de President van de Bondsrepubliek Duitsland,

de President van de Helleense Republiek,

Zijne Majesteit de Koning van Spanje,

de President van de Franse Republiek,

de President van Ierland,

de President van de Italiaanse Republiek,

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

de President van de Portugese Republiek,

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Overwegende dat het, gezien de opgedane ervaring en de vooruitzichten, wenselijk is de bestuurlijke en academische structuur van het Europees Universitair Instituut aan te passen,

Hebben besloten enkele bepalingen van de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut te herzien, en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

 • André Onkelinx,

 • Ambassadeur van het Koninkrijk België te Rome;

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken,

 • Ellen Hansen,

 • Vertegenwoordiger van de Regering in de Raad van Bestuur van het Europese Universitaire Instituut;

De President van de Bondsrepubliek Duitsland,

 • Konrad Seitz,

 • Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland te Rome;

De President van de Helleense Republiek,

 • George Contogiorgis,

 • Vertegenwoordiger van de Regering in de Raad van Bestuur van het Europese Universitaire Instituut;

Zijne Majesteit de Koning van Spanje,

 • Delfin Colomé,

 • Directeur-Generaal voor culturele en wetenschappelijke betrekkingen;

De President van de Franse Republiek,

 • André Baeyens,

 • Gedelegeerde bij de Directeur-Generaal voor culturele, wetenschappelijke en technische betrekkingen;

De President van Ierland,

 • Sean Nolan,

 • Vertegenwoordiger van de Regering in de Raad van Bestuur van het Europese Universitaire Instituut;

De President van de Italiaanse Republiek,

 • Bruno Bottai,

 • Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,

 • Nic Mosar,

 • Ambassadeur van het Groothertogdom Luxemburg te Rome;

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

 • W. L. C. H. M. van den Berg,

 • Vertegenwoordiger van de Regering in de Raad van Bestuur van het Europese Universitaire Instituut;

De President van de Portugese Republiek,

 • Armando Marques Guedes,

 • Vertegenwoordiger van de Regering in de Raad van Bestuur van het Europese Universitaire Instituut;

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

 • David Hugh Colvin,

 • Minister van de Ambassade van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland te Rome;

Die, na overlegging van in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, overeenstemming hebben bereikt omtrent de volgende bepalingen:

BEPALINGEN TOT HERZIENING VAN DE OVEREENKOMST HOUDENDE OPRICHTING VAN EEN EUROPEES UNIVERSITAIR INSTITUUT

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972.]

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972.]

Artikel 9

[Red: Wijzigt de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972.]

Artikel 10

[Red: Wijzigt de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972.]

Artikel 11

[Red: Wijzigt de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972.]

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 12

De Raad van Bestuur kan bij de inwerkingtreding van deze Overeenkomst de duur van het mandaat van de in functie zijnde financiële controleurs van drie tot vier jaar verlengen.

Artikel 13

Deze Overeenkomst zal worden onderworpen aan de bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, vereist krachtens de grondwettelijke bepalingen der Overeenkomstsluitende Staten.

Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de ontvangst van de laatste kennisgeving door de Regering van de Italiaanse Republiek van de vervulling van deze formaliteiten.

Deze Overeenkomst, opgesteld in één enkel exemplaar in de Duitse, de Engelse, de Deense, de Spaanse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Portugese taal, zijnde de tien teksten gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van de Regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de Regeringen der andere Ondertekenende Staten.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

GEDAAN te Florence, de achttiende juni negentienhonderd twee-en-negentig en de zeventiende september negentienhonderd twee-en-negentig.

Terug naar begin van de pagina