Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken inzake de Handelsscheepvaart, Moskou, 28-05-1969

Geldend van 14-09-1971 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken inzake de Handelsscheepvaart

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken inzake de Handelsscheepvaart

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken,

Verlangende de handelsscheepvaart tussen hun landen te ontwikkelen en bij te dragen tot de ontwikkeling van de internationale handelsscheepvaart op basis der beginselen van de vrijheid daarvan,

Hebben besloten de onderhavige Overeenkomst te sluiten:

Artikel 1

In de onderhavige Overeenkomst betekent:

 • 1. de term „schip van de Overeenkomstsluitende Partij” elk vaartuig, dat ingeschreven is in een scheepsregister van die Partij.

  Echter heeft deze term geen betrekking op:

  • a) oorlogsschepen;

  • b) andere vaartuigen, gedurende de tijd dat deze uitsluitend worden gebruikt ten dienste van de krijgsmacht;

  • c) vaartuigen welke in een of andere vorm overheidsgezag uitoefenen;

  • d) vaartuigen welke werkzaamheden verrichten van niet-commerciële aard, zoals staatsjachten, hospitaalschepen en wetenschappelijke researchschepen.

 • 2. de term „lid van de bemanning” de kapitein benevens elke persoon, die tijdens de reis aan boord daadwerkelijk is belast met de vervulling van werkzaamheden welke verband houden met de exploitatie van of de dienstverlening op het schip, en die is opgenomen op de monsterrol.

Artikel 2

De onderhavige Overeenkomst geldt voor het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden en voor het grondgebied van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken.

Artikel 3

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen in alle opzichten bijdragen tot de vrijheid van de handelsscheepvaart en zich onthouden van alle handelingen welke schade zouden kunnen toebrengen aan een normale ontwikkeling van de internationale scheepvaart.

Artikel 4

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen binnen de grenzen van hun wetgeving als hun inspanningen voortzetten ten behoeve van de handhaving en de ontwikkeling van een effektieve zakelijke samenwerking tussen de autoriteiten die in hun landen verantwoordelijk zijn voor het zeetransport.

In het bijzonder komen de Overeenkomstsluitende Partijen overeen wederzijds consultaties te houden en informaties uit te wisselen tussen Regeringsinstanties die in hun landen verantwoordelijk zijn voor het zeetransport en de ontwikkeling van kontakten tussen hun scheepvaartorganisaties onderscheidenlijk scheepvaartondernemingen aan te moedigen.

Artikel 5

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen, in overeenstemming met artikel 3:

  • a) de deelname van schepen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken in het vervoer over zee tussen de havens van hun landen te bevorderen;

  • b) samen te werken bij het uit de weg ruimen van belemmeringen welke de ontwikkeling van het vervoer over zee tussen de havens van hun landen kunnen bemoeilijken;

  • c) in beginsel de deelname van schepen van de andere Overeenkomstsluitende Partij in het vervoer over zee tussen de havens van de ene Overeenkomstsluitende Partij en de havens van derde landen geen belemmeringen in de weg te leggen;

  • d) behoudens de uitzonderingen, vervat in de nationale voorschriften voor de territoriale- en binnenwateren, in beginsel het gebruikmaken van zeesleep- en bergingsdiensten van de ene Overeenkomstsluitende Partij door schepen van de andere Overeenkomstsluitende Partij geen belemmeringen in de weg te leggen.

 • 2 Het gestelde in het onderhavige artikel laat het recht van schepen onder de vlag van derde landen om deel te nemen in het vervoer tussen de havens van de Overeenkomstsluitende Partijen onverlet.

Artikel 6

 • 1 Elk van de Overeenkomstsluitende Partijen zal voor wat betreft de vrije toegang tot de havens, het gebruik van de havens voor laden en lossen, het embarkeren en debarkeren van passagiers, de betaling van haven- en andere gelden en heffingen, het gebruik van diensten, bestemd voor de scheepvaart, en de gebruikelijke commerciële handelingen aan de schepen van de andere Overeenkomstsluitende Partij eenzelfde behandeling toekennen als zij aan haar eigen schepen toekent welke worden gebruikt voor internationaal vervoer.

 • 2 Het gestelde in lid 1 van het onderhavige artikel:

  • a) heeft geen betrekking op havens welke niet in gebruik zijn ten behoeve van de aan het internationale verkeer deelnemende schepen, of op havens, havengebieden en havengedeelten welke uitsluitend of in hoofdzaak bestemd zijn voor oorlogsschepen, voorzover niet van het tegendeel door de bevoegde autoriteiten van de andere Overeenkomstsluitende Partij is kennis gegeven;

  • b) is niet van toepassing op activiteiten welke elk van de Overeenkomstsluitende Partijen aan haar eigen organisaties onderscheidenlijk ondernemingen voorbehoudt, zoals met name de nationale kustvaart en de zeevisserij, waaronder begrepen het aan land brengen en verhandelen van de visvangst;

  • c) verplicht niet de ene Overeenkomstsluitende Partij de uitzonderingsbepalingen ten aanzien van het verplichte gebruik van de diensten van het loodswezen voor haar eigen schepen, ook van toepassing te verklaren voor schepen van de andere Overeenkomstsluitende Partij;

  • d) laat onverlet de voorschriften betreffende de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen.

Artikel 7

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen binnen de grenzen van hun wetgeving en havenvoorschriften alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde het zeevervoer te vergemakkelijken en te bespoedigen, onnodig oponthoud van schepen te verhinderen en waar mogelijk de vervulling van douane- en andere in de haven van kracht zijnde formaliteiten te bespoedigen en te vereenvoudigen.

Artikel 8

 • 1 Dokumenten welke de nationaliteit van schepen aangeven, meetbrieven en andere technische scheepspapieren welke uitgegeven zijn of erkend worden door een van beide Overeenkomstsluitende Partijen, zullen eveneens door de andere Partij erkend worden.

 • 2 Schepen van elk der Overeenkomstsluitende Partijen, voorzien van overeenkomstig de wet uitgegeven meetbrieven, zullen worden vrijgesteld van hernieuwe meting in de havens van de andere Partij en de netto tonnage van een schip als aangegeven op de meetbrief zal worden aangehouden als grondslag voor de berekening van havengelden.

Artikel 9

Elk der Overeenkomstsluitende Partijen zal aan houders van identiteitsbewijzen voor zeevarenden, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de andere Overeenkomstsluitende Partij, de in de artikelen 10 en 11 van de onderhavige Overeenkomst genoemde rechten toekennen onder de daarbij gestelde voorwaarden. Als zodanige identiteitsbewijzen gelden: voor zeevarenden op Nederlandse schepen „Het Nederlands monsterboekje”, voor zeevarenden op Sowjetschepen „Het zeemanspaspoort van de U.S.S.R.”.

Artikel 10

Aan houders van de in artikel 9 van de onderhavige Overeenkomst genoemde identiteitsbewijzen voor zeevarenden wordt toegestaan als lid van de bemanning van een schip van de Overeenkomstsluitende Partij die het identiteitsbewijs heeft afgegeven, gedurende de tijd dat het schip ligplaats heeft gekozen in een haven van de andere Overeenkomstsluitende Partij, zonder visum walverlof te genieten in de gemeente waartoe de haven behoort1, op voorwaarde dat de kapitein van het schip aan de bevoegde autoriteiten een bemanningslijst heeft overhandigd overeenkomstig de voorschriften welke in deze haven van kracht zijn. Bij het aan wal gaan en de terugkeer op het schip zijn de betrokken personen verplicht zich aan de in die haven ingestelde paspoorten- en douanecontrole te onderwerpen.

Artikel 11

 • 1 Aan houders van de in artikel 9 van de onderhavige overeenkomst genoemde identiteitsbewijzen voor zeevarenden wordt toegestaan als passagier met enig vervoermiddel het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij binnen te komen of zich op doorreis op haar grondgebied te bevinden, indien zij zich naar hun schip begeven of overgaan op een ander schip, zich naar hun vaderland begeven of reizen voor enig ander doel dat de goedkeuring heeft van de Overheid van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

 • 2 In alle gevallen genoemd in lid 1 dienen de zeevarenden in het bezit te zijn van de benodigde visa van de andere Overeenkomstsluitende Partij, welke door de bevoegde autoriteiten in de korst mogelijke tijd zullen worden afgegeven.

 • 3 Indien een houder van een in artikel 9 van de onderhavige Overeenkomst genoemd identiteitsbewijs voor zeevarenden niet de nationaliteit bezit van een van de Overeenkomstsluitende Partijen, zullen de in het onderhavige artikel bedoelde inreis- en doorreisvisa voor het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij worden afgegeven op voorwaarde dat de terugkeer van de houder naar het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partij, die dat identiteitsbewijs heeft afgegeven, is gewaarborgd.

Artikel 12

 • 1 Behoudens het bepaalde in de artikelen 9-11 blijven de op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen geldende bepalingen betreffende de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen onverminderd van kracht.

 • 2 Elk der Overeenkomstsluitende Partijen behoudt zich het recht voor de toegang tot haar grondgebied te weigeren aan zeevarenden die zij als ongewenst beschouwt.

Artikel 13

 • 1 De gerechtelijke autoriteiten van een der Overeenkomstsluitende Partijen nemen slechts na instemming van een bevoegde diplomatieke of consulaire functionaris van de vlagstaat kennis van vorderingen welke betrekking hebben op een overeenkomst tot het verrichten van arbeid als lid van de bemanning van een schip van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

 • 2 Wanneer een lid van de bemanning van een schip van een Overeenkomstsluitende Partij aan boord van dat schip een strafbaar feit begaat, terwijl het schip zich op de binnenwateren van de andere Overeenkomstsluitende Partij bevindt, stellen de autoriteiten van de staat waar het schip zich bevindt zonder instemming van een bevoegde diplomatieke of consulaire functionaris van de vlagstaat geen vervolging tegen hem in, tenzij naar hun oordeel:

  • a) de gevolgen van het strafbare feit zich uitstrekken tot het grondgebied van de staat waar het schip zich bevindt, of

  • b) het strafbare feit aldaar de openbare orde verstoort of de veiligheid in gevaar brengt, of

  • c) het strafbare feit volgens de wet van de staat waar het schip zich bevindt een ernstig misdrijf oplevert, of

  • d) het strafbare feit is begaan tegen een ander dan een lid van de bemanning, of

  • e) het instellen van een vervolging noodzakelijk is voor de onderdrukking van de verboden handel in verdovende middelen.

 • 3 Het bepaalde in lid 2 laat onverlet de bevoegdheden tot het houden van toezicht en het verrichten van opsporing of onderzoek welke de autoriteiten van elk der Overeenkomstsluitende Partijen aan hun nationale wet ontlenen.

Artikel 14

Scheepvaartondernemingen of -maatschappijen wier centrale leiding op het grondgebied van een van de Overeenkomstsluitende Partijen is gevestigd zullen op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij niet onderworpen worden aan aanslagen in of betaling van belastingen welke rechtstreeks verband houden met hun werkzaamheden op het gebied van het vervoer en daarmede samenhangende activiteiten.

Artikel 15

 • 1 Indien een schip van een der Overeenkomstsluitende Partijen schipbreuk lijdt, op een bank loopt, op de kust wordt geworpen of enige andere averij oploopt nabij de kust van de andere Partij, zullen schip en lading op het grondgebied van die Partij dezelfde voorrechten en faciliteiten genieten welke schip en lading van de eigen nationaliteit worden geboden.

 • 2 Aan de leden van de bemanning en de passagiers evenals aan het schip en de lading zal te allen tijde die mate van hulp en medewerking worden verleend, als betrof het een schip van de eigen nationaliteit.

 • 3 Lading en voorwerpen, welke uitgeladen of geborgen zijn van een schip als bedoeld in lid 1 zullen aan geen enkel invoerrecht onderworpen zijn, voorzover zij niet overgedragen zullen worden voor aanwending of verbruik op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

Artikel 16

 • 1 Elk van de Overeenkomstsluitende Partijen zal zorgdragen dat gevolg wordt gegeven aan de uitspraken welke door een gerecht van de andere Overeenkomstsluitende Partij worden gedaan in een geding dat betrekking heeft op:

  • a) het gebruik van een schip dat aan haar toebehoort dan wel door haar wordt geëxploiteerd of bevracht, of

  • b) het vervoer van passagiers of ladingen op een dergelijk schip.

 • 2 Op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende Partijen zal voor een vordering welke betrekking heeft op een der in het eerste lid genoemde handelingen geen beslag worden gelegd op een schip dat aan de andere Overeenkomstsluitende Partij toebehoort, wanneer de schuldenaar op dat grondgebied woonplaats kiest.

Artikel 17

 • 1 Ingesteld wordt een gemengde commissie, welke tot taak heeft toe te zien op de toepassing van deze overeenkomst en welke aan de bevoegde organen van beide Partijen terzake aanbevelingen kan doen. De gemengde commissie komt op verzoek van een der beide Partijen bijeen.

 • 2 De samenstelling en werkwijze van de in het eerste lid genoemde commissie zal worden vastgesteld in overleg tussen de bevoegde diensten voor de zeescheepvaart van de Overeenkomstsluitende Partijen.

Artikel 18

 • 1 De onderhavige Overeenkomst dient te worden bekrachtigd en de uitwisseling van de akten van bekrachtiging zal zo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage plaatsvinden.

 • 2 De onderhavige Overeenkomst zal in werking treden op de dag van de uitwisseling van de akten van bekrachtiging en zal voor onbepaalde tijd van kracht blijven, met dien verstande dat elk der Overeenkomstsluitende Partijen haar schriftelijk kan opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maanden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, de onderhavige Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Moskou, 28 mei 1969, in tweevoud, in de Nederlandse en de Russische taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) BEELAERTS VAN BLOKLAND

Voor de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken:

(w.g.) W. G. BAKAJEW

Protocol

Ter gelegenheid van de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken inzake de Handelsscheepvaart (hierna te noemen: de Overeenkomst) hebben de wederzijdse gevolmachtigden overeenstemming bereikt dat de na te noemen artikelen van de Overeenkomst met betrekking tot havens en gebieden, waar bijzondere plaatselijke omstandigheden heersen, als volgt zullen worden begrepen en toegepast:

 • (1) Ad artikel 8, lid 2, van de Overeenkomst:

  Als grondslag voor de berekening van havengelden zal in plaats van de netto-tonnage worden aangehouden de bruto-tonnage als aangegeven op de meetbrief.

 • (2) Ad artikel 9 van de Overeenkomst:

  Onder „het Nederlands monsterboekje” zal worden verstaan ieder door of namens de bevoegde autoriteiten afgegeven boekje inzake de aanmonstering als bemanningslid op in het Koninkrijk der Nederlanden geregistreerde schepen.

 • (3) Ad artikel 10 van de Overeenkomst:

  De woorden „zonder visum” zullen worden gelezen als „zonder vergunning tot tijdelijk verblijf” en de woorden „in de gemeente” als „op het eiland”.

 • (4) Ad artikel 11 van de Overeenkomst:

  In het tweede lid zullen de woorden „de benodigde visa” worden gelezen als „de benodigde vergunningen tot tijdelijk verblijf”.

  In het derde lid zullen de woorden „inreis- en doorreisvisa voor het grondgebied” worden gelezen als „vergunningen tot tijdelijk verblijf op het grondgebied”.

 • (5) Het bovengestelde in het onderhavige Protocol vormt een wezenlijk bestanddeel van de Overeenkomst.

 • (6) Het bevoegde orgaan van het Koninkrijk der Nederlanden zal aan het bevoegde orgaan van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken mededeling doen van de namen van de havens en gebieden, waarop het onderhavige Protocol van toepassing is.

GEDAAN te Moskou, de 28 mei 1969, in tweevoud, in de Nederlandse en de Russische taal, zijnde de beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) BEELAERTS VAN BLOKLAND

Voor de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken:

(w.g.) W. G. BAKAJEW

 1. Onder de uitdrukking „in de gemeente waartoe de haven behoort” wordt met betrekking tot de Sowjet-Unie het gebied van de haven en de havenstad verstaan.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina