Overeenkomst inzake de samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk landbouwonderzoek [...] en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken, Moskou, 18-05-1970

Geldend van 14-09-1971 t/m heden

Overeenkomst inzake de samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk landbouwonderzoek tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake de samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk landbouwonderzoek tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken,

de wens koesterend de samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk landbouwonderzoek en tevens de verdere versteviging van de vriendschappelijke banden tussen beide landen te bevorderen,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

Partijen zullen, in overeenstemming met hun nationale wetten en procedures, de uitbreiding van contakten tussen de instellingen van wetenschappelijk landbouwonderzoek en de wetenschappelijke onderzoekers van het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken bevorderen door middel van wederzijdse uitwisseling van technisch-wetenschappelijke gegevens en literatuur en, in onderling overleg, van zaadmonsters, pootgoed en andere materialen, alsook door middel van bezoeken van wetenschappelijke onderzoekers over en weer.

Artikel II

Partijen zullen de totstandkoming van de samenwerking ten aanzien van onderwerpen genoemd in de aan deze Overeenkomst gehechte lijst bevorderen. De lijst van onderwerpen kan van tijd tot tijd, in onderling overleg, worden herzien en aangevuld.

Artikel III

Partijen zijn het er over eens dat de uitwisseling van technischwetenschappelijke gegevens en literatuur, zaadmonsters, pootgoed en andere materialen rechtstreeks tussen de instellingen van wetenschappelijk onderzoek geschiedt.

Het Al-unie-instituut voor Technisch-Wetenschappelijke gegevens over de Landbouw (WINTISKH) van de U.S.S.R. en het Landbouw Publicatie en Documentatie Centrum (PUDOC) zullen literatuur en andere benodigde gegevens over de landbouw uitwisselen.

Ten aanzien van problemen van algemene aard en ten aanzien van de organisatie van de samenwerking zal de coördinatie uitgaan van het Ministerie van Landbouw en Visserij van Nederland en het Ministerie van Landbouw van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken.

Artikel IV

Voorgestelde werkprogramma's van wetenschappelijke onderzoekers, onder vermelding van hun naam, leeftijd, talenkennis en huidige werkkring, zullen niet later dan drie maanden voor hun vertrek aan de ontvangende Partij worden gestuurd. De ontvangende Partij zal niet later dan een maand vóór hun aankomst antwoorden.

Artikel V

De Partij, die de wetenschappelijke onderzoeker uitzendt, zal zijn heen- en terugreis en zijn verblijfkosten betalen met uitzondering van de kosten gemaakt in verband met het werk in laboratoria en studie, die door de ontvangende Partij worden gedragen.

Artikel VI

Indien zich de noodzaak voor het bespreken van het verloop van de samenwerking voordoet, kunnen, in onderling overleg, bijeenkomsten van vertegenwoordigers van Partijen worden gehouden.

Artikel VII

Deze Overeenkomst zal, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, alleen gelden voor het Rijk in Europa.

Artikel VIII

Deze Overeenkomst zal gelden voor een tijdvak van zes jaar. Indien zij niet zes maanden vóór de datum van beëindiging door een van beide Partijen is opgezegd, zal zij automatisch zijn verlengd voor de volgende zes jaar. Ieder van beide Partijen heeft het recht op ieder tijdstip de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

Artikel IX

De Overeenkomst treedt in werking op de dag dat beide Partijen elkaar schriftelijk, via diplomatieke kanalen, hebben medegedeeld, dat aan de in hun landen door de grondwet vereiste procedures is voldaan.

GEDAAN te Moskou, de 18 mei 1970 in tweevoud, met elk exemplaar in de Nederlandse en de Russische taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) P. J. LARDINOIS

(w.g.) BEELAERTS VAN BLOKLAND

Voor de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken

(w.g.) MATSKEWITSJ

ANNEX Lijst van onderwerpen inzake de samenwerking op het gebied van de landbouw

Planteteelt

 • 1. Bestudering en toepassing van het productievermogen van planten en van selectiemateriaal. Methoden voor planteveredeling.

 • 2. Verbetering van de teelttechniek van pootaardappelen.

 • 3. Bestudering van methoden voor de veredeling van vruchtbomen gericht op vroege rijping, bewaarkwaliteit en resistentie tegen ziekten en plagen. Methoden voor het kweken van verbeterd teeltmateriaal van klein fruit.

 • 4. Bestudering van problemen inzake de toepassing van kunstmest op grasland. Methoden van chemisch grondonderzoek en hun toepassing t.b.v. het opstellen van bemestingsnormen. De invloed van meststoffen op de kwaliteit van landbouwproducten. Het bereiden van meststoffen uit veen.

 • 5. Het ontwikkelen en verbeteren van methoden van bewaring, verwerking en transport van groenten en fruit.

 • 6. Technische en economische mogelijkheden van de teelt van groentegewassen in kassen gedurende het gehele jaar.

 • 7. Bestudering van vraagstukken, welke samenhangen met de selectie van siergewassen. Ontwikkeling van technieken voor de teelt van virusvrije bloemgewassen. Bewaring en transport van snijbloemen.

De bescherming van planten

 • 8. Bestudering van de verschillende typen van nematoden en de ontwikkeling van bestrijdingsmiddelen.

 • 9. Bestudering van virusziekten van aardappel- en fruitgewassen. De ontwikkeling van methoden van diagnostiek en bestrijding van virusziekten.

 • 10. De bestudering van vraagstukken inzake de toepassing van herbiciden bij de onkruidbestrijding van landbouwgewassen; resistentie van schadelijke insekten en planten tegen bestrijdingsmiddelen en bestrijdingsmethoden.

Veeteelt

 • 11. Verhoging van de kwaliteit van melk; vererving van het eiwitgehalte in melk en methoden ter bepaling hiervan.

 • 12. Bestudering van de mogelijkheden voor de productie en toepassing van vervangingsmiddelen van volle melk in de veeteelt.

 • 13. Het gebruik van synthetische aminozuren in veevoer.

 • 14. De bestudering van bloedgroepen van vee en pluimvee. Toepassing van de resultaten van fokkerijonderzoek.

 • 15. De produktie van eiwit- en vitaminerijk grasmeel. Het ensileren en conserveren van voeders.

 • 16. Bestudering van vraagstukken, samenhangende met de invloed van het machinale melken op de physiologische toestand van de uier; de resistentie tegen mastitis.

 • 17. Receptuur van het mengvoeder in relatie tot de physiologische eigenschappen van vee en pluimvee.

Mechanisatie en Elektrificatie

 • 18. Bestudering van de mechanisatie van de arbeid in de tuinbouw (verzorging van fruit- en besgewassen, oogstwerkzaamheden, etc).

 • 19. Bestudering van de elektrische mechanisatiemethoden van arbeidsintensieve werkzaamheden in de veeteelt en de pluimveeteelt.

 • 20. Bestudering van de ervaring op het gebied van de constructie en de exploitatie van kassen en broeibakken, systemen voor het automatisch regelen van de ventilatie en de bemesting, mechanisatie bij de groenteteelt.

 • 21. Bestudering en ontwikkeling van methoden en hulpmiddelen voor de toepassing van radio-isotopen en nucleaire straling in de landbouw.

Waterhuishouding

 • 22. Methoden ter programmering van het berekenen en ontwerpen van drainagesystemen met behulp van de computertechniek.

 • 23. Het droogleggen en ontginnen van polders. Ervaring bij het toepassen van gecombineerde systemen voor ontwatering en irrigatie ter regulering van het vochtgehalte van de bodem.

 • 24. Mechanisatie van de werkzaamheden bij de aanleg en de exploitatie van drainagesystemen. Het gebruik van kunststoffen in drainagesystemen.

Instandhouding van natuurlijke hulpbronnen

 • 25. Reservaten; beheer van flora en fauna.

Terug naar begin van de pagina