Protocol bij de Europese Code inzake Sociale Zekerheid, Straatsburg, 16-04-1964

Geldend van 17-03-1968 t/m heden

Protocol bij de Europese Code inzake Sociale Zekerheid

Authentiek : EN

Protocol to the European Code of Social Security

Preamble

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Being resolved to establish a higher level of social security than that provided for in the provisions of the European Code of Social Security signed at Strasbourg on the 16th April 1964 (hereinafter referred to as “the Code”);

Desirous that all member States of the Council should strive to achieve such higher level, with due regard to economic considerations in their respective countries,

Have agreed on the following provisions which have been prepared with the collaboration of the International Labour Office:

SECTION II

1

No member State of the Council of Europe shall sign or ratifiy this Protocol without having simultaneously or previously signed or ratified the European Code of Social Security.

2

No State shall accede to this Protocol without having simultaneously or previously acceded to the European Code of Social Security.

SECTION III

1

This Protocol shall be open to signature by the member States. It shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General, provided that the Committee of Ministers in appropriate cases has previously given an affirmative decision as provided for in Section IV, paragraph 4.

2

This Protocol shall enter into force one year after the date of the deposit of the third instrument of ratification.

3

As regards any Signatory ratifying subsequently, this Protocol shall enter into force one year after the date of deposit of its instrument of ratification.

SECTION IV

1

Any Signatory wishing to avail itself of the provisions of Article 2, paragraph 2 of the Code as amended by the Protocol shall, before ratification, submit to the Secretary-General a report showing to what extent its system of social security is in conformity with the provisions of this Protocol.

Such report shall include a statement of:

Such evidence shall, as far as possible, be presented in such general order and manner as may be suggested by the Committee.

2

The Signatory shall furnish to the Secretary-General, if so requested by him, further information on the manner in which its system of social security is in conformity with the provisions of this Protocol.

3

Such report and further information shall be examined by the Committee which shall take into account the provisions of Article 2, paragraph 3 of the Code. The Committee shall submit to the Committee of Ministers a report containing its conclusions.

4

The Committee of Ministers shall, by a two-thirds majority in accordance with Article 20, paragraph (d) of the Statute of the Council of Europe, decide whether the system of social security of such Signatory is in conformity with the requirements of this Protocol.

5

If the Committee of Ministers decides that the said social security scheme is not in conformity with the provisions of this Protocol, it shall so inform the Signatory concerned and may make recommendations as to how such conformity may be effected.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE at Strasbourg, this 16th day of April 1964 in French and English, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe, and of which the Secretary-General shall send certified copies to each of the signatory and acceding States and to the Director-General of the International Labour Office.

Vertaling : NL

Protocol bij de Europese Code inzake Sociale Zekerheid

Preambule

De Staten die dit Protocol hebben ondertekend, Leden van de Raad van Europa,

Besloten hebbende een hoger sociaal zekerheidsniveau vast te stellen dan dat waarin de bepalingen van de op 16 april 1964 te Straatsburg ondertekende Europese Code inzake Sociale Zekerheid (hierna te noemen „de Code”) voorzien;

Geleid door de wens dat alle Lid-Staten van de Raad naar het bereiken van dit hogere peil zullen streven, daarbij rekening houdende met overwegingen van economische aard in hun onderscheiden landen,

Zijn de volgende bepalingen, die zijn opgesteld met medewerking van het Internationale Arbeidsbureau, overeengekomen:

TITEL III

1

Dit Protocol staat open voor ondertekening door de Lid-Staten. Het moet worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal, mits het Comité van Ministers in daarvoor in aanmerking komende gevallen te voren een bevestigende beslissing heeft genomen als bedoeld in lid 4 van Titel IV.

2

Dit Protocol treedt in werking één jaar na het tijdstip van nederlegging van de derde akte van bekrachtiging.

3

Ten aanzien van elke ondertekenende Staat die dit Protocol op een later tijdstip bekrachtigt, treedt het in werking één jaar na het tijdstip van nederlegging van zijn akte van bekrachtiging.

TITEL IV

1

Elke ondertekenende Staat die zich wenst te beroepen op de bepalingen van artikel 2, lid 2, van de Code, als bij dit Protocol gewijzigd, legt, alvorens tot bekrachtiging over te gaan, aan de Secretaris-Generaal een verslag over, waaruit blijkt in hoeverre zijn stelsel van sociale zekerheid in overeenstemming is met de bepalingen van dit Protocol.

Dit verslag moet een verklaring bevatten aangaande:

Voor zover mogelijk dienen deze gegevens te worden verstrekt op de wijze en in de volgorde aangegeven door de Commissie.

2

De betrokken ondertekenende Regering verstrekt de Secretaris-Generaal op diens verzoek verdere gegevens omtrent de punten waarop haar stelsel van sociale zekerheid in overeenstemming is met de bepalingen van dit Protocol.

3

Genoemd verslag en deze verdere gegevens worden bestudeerd door de Commissie, die daarbij de bepalingen van artikel 2, lid 3, van de Code in acht neemt. De Commissie legt aan het Comité van Ministers een verslag over, waarin haar conclusies zijn vervat.

4

Met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen beslist het Comité van Ministers overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, sub (d) van het Statuut van de Raad van Europa, of het stelsel van sociale zekerheid van de ondertekenende Staat in overeenstemming is met de bepalingen van dit Protocol.

5

Indien het Comité van Ministers van oordeel is dat het bedoelde stelsel van sociale zekerheid niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit Protocol, verwittigt zij de betrokken ondertekenende Staat hiervan en kan deze aanbevelingen doen omtrent de wijze waarop dit stelsel alsnog met deze bepalingen in overeenstemming kan worden gebracht.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Straatsburg, de 16de april 1964, in de Franse en de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend, in één exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het archief van de Raad van Europa en waarvan de Secretaris-Generaal voor eensluidend gewaarmerkte afschriften doet toekomen aan elk van de ondertekenende en toetredende Staten, alsmede aan de Directeur-Generaal van het Internationale Arbeidsbureau.

Terug naar begin van de pagina