Overeenkomst inzake overgangsrechten, Londen, 09-03-1964

Geldend van 07-04-1964 t/m heden

Overeenkomst inzake overgangsrechten

Authentiek : EN

Agreement as to transitional rights

The Government of Ireland on the one hand, and the Governments of Belgium, the French Republic, the Federal Republic of Germany, the Netherlands, Spain and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the other,

Hereby agree as follows:

Article 1

The provisions of Article 9 (1) of the Fisheries Convention opened for signature on 9th March, 1964, shall apply as follows:

  • (a) Until 31st December, 1965, Belgian, British, French, German, Netherlands and Spanish fishing vessels shall continue to have the right to fish off the coasts of Ireland, up to a limit of three miles measured from the baselines of the territorial sea;

  • (b) Until 31st December, 1966, Belgian, British, French, German, Netherlands and Spanish fishing vessels shall also continue to have the right to fish up to a limit of three miles measured from the baselines, of the territorial sea off those parts of the coasts of Ireland where straight baselines or bay-closing lines in excess of 10 miles are drawn.

Article 2

The provisions of Articles 4 and 5 of the Fisheries Convention shall during the transitional periods be applicable in the zones laid down in Article 1.

Article 3

The present Agreement shall be open for signature from 9th March, 1964 to 10th April, 1964. It shall enter into force, when it is signed by the Government of Ireland, as between that Government and any other Government which then signs, or has signed, it. In respect of any Government which signs the present Agreement thereafter, the date of entry into force shall be the date of signature by that Government.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

DONE at London this ninth day of March, 1964, in the English and French languages, each text being equally authoritative, in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, which shall transmit a certified true copy thereof to each signatory Government.

Vertaling : NL

Overeenkomst inzake overgangsrechten

De Regering van Ierland enerzijds, en de Regeringen van België, Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland anderzijds,

Zijn hierbij als volgt overeengekomen:

Artikel 1

De bepalingen van artikel 9 (1) van het op 9 maart 1964 voor ondertekening opengestelde Visserijverdrag worden als volgt toegepast:

  • (a) Tot 31 december 1965 behouden Belgische, Britse, Franse, Duitse, Nederlandse en Spaanse vissersschepen het recht bij de kusten van Ierland te vissen tot aan een grens van 3 mijl gemeten van de basislijnen van de territoriale zee.

  • (b) Tot 31 december 1966 behouden Belgische, Britse, Franse, Duitse, Nederlandse en Spaanse vissersschepen eveneens het recht te vissen tot aan een grens van 3 mijl gemeten van de basislijnen van de territoriale zee ter hoogte van die gedeelten van de kusten van Ierland waar rechte basislijnen of afsluitingslijnen van baaien van meer dan 10 mijl zijn getrokken.

Artikel 2

De bepalingen van de artikelen 4 en 5 van het Visserijverdrag zijn gedurende de overgangstermijnen van toepassing in de in artikel 1 omschreven zones.

Artikel 3

Deze Overeenkomst staat voor ondertekening open van 9 maart 1964 tot 10 april 1964. Zij treedt in werking wanneer zij is ondertekend door de Regering van Ierland, en wel tussen die Regering en elke andere Regering die haar alsdan ondertekent of ondertekend heeft. Ten aanzien van elke Regering die deze Overeenkomst nadien ondertekent, treedt zij in werking op de datum van ondertekening door die Regering.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Londen de negende maart 1964, in de Engelse en Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend, in een enkel origineel, dat zal worden nedergelegd in het archief van de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, die elke ondertekenende Regering hiervan een gewaarmerkt afschrift zal doen toekomen.

Terug naar begin van de pagina