Verdrag tot het verbieden van proefnemingen met kernwapens in de dampkring, in de kosmische ruimte en onder water, Moskou, 05-08-1963

Geldend van 14-09-1964 t/m heden

Verdrag tot het verbieden van proefnemingen met kernwapens in de dampkring, in de kosmische ruimte en onder water

Authentiek : EN

Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water

The Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America, hereinafter referred to as the “Original Parties”,

Proclaiming as their principal aim the speediest possible achievement of an agreement on general and complete disarmament under strict international control in accordance with the objectives of the United Nations which would put an end to the armaments race and eliminate the incentive to the production and testing of all kinds of weapons, including nuclear weapons,

Seeking to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time, determined to continue negotiations to this end, and desiring to put an end to the contamination of man's environment by radioactive substances,

Have agreed as follows:

Article I

 • 1 Each of the Parties to this Treaty undertakes to prohibit, to prevent, and not to carry out any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, at any place under its jurisdiction or control:

  • (a) in the atmosphere; beyond its limits, including outer space; or under water, including territorial waters or high seas; or

  • (b) in any other environment if such explosion causes radioactive debris to be present outside the territorial limits of the State under whose jurisdiction or control such explosion is conducted. It is understood in this connection that the provisions of this subparagraph are without prejudice to the conclusion of a treaty resulting in the permanent banning of all nuclear test explosions, including all such explosions underground, the conclusion of which, as the Parties have stated in the Preamble to this Treaty, they seek to achieve.

 • 2 Each of the Parties to this Treaty undertakes furthermore to refrain from causing, encouraging, or in any way participating in, the carrying out of any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, anywhere which would take place in any of the environments described, or have the effect referred to, in paragraph 1 of this Article.

Article II

 • 1 Any Party may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to this Treaty. Thereafter, if requested to do so by one-third or more of the Parties, the Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties, to consider such amendment.

 • 2 Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to this Treaty, including the votes of all of the Original Parties. The amendment shall enter into force for all Parties upon the deposit of instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instruments of ratification of all of the Original Parties.

Article III

 • 1 This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign this Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

 • 2 This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the Original Parties - the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics, and the United States of America - which are hereby designated the Depositary Governments.

 • 3 This Treaty shall enter into force after its ratification by all the Original Parties and the deposit of their instruments of ratification.

 • 4 For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

 • 5 The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Treaty, the date of its entry into force, and the date of receipt of any requests for conferences or other notices.

Article IV

This Treaty shall be of unlimited duration.

Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty three months in advance.

Article V

This Treaty, of which the English and Russian texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

DONE in triplicate at the city of Moscow the fifth day of August, one thousand nine hundred and sixty-three.

Vertaling : NL

Verdrag tot het verbieden van proefnemingen met kernwapens in de dampkring, in de kosmische ruimte en onder water

De Regeringen van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken en de Verenigde Staten van Amerika, hierna te noemen de „Oorspronkelijke Partijen”,

Verklarende, dat het hun voornaamste doel is zo spoedig mogelijk te komen tot een overeenkomst inzake een algemene en volledige ontwapening onder streng internationaal toezicht in overeenstemming met de doelstellingen van de Verenigde Naties, welke overeenkomst een einde zou moeten maken aan de bewapeningswedloop en het motief voor de vervaardiging en de beproeving van alle soorten wapens, met inbegrip van kernwapens, zou moeten wegnemen,

Beogende, te geraken tot een voor altijd stopzetten van alle proefexplosies van kernwapens, vastbesloten de daartoe nodige onderhandelingen voort te zetten, en verlangende een einde te maken aan de besmetting door radioactieve stoffen van de omgeving waarin de mens leeft,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

 • 1 Elk der Partijen bij dit Verdrag neemt de verplichting op zich, iedere proefexplosie van een kernwapen of iedere andere kernexplosie te verbieden, te verhinderen en niet uit te voeren op iedere plaats die onder haar rechtsmacht valt of waarover zij feitelijk gezag uitoefent:

  • (a) in de dampkring, daarbuiten, met inbegrip van de kosmische ruimte, of onder water, met inbegrip van de territoriale wateren en de volle zee; of

  • (b) op iedere andere plaats indien door een dergelijke explosie radioactieve stof zou terechtkomen buiten de territoriale grenzen van de staat onder wiens rechtsmacht of feitelijk gezag een dergelijke explosie wordt teweeggebracht. Het is in dit verband welverstaan dat de bepaling van dit lid 1 (b) van dit artikel onverlet laat het sluiten van een verdrag, leidende tot een permanent verbod van alle proefnemingen met kernexplosies, met inbegrip van ondergrondse explosies; de Partijen hebben in de preambule van dit Verdrag verklaard dat zij naar het sluiten van een dergelijk verdrag zullen streven.

 • 2 Elk der Partijen bij dit Verdrag neemt bovendien de verplichting op zich, af te zien van het veroorzaken of bevorderen van, of het op enigerlei wijze deelnemen aan, het uitvoeren van proefexplosies van kernwapens of iedere andere kernexplosie, waar dan ook, die plaats zouden vinden op een van de in lid 1 van dit artikel bedoelde plaatsen dan wel de in lid 1 van dit artikel bedoelde uitwerking zouden hebben.

Artikel II

 • 1 Elk der Partijen kan voorstellen doen tot wijziging van dit Verdrag. De tekst van iedere voorgestelde wijziging wordt overgelegd aan de depotregeringen, die de tekst van de wijziging aan alle Partijen bij dit Verdrag doen toekomen. Daarna roepen, indien ten minste een derde der Partijen zulks verzoekt, de depotregeringen, ter bespreking van bedoelde wijziging, een conferentie bijeen, waartoe zij alle Partijen uitnodigen.

 • 2 Iedere wijziging van dit Verdrag moet worden goedgekeurd met een meerderheid van de stemmen van alle Partijen bij dit Verdrag, de stemmen van alle Oorspronkelijke Partijen daaronder begrepen. De wijziging wordt ten aanzien van alle Partijen van kracht na de nederlegging van de akten van bekrachtiging door een meerderheid van alle Partijen, de akten van bekrachtiging van alle Oorspronkelijke Partijen daaronder begrepen.

Artikel III

 • 1 Dit Verdrag staat voor alle staten voor ondertekening open. ledere staat die het Verdrag niet voor de datum van inwerkingtreding overeenkomstig lid 3 van dit artikel ondertekent, kan te allen tijde tot dit Verdrag toetreden.

 • 2 Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd door de ondertekenende staten. De akten van bekrachtiging en de akten van toetreding worden nedergelegd bij de regeringen van de Oorspronkelijke Partijen - het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken en de Verenigde Staten van Amerika - die hierbij worden aangewezen als depotregeringen.

 • 3 Dit Verdrag treedt in werking na bekrachtiging door alle Oorspronkelijke Partijen en de nederlegging van hun akten van bekrachtiging.

 • 4 Ten aanzien van staten wier akten van bekrachtiging of toetreding na de inwerkingtreding van dit Verdrag worden nedergelegd, treedt het Verdrag in werking op de datum van de nederlegging van hun akten van bekrachtiging of toetreding.

 • 5 De depotregeringen doen alle ondertekenende en toetredende staten onverwijld mededeling van de datum van iedere ondertekening, de datum van nederlegging van iedere akte van bekrachtiging van, en van iedere akte van toetreding tot, dit Verdrag, de datum van zijn inwerkingtreding, alsmede van de datum van ontvangst van elk verzoek een conferentie te beleggen, of van elke andere kennisgeving.

Artikel IV

Dit Verdrag geldt voor onbepaalde duur.

Iedere Partij heeft, in de uitoefening van haar nationale soevereiniteit, het recht het Verdrag op te zeggen indien zij van mening is dat buitengewone gebeurtenissen die betrekking hebben op het onderwerp van dit Verdrag de hoogste belangen van het land in gevaar hebben gebracht. Zij stelt alle andere Partijen bij dit Verdrag drie maanden van te voren van deze opzegging in kennis.

Artikel V

Dit Verdrag, waarvan de Engelse en de Russische tekst gelijkelijk authentiek zijn, wordt nedergelegd in de archieven van de depotregeringen, die daarvan voor eensluidend gewaarmerkte afschriften doen toekomen aan de regeringen der ondertekenende en toetredende staten.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN in drie exemplaren te Moskou, de vijfde augustus negentienhonderddrieënzestig.

Terug naar begin van de pagina