Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Verenigde Staten [...] inzake het verlenen van vergunningen aan radioamateurs, 's-Gravenhage, 22-06-1966

Geldend van 21-12-1966 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake het verlenen van vergunningen aan radioamateurs

Authentiek : EN

Nr. I

The Hague, June 22, 1966.

Excellency,

I have the honor to refer to conversations between representatives of the Government of the United States of America and representatives of the Government of the Kingdom of the Netherlands relating to the possibility of concluding an agreement between the two Governments with a view to the reciprocal granting of authorizations to permit licensed amateur radio operators of either country to operate their stations in the other country, in accordance with the provisions of Article 41 of the International Radio Regulations, Geneva, 1959. I am instructed to communicate to Your Excellency that the Government of the United States of America is prepared to conclude an agreement with respect to this matter as follows:

  • 1. An individual who is licensed by his Government as an amateur radio operator and who operates an amateur radio station licensed by such Government shall be permitted by the other Government, on a reciprocal basis and subject to the conditions stated below, to operate such station in the territory of such other Government.

  • 2. The individual who is licensed by his Government as an amateur radio operator shall, before being permitted to operate his station as provided for in paragraph 1, obtain from the appropriate administrative agency of the other Government an authorization for that purpose.

  • 3. The appropriate administrative agency of each Government may issue or cancel an authorization as referred to in paragraph 2, under the same conditions and terms as authorizations for its own nationals.

  • 4. If an authorization referred to in paragraph 2 is cancelled by the appropriate administrative agency of either Government, the agency concerned shall inform the appropriate administrative agency of the other Government of such cancellation.

  • 5. As far as the Kingdom of the Netherlands is concerned, the present provisions shall apply to the territory in Europe and to the Netherlands Antilles. They can be extended to Surinam by means of a written notification from the Government of the Kingdom of the Netherlands to the Government of the United States of America.

If these provisions are acceptable to your Government, I have the honor to propose that this Note and Your Excellency's Note in reply concurring therein shall constitute an agreement between our two Governments, which shall enter into effect on the date of receipt by the Government of the United States of America of a Note indicating that the constitutional requirements in the Kingdom of the Netherlands have been complied with; and that the agreement shall remain in force for an indefinite period, subject to termination by either Government giving six months' notice in writing of its intention to terminate.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

(sd.) WILLIAM R. TYLER.

His Excellency

J. M. A. H. Luns,

Minister of Foreign Affairs,

The Hague.

Nr. II

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Treaty Department

DVE/VB - 106884

The Hague, June 22, 1966

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of this day, which reads as follows:

[Red: (zoals in Nr. I)]

I have the honour to confirm that the proposals set forth in the above Note are acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands and that Your Note and this reply shall constitute an agreement between our two Governments, which shall enter into effect on the date of receipt by the Government of the United States of America of a Note indicating that the constitutional requirements in the Kingdom of the Netherlands have been complied with; and that the agreement shall remain in force for an indefinite period, subject to termination by either Government giving six months' notice in writing of its intention to terminate.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration,

(sd.) J. LUNS.

His Excellency

Mr. W. R. Tyler,

Ambassador extraordinary and plenipotentiary

of the United States of America,

Korte Voorhout,

The Hague.

Vertaling : NL

Nr. I

's-Gravenhage, 22 juni 1966.

Excellentie,

Ik heb de eer te verwijzen naar besprekingen tussen vertegenwoordigers van de Regering der Verenigde Staten van Amerika en vertegenwoordigers van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aangaande de mogelijkheid tussen de beide Regeringen een overeenkomst te sluiten inzake het wederzijds verlenen van machtigingen op grond waarvan het radioamateurs uit een der beide landen die in het bezit zijn van een in hun land afgegeven vergunning wordt toegestaan in het andere land gebruik te maken van hun zenders, overeenkomstig het bepaalde in artikel 41 van het Internationale Radioreglement, Genève, 1959. Ik heb opdracht Uwer Excellentie mede te delen dat de Regering der Verenigde Staten van Amerika bereid is ter zake een overeenkomst te sluiten luidende als volgt:

  • 1. Personen die van hun Regering een vergunning hebben verkregen tot het gebruiken van hun zenders als radio amateur en die gebruik maken van een amateurzender, waartoe door die Regering eveneens vergunning is verleend, wordt door de Regering van het andere land op basis van wederkerigheid en onder de hierna genoemde voorwaarden toegestaan die zender te gebruiken op het grondgebied van die andere Regering.

  • 2. Personen die van hun Regering een vergunning hebben verkregen tot het gebruiken van hun zenders als radioamateur, dienen van de daartoe aangewezen autoriteiten van de Regering van het andere land een vergunning te verkrijgen, voordat zij hun zenders mogen gebruiken overeenkomstig het bepaalde onder 1.

  • 3. De daartoe aangewezen autoriteiten der beide Regeringen kunnen de onder 2 bedoelde vergunningen verlenen en intrekken op dezelfde voorwaarden als dit geschiedt ten aanzien van hun eigen onderdanen.

  • 4. Indien een vergunning als bedoeld onder 2 door de daartoe aangewezen autoriteiten van een der beide Regeringen wordt ingetrokken dienen die autoriteiten de daartoe aangewezen instantie van de Regering van het andere land daarvan op de hoogte te stellen.

  • 5. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zullen deze bepalingen van toepassing zijn op het grondgebied in Europa alsmede op de Nederlandse Antillen. Zij kunnen door middel van een schriftelijke kennisgeving door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering der Verenigde Staten van Amerika worden uitgebreid tot Suriname.

Indien deze bepalingen voor Uw Regering aanvaardbaar zijn, heb ik de eer voor te stellen dat deze Nota en Uwer Excellentie's Nota ten antwoord daarop, waarin zulks wordt bevestigd, een overeenkomst vormen tussen onze beide Regeringen, die in werking treedt op de dag waarop de Regering der Verenigde Staten van Amerika een nota ontvangt houdende mededeling dat aan de in het Koninkrijk der Nederlanden bestaande grondwettelijke vereisten is voldaan; en dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd van kracht blijft, en door elk der Regeringen kan worden beëindigd door middel van een zes maanden tevoren gedane schriftelijke mededeling dat zij het voornemen heeft de overeenkomst te beëindigen.

Gelief, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.

(w.g.) WILLIAM R. TYLER.

Zijner Excellentie

J. M. A. H. Luns,

Minister van Buitenlandse Zaken,

's-Gravenhage.

Nr. II

MINISTERIE VAN

BUITENLANDSE ZAKEN

Directie Verdragen

DVE/VB - 106884

's-Gravenhage, 22 juni 1966

Excellentie,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uwer Excellentie's Nota van heden, luidende als volgt:

[Red: (zoals in Nr. I)]

Ik heb de eer te bevestigen dat de in die Nota gedane voorstellen voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanvaardbaar zijn en dat Uw Nota en dit antwoord een overeenkomst tussen onze beide Regeringen vormen, die in werking treedt op de datum waarop de Regering van de Verenigde Staten van Amerika een Nota ontvangt houdende mededeling dat aan de in het Koninkrijk der Nederlanden bestaande grondwettelijke vereisten is voldaan; en dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd van kracht blijft, en door elk der Regeringen kan worden beëindigd door middel van een zes maanden tevoren gedane schriftelijke mededeling dat zij het voornemen heeft de overeenkomst te beëindigen.

Gelief, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.

(w.g.) J. LUNS.

Zijner Excellentie

de Heer W. R. Tyler

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur

van de Verenigde Staten van Amerika,

Korte Voorhout,

's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina