Overeenkomst tussen de Regeringen van Kambodja, Laos, Thailand en Vietnam en de Regering [...] van het onderzoek in het stroomgebied van de Beneden-Mekong, Saigon, 19-10-1963

Geldend van 19-10-1963 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regeringen van Kambodja, Laos, Thailand en Vietnam en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de Nederlandse bijdrage aan de Commissie voor de cöordinatie van het onderzoek in het stroomgebied van de Beneden-Mekong

Authentiek : EN

Agreement between the Governments of Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam and the Government of the Kingdom of the Netherlands concerning the Netherlands contribution to the Committee for the Coordination of Investigations of the Lower Mekong Basin

The Governments of Cambodia, Laos, Thailand, and Vietnam (hereinafter referred to as “the four Governments”), on the one hand, and the Government of the Kingdom of the Netherlands, on the other hand;

Desiring to perpetuate and consolidate the good relations existing between them;

Giving effect to the intention of the Government of the Kingdom of the Netherlands, as announced during the Eighteenth Session, 6—19 March 1962, at Tokyo, of the United Nations Economic Commission for Asia and the Far East, to make a contribution to the Committee for the Coordination of Investigations of the Lower Mekong Basin, hereinafter called the Mekong Committee, and in view of the willingness of the Governments of Cambodia, Laos, Thailand, and Vietnam to accept such a contribution;

Considering it desirable to establish, in joint consultation, some rules governing co-operation on the aforementioned contribution;

Have agreed as follows:

Article 1

The Government of the Kingdom of the Netherlands shall put at the disposal of the four Governments together a sum totalling f 500,000 (five hundred thousand guilders). The Mekong Committee, created to act on behalf of the four Governments, shall determine, in consultation with the Government of the Kingdom of the Netherlands, and in accordance with the provisions contained in the following articles, how the sum shall be used.

Article 2

The Mekong Committee shall be able to purchase goods in the Kingdom of the Netherlands to a total value of the sum mentioned in Article 1. Requests for contribution of goods will be submitted by the Executive Agent of the Mekong Committee to the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, represented for this purpose by the Permanent Representative of the Kingdom of the Netherlands with the Economic Commission for Asia and the Far East in Bangkok.

Article 3

Payments for goods contributed by the Government of the Kingdom of the Netherlands shall be made by the Netherlands Ministry of Foreign Affairs.

Article 4

The goods purchased shall become the joint property of the four Governments at the moment of their delivery to the Mekong Committee, which shall furnish the Netherlands Ministry of Foreign Affairs with a signed receipt for each delivery.

Article 5

It is understood that all goods contributed by the Government of the Kingdom of the Netherlands will be used for Mekong Committee Projects only.

Article 6

The four Governments give an undertaking that the goods contributed by the Government of the Kingdom of the Netherlands as stipulated above shall be imported, for specific use as defined above, into any of the four countries, and transported between them, without payment of import or transit duties or taxes or similar impositions.

Article 7

This Agreement shall enter into force on the day on which it has been signed on behalf of each of the five Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in five identical copies, in the English and French languages, both texts being equally authentic.

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen de Regeringen van Kambodja, Laos, Thailand en Viet Nam en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de Nederlandse bijdrage aan de Commissie voor de coördinatie van het onderzoek in het stroomgebied van de Beneden-Mekong

De Regeringen van Kambodja, Laos, Thailand en Viet Nam (hierna te noemen „de vier Regeringen”), enerzijds, en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, anderzijds;

Verlangende de tussen hen bestaande goede betrekkingen te bestendigen en te bevestigen;

Gevolg gevende aan het voornemen van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals dit tijdens de van 6 tot 19 maart 1962 te Tokio gehouden achttiende zitting van de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Azië en het Verre-Oosten is kenbaar gemaakt, een bijdrage te leveren aan de Commissie voor de coördinatie van het onderzoek in het stroomgebied van de Beneden-Mekong, hierna genoemd de Mekong-Commissie, en gezien de bereidheid van de Regeringen van Kambodja, Laos, Thailand en Viet Nam een zodanige bijdrage te aanvaarden;

Overwegende, dat het wenselijk is gemeenschappelijk enige regelen vast te stellen ten aanzien van de samenwerking met betrekking tot bovenbedoelde bijdrage;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stelt aan de vier Regeringen tezamen een bedrag ter beschikking van in totaal f 500.000 (vijfhonderdduizend gulden). De Mekong-Commissie, die is ingesteld om namens de vier Regeringen te handelen, stelt in overleg met de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en overeenkomstig de bepalingen vervat in de volgende artikelen, de wijze vast, waarop dit bedrag zal worden gebruikt.

Artikel 2

De Mekong-Commissie kan tot een totaal van het in artikel 1 genoemde bedrag goederen aankopen. Verzoeken om levering van goederen worden door de Uitvoerend Vertegenwoordiger van de Mekong-Commissie gericht tot het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, ten deze vertegenwoordigd door de Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Economische Commissie voor Azië en het Verre-Oosten te Bangkok.

Artikel 3

De betaling van de door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden geleverde goederen geschiedt door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 4

De aangekochte goederen gaan in eigendom over aan de vier Regeringen tezamen op het ogenblik van aflevering aan de Mekong-Commissie, die bij iedere aflevering een ondertekend ontvangstbewijs zal verschaffen aan het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 5

Het is wel verstaan dat alle door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden bijgedragen goederen uitsluitend voor projecten van de Mekong-Commissie zullen worden gebruikt.

Artikel 6

De vier Regeringen geven de garantie, dat de door het Koninkrijk der Nederlanden krachtens bovenstaande bepalingen bijgedragen goederen in alle vier landen voor het hierboven omschreven speciale gebruik kunnen worden ingevoerd en tussen deze landen onderling kunnen worden vervoerd, zonder betaling van invoer- of doorvoerrechten of belastingen of soortgelijke heffingen.

Artikel 7

Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag waarop zij voor ieder der vijf Overeenkomstsluitende Partijen is ondertekend.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN in vijf eensluidende exemplaren, in de Engelse en de Franse taal, zijnde de beide teksten gelijkelijk authentiek.

Terug naar begin van de pagina