Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland nopens de regeling van de spoorweggrensovergangen, 's-Gravenhage, 22-09-1966

Geldend van 25-11-1968 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland nopens de regeling van de spoorweggrensovergangen

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland nopens de regeling van de spoorweggrensovergangen

Het Koningrijk der Nederlanden

en

de Bondsrepubliek Duitsland

Geleid door de wens de tussen de beide Staten bestaande overeenkomsten en afspraken nopens de grensoverschrijdende baanvakken aan de huidige omstandigheden aan te passen,

Mede gelet op de artikelen 83 en 84 van het Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland van 8 april 1960,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 De Verdragsluitende Partijen houden de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit Verdrag bestaande spoorweggrensovergangen in stand, onder voorbehoud van het in artikel 2 bepaalde. Deze overgangen zijn vermeld in Bijlage 1 bij dit Verdrag.

 • 2 De Verdragsluitende Partijen streven er met inachtneming van hun wettelijke bepalingen naar, dat de spoorwegadministraties in beide Staten

  • a. de installaties van de spoorweggrensovergangen onderhouden en vernieuwen, en eventueel veranderen en uitbreiden, op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van het grensoverschrijdende spoorwegverkeer;

  • b. de spoorweggrensovergangen naar aard en omvang zodanig gebruiken, dat zij op economische wijze voldoen aan de behoeften van het grensoverschrijdende spoorwegverkeer.

 • 3 Elk der Verdragsluitende Partijen is gehouden, op verzoek van de andere Partij met haar in overleg te treden over de toepassing van dit artikel.

Artikel 2

 • 1 Er worden geen nieuwe spoorweggrensovergangen tot stand gebracht en bestaande spoorweggrensovergangen worden niet opgeheven of verplaatst, voordat de ten aanzien van het spoorwegverkeer bevoegde ministers der Verdragsluitende Partijen elkaar bij brief van hun instemming hebben doen blijken. Hetzelfde geldt voor de opheffing van het gehele personen- of het gehele goederenvervoer via een der hierboven genoemde spoorweggrensovergangen.

 • 2 In geval van de totstandbrenging van nieuwe spoorweggrensovergangen en de opheffing of verplaatsing van bestaande spoorweggrensovergangen vormt de in het eerste lid van dit artikel bedoelde briefwisseling een administratief akkoord tot aanpassing van Bijlage 1 bij dit Verdrag.

 • 3 Voordat veranderingen worden aangebracht, waardoor de capaciteit van een spoorweggrensovergang aanzienlijk kan worden verminderd, treden de ten aanzien van het spoorwegverkeer bevoegde ministers der Verdragsluitende Partijen terzake in overleg, indien een van de Verdragsluitende Partijen dit wenst.

Artikel 3

Dit Verdrag laat de Overeenkomst tussen de Verdragsluitende Partijen nopens de samenvoeging van de grenscontrole en de instelling van gemeenschappelijke spoorwegstations of van grensaflosstations aan de Nederlands-Duitse grens van 30 mei 1958, alsmede de ter uitvoering van bedoelde Overeenkomst gesloten overeenkomsten, onverlet.

Artikel 4

De Verdragsluitende Partijen zijn het erover eens, dat de in Bijlage 2 bij dit Verdrag genoemde overeenkomsten uiterlijk op het tijdstip van inwerkingtreding van dit Verdrag buiten werking treden.

Artikel 5

Dit Verdrag geldt eveneens voor het „Land” Berlijn, tenzij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden mededeling doet van het tegendeel.

Artikel 6

 • 1 Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden te Bonn uitgewisseld.

 • 2 Dit Verdrag treedt een maand na de uitwisseling der akten van bekrachtiging in werking.

 • 3 Dit Verdrag treedt achttien maanden na schriftelijke opzegging door een van de Verdragsluitende Partijen buiten werking. Ingeval van een opzegging zullen de Verdragsluitende Partijen onverwijld in onderhandeling treden over een nieuwe Regeling.

TEN BLIJKE WAARVAN de onderscheiden gevolmachtigden, na uitwisseling van hun in behoorlijke vorm bevonden volmachten, dit Verdrag van hun handtekening hebben voorzien.

GEDAAN te 's-Gravenhage, de 22ste september 1966, in twee exemplaren, in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) L. DE BLOCK

Voor de Bondsrepubliek Duitsland:

(w.g.) K. H. KNOKE

BIJLAGE 1. Bestaande spoorweggrensovergangen

 • 1) Nieuwe Schans—Weener

 • 2) Coevorden—Laarwald

 • 3) Oldenzaal—Bentheim

 • 4) Enschede—Gronau

 • 5)

 • 6) Winterswijk—Borken

 • 7) Zevenaar—Emmerich

 • 8) Nijmegen—Kranenburg

 • 9) Venlo—Kaldenkirchen

 • 10) Vlodrop—Dalheim

 • 11) Haanrade—Herzogenrath

 • 12) Simpelveld—Aachen West

BIJLAGE 2. Overzicht van de Nederlands-Duitse overeenkomsten en afspraken nopens de grensoverschrijdende spoorwegbaanvakken

I

Bestaande grensovergangen:

 • 1. Grensovergang Nieuwe Schans—Weener

  • a. Overeenkomst tussen Nederland en Duitsland tot regeling van de aanleg van een spoorweg van Nieuwe Schans naar Ihrhove, van 3 juni 1874 (Staatsblad 1874, Nr. 126; RGBl. 1875, S. 101).

  • b. Overeenkomst tussen Nederland en Oldenburg tot regeling van de aanleg en de exploitatie van de spoorweg van Nieuwe Schans naar Ihrhove, van 27 juni 1874 (Staatsblad 1874, Nr. 131).

 • 2. Grensovergang Coevorden—Laarwald

  Verdrag tussen Nederland en Duitsland betreffende de aanleg van een spoorweg van Coevorden naar Neuenhaus, van 23 juli 1908 (Staatsblad 1909, Nr. 57; RGBl. 1908, S. 635).

 • 3. Grensovergang Oldenzaal—Bentheim

  Overeenkomst tussen Nederland en Hannover betrekkelijk de aansluiting van de spoorweg Almelo—Salzbergen, van 29 december 1863 (Staatsblad 1864, Nr. 10).

 • 4. Grensovergang Enschede—Gronau

  • a. Overeenkomst tussen Nederland en Pruisen betrekkelijk de aansluiting van de spoorweg Enschede—Rheine—Münster, van 12 mei 1864 (Staatsblad 1864, Nr. 82; RGBl. 1875, S. 126).

  • b. Overeenkomst tussen Nederland en Duitsland tot regeling van de aanleg van een spoorweg van Enschede naar Dortmund, van 13 november 1874 (Staatsblad 1875, Nr 22; RGBl. 1875, S. 123).

 • 5. Grensovergang Enschede-Zuid—Broekheurne—Alstätte

  Verdrag tussen Nederland en Duitsland betreffende de aanleg van een locaalspoorweg van Enschede naar Ahaus, van 27 juni 1899 (Staatsblad 1899, Nr. 238; RGBl. 1900, S. 557).

 • 6. Grensovergang Winterswijk—Borken

  Overeenkomst tussen Nederland en Duitsland betrekkelijk de spoorweg van Zutphen langs Winterswijk en Borken tot nabij Gelsenkirchen met een zijtak naar Bocholt, van 31 juli 1875 (Staatsblad 1875, Nr. 175; RGBl. 1877, S. 307).

 • 7. Grensovergang Zevenaar—Emmerich

  Overeenkomst tussen Nederland en Pruisen tot aaneensluiting van de in beide Staten bestaande IJzerbanen, van 18 juli 1851, met Proces-Verbaal van 10/18 februari 1846 (Staatsblad 1852, Nr. 54).

 • 8. Grensovergang Nijmegen—Kranenburg

  Overeenkomst tussen Nederland en Pruisen betrekkelijk de aansluiting van de spoorweg Nijmegen-Kleef, van 14 maart 1864 (Staatsblad 1864, Nr. 42; PrGesSlg 1864 S. 395).

 • 9. Grensovergang Venlo—Kaldenkirchen

  Overeenkomst tussen Nederland en Pruisen betrekkelijk de aansluiting van de spoorweg Venlo naar Vierssen en Kempen, van 14 maart 1864, (Staatsblad 1864, Nr. 43; PrGesSlg 1864 S. 385).

 • 10. Grensovergang Vlodrop—Dalheim

  Overeenkomst tussen Nederland en Duitsland tot regeling der aansluiting van een spoorweg van Antwerpen naar Gladbach, van 13 november 1874 (Staatsblad 1875, Nr. 18; RGBl. 1875 S. 112).

 • 11. Grensovergang Haanrade—Herzogenrath

  Overeenkomst tussen Nederland en Duitsland tot regeling der aansluiting van de lokaalspoorweg Sittard—Herzogenrath op de Nederlands-Pruisische grens, van 28 november 1892 (Staatsblad 1893, Nr. 53; RGBl. 1892, S. 163).

 • 12. Grensovergang Simpelveld—Aachen-West

  Nederlands-Pruisisch Protocol tot vaststelling van het punt van overgang der grenzen van de spoorweg van Aachen naar Maastricht, van 14 oktober 1846.

II

Niet meer bestaande grensovergangen:

 • 1. Grensovergang Gennep—Hassum

  • a ) Overeenkomst tussen Nederland en het Duitse Keizerrijk wegens de aansluiting van de spoorweg van Boxtel langs Gennep over Kleef naar Wezel, van 18 augustus 1871 (Staatsblad 1871, Nr. 102; RGBl. 1872, S. 39).

  • b ) Overeenkomst tussen Nederland en Duitsland tot wijziging van de Overeenkomst van 18 augustus 1871 betreffende de aanleg van een spoorweg van Boxtel over Gennep naar Kleef en langs Goch naar Wezel, van 13 november 1874 (Staatsblad 1875, Nr. 23; RGBL 1875, S. 120).

 • 2. Grensovergang Venlo—Straelen

  Overeenkomst tussen Nederland en Pruisen wegens de aansluiting van de spoorweg van Venlo naar Osnabrack, van 28 november 1867 (Staatsblad 1868, Nr. 17; PrGesSlg 1868, S. 13).

Terug naar begin van de pagina