Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot regeling [...] uit de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting, Brussel, 06-01-1964

Geldend van 03-03-1965 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot regeling van de Nederlands-Belgische financiële geschillen die voortvloeien uit wederzijdse vorderingen uit de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot regeling van de Nederlands-Belgische financiële geschillen die voortvloeien uit wederzijdse vorderingen uit de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

De Regering van het Koninkrijk België,

Geleid door de wens, de verschillende wederzijdse vorderingen uit de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting te regelen,

Hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen:

Artikel I

De Belgische Staat zal aan de Staat der Nederlanden een forfaitair bedrag betalen van BF. 1.200.000,— (een miljoen tweehonderdduizend Belgische frank) ter vergoeding van de schadeuitkeringen die de Nederlandse Staat heeft gedaan aan personen die in België verblijven, wegens schaden in België veroorzaakt door Nederlandse troepen of militairen onder Brits bevel.

Artikel II

De Belgische Staat zal aan de Staat der Nederlanden een forfaitair bedrag te betalen van BF. 1.800.000,— (een miljoen achthonderdduizend Belgische frank) voor de schaden, in België veroorzaakt door troepen of militairen onder geallieerd bevel ten nadele van Nederlandse onderdanen die niet in België verblijven.

Met de aanvaarding van deze forfaitaire afdoening verplicht de Staat der Nederlanden zich om uit het vermelde bedrag de in de voorgaande alinea vermelde schaden te vergoeden.

De hierboven bedoelde betaling wordt door de Belgische Staat gedaan op basis van wederkerigheid, waarbij de Staat der Nederlanden van zijn kant zich verplicht om voor zijn rekening de vergoeding te voltooien van schaden die in Nederland zijn veroorzaakt door troepen of militairen onder geallieerd bevel ten nadele van Belgische onderdanen die niet in Nederland verblijven, welke vergoeding reeds bijna geheel door de Staat der Nederlanden is uitbetaald.

Artikel III

De Staat der Nederlanden zal aan de Belgische Staat het saldo ten gunste van de Belgische Staat, groot BF. 7.729.574,— (zeven miljoen zevenhonderdnegenentwintigduizend vijfhonderdvierenzeventig Belgische frank) betalen dat betrekking heeft op vorderingen wegens geleverde goederen en verleende diensten in het kader van de Overeenkomsten inzake Wederzijdse Hulpverlening.

De specificatie van dit saldo volgt hieronder:

A. Werkzaamheden aan de hoogspanningslijn Merksem-Roosendaal

BF. 4.986.198,—

B. Betaling tot de helft, overeengekomen ten aanzien van:

 

a) Belgische leveranties van goederen en diensten aan het Nederlandse leger:

BF. 4.206.985,—

 

b) Belgische leveranties van goederen in het kader van „Military Civil Program”:

BF. 1.279.767,—

 
 

BF. 5.486.752,—

 

waarvan 50 % =

 

BF. 2.743,376,—

 

Totaal

 

BF. 7.729.574,—

Artikel IV

Uit hoofde van hetgeen in de voorgaande artikelen I t/m III is overeengekomen zal de Staat der Nederlanden aan de Belgische Staat uiteindelijk per saldo betalen een bedrag van BF. 4.729.574,— (vier miljoen zevenhonderdnegenentwintigduizend vijfhonderdvierenzeventig Belgische frank).

Artikel V

Zodra aan de verplichtingen van deze Overeenkomst is voldaan, zullen de beide Overeenkomstsluitende Partijen alle financiële geschillen tussen de beide Staten die al of niet zijn begrepen in deze Overeenkomst en voortgekomen zijn uit de oorlog of de Duitse bezetting, als beëindigd beschouwen, met uitzondering van de intercustodiale geschillen, die afzonderlijk zullen worden geregeld op basis van de op 5 december 1947 te Brussel ondertekende Overeenkomst betreffende strijdige aanspraken op buiten Duitsland gelegen Duitse bezittingen.

Artikel VI

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft is deze overeenkomst alleen van toepassing op het Rijk in Europa.

Artikel VII

Deze Overeenkomst moet worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden uitgewisseld.

Zij treedt in werking twee weken na de uitwisseling der akten van bekrachtiging.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, op 6 januari 1964, in twee exemplaren in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde de twee teksten gelijkelijk authentiek.

Voor Nederland:

Pour les Pays-Bas:

(w.g.) E. TEIXEIRA DE MATTOS

Terug naar begin van de pagina