Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 15-06-1962

Geldend van 01-07-1962 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse grenskantoor te Koewacht tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN BELGIË

No. 172/4096

's-Gravenhage, 15 juni 1962.

Excellentie,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat volgens artikel 1 van de Overeenkomst, getekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948, betreffende de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, de bevoegde Belgische Overheden het project van de hiernavolgende aanwijzingen hebben goedgekeurd:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer:

    het grenskantoor Koewacht, op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd Koewacht-Stekene;

  • b) als internationale douaneweg:

    de weg van Koewacht naar Stekene over een lengte van 100 meter aan weerszijden van grenspaal 289.

De Belgische Overheden zouden dit akkoord op 1 juli 1962 in werking willen laten treden.

Ik zou het op prijs stellen van Uwe Excellentie te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Overheden met bovenvermelde aanwijzingen kunnen instemmen.

Ik moge Uwe Excellentie vragen de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) VAN DER STRATEN.

Aan Zijne Excellentie de Heer

Mr. J. M. A. H. Luns,

Minister van Buitenlandse Zaken

te 's-Gravenhage.

Nr. II

Mr. J. M. A. H. Luns

DIE/EB No. 85368

's-Gravenhage, 15 juni 1962.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 15 juni 1962, No. 172/4096 en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich akkoord hebben verklaard - overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 — met de aanwijzing:

[Red: (zoals in Nr. I)]

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 juli 1962.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. LUNS.

Zijner Excellentie

F. X. J. M. G. Baron van der Straten Waillet,

Ambassadeur van België

te 's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina