Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] deze landen gelegen continentale plat onder de Noordzee, Londen, 06-10-1965

Geraadpleegd op 07-12-2022.
Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de begrenzing van het tussen deze landen gelegen continentale plat onder de Noordzee

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de begrenzing van het tussen deze landen gelegen continentale plat onder de Noordzee

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

Verlangende de grens tussen de onderscheiden delen van het continentale plat onder de Noordzee vast te stellen op basis van een lijn waarvan elk punt op gelijke afstand ligt van de dichtstbij gelegen punten van de basislijnen vanwaar de territoriale zee van elk land op dit moment wordt gemeten;

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

 • 1 Met inachtneming van artikel 2 van deze Overeenkomst, wordt de grenslijn tussen het deel van het continentale plat dat toebehoort aan het Koninkrijk der Nederlanden en het deel dat toebehoort aan het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland gevormd door geodetische lijnen tussen de volgende punten, in de volgorde als hieronder aangegeven:

  1

  51

  52

  31.0

  N

   

  2

  32

  16.8

  E

  2

  51

  58

  57

  N

   

  2

  37

  31

  E

  3

  52

  00

  57

  N

   

  2

  39

  25

  E

  4

  52

  05

  15

  N

   

  2

  42

  07

  E

  5

  52

  05

  57

  N

   

  2

  42

  49

  E

  6

  52

  12

  21

  N

   

  2

  50

  19

  E

  7

  52

  17

  21

  N

   

  2

  55

  55

  E

  8

  52

  24

  57

  N

   

  3

  03

  25

  E

  9

  52

  37

  15

  N

   

  3

  10

  55

  E

  10

  52

  46

  57

  N

   

  3

  12

  13

  E

  11

  52

  52

  57

  N

   

  3

  10

  25

  E

  12

  53

  18

  03

  N

   

  3

  03

  19

  E

  13

  53

  28

  09

  N

   

  3

  00

  55

  E

  14

  53

  35

  03

  N

   

  2

  59

  13

  E

  15

  53

  40

  03

  N

   

  2

  57

  19

  E

  16

  53

  57

  45

  N

   

  2

  51

  55

  E

  17

  54

  22

  45

  N

   

  2

  45

  43

  E

  18

  54

  37

  15

  N

   

  2

  53

  49

  E

  19

  55

  45

  51.5

  N

   

  3

  22

  7.8

  E

  De ligging van de in dit artikel genoemde punten is uitgedrukt in WGS84 Datum.

 • 2 De grenslijn is aangegeven op de aan deze Overeenkomst gehechte kaart.

Artikel 2

 • 1 In zuidelijke richting is het eindpunt van de grenslijn punt 1, dat het snijpunt vormt van de grenslijnen tussen de continentale platten van het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en het Koninkrijk België.

 • 2 In noordelijke richting is het eindpunt van de grenslijn punt 19, dat het snijpunt vormt van de grenslijnen tussen de continentale platten van het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Bondsrepubliek Duitsland.

Artikel 3

Indien er een geschil mocht rijzen aangaande de positie van een installatie of andere inrichting, dan wel van een drainagepunt van een boring, ten opzichte van de grenslijn, stellen de Overeenkomstsluitende Partijen in onderling overleg vast aan welke zijde van de grenslijn de installatie of de andere inrichting, dan wel het drainagepunt van de boring, is gelegen.

Artikel 4

 • 1 Deze Overeenkomst wordt bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden zo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage uitgewisseld.

 • 2 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van de uitwisseling van de akten van bekrachtiging.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Londen, de 6e oktober 1965, in de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde de beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) D. W. VAN LYNDEN

Voor de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

(w.g.) WALTER PADLEY

Naar boven