Verdrag inzake de culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Mexico, Mexico DF, 08-04-1964

Geldend van 21-07-1966 t/m heden

Verdrag inzake de culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Mexico

Authentiek : NL

Verdrag inzake de culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Mexico

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en

De Regering van de Verenigde Staten van Mexico,

Verlangend, de traditionele vriendschapsbanden die de twee volkeren verbinden nauwer aan te halen en de betrekkingen tussen de twee landen op het gebied van het onderwijs, de wetenschappen en dat der kunsten te versterken,

Hebben besloten een Verdrag inzake de culturele betrekkingen te sluiten en hebben te dien einde als Gevolmachtigden benoemd:

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

Mr. J. M. A. H. Luns, Minister van Buitenlandse Zaken; en

De Regering van de Verenigde Staten van Mexico,

de Heer José Gorostiza, Minister van Buitenlandse Betrekkingen,

Die, na hun in goede vorm bevonden volmachten te hebben overgelegd, het volgende zijn overeengekomen:

Artikel I

Teneinde in hun respectievelijke landen een betere kennis van de cultuur van het andere land te bevorderen, zullen de Verdragsluitende Partijen elkaar, zoveel als mogelijk is, bijstaan bij:

  • a) de verspreiding van boeken, tijdschriften en andere publikaties;

  • b) het organiseren van conferenties, concerten en toneelvoorstellingen;

  • c) het organiseren van tentoonstellingen op het gebied der kunst en andere tentoonstellingen met een cultureel karakter;

  • d) het organiseren van radiouitzendingen, de verspreiding van grammofoonplaten en soortgelijke middelen;

  • e) het vertonen van films met een wetenschappelijk, opvoedkundig of cultureel karakter;

  • f) het uitwisselen van copieën van in de officiële archieven en bibliotheken van elk der twee landen aanwezige documenten die van belang zijn voor het andere land, mits de wettelijke bepalingen van elk der landen zich niet tegen uitwisseling op dit gebied verzetten.

Artikel II

De Verdragsluitende Partijen bevorderen tussen de onderscheiden landen de uitwisseling van professoren, onderzoekers op wetenschappelijk gebied en studenten, alsmede van andere personen die speciale belangstelling hebben voor culturele werkzaamheden.

Artikel III

De Verdragsluitende Partijen stimuleren het organiseren en het ontwikkelen van cursussen aan hun universiteiten en andere instellingen van onderwijs en onderzoek die betrekking hebben op de cultuur en op de beschaving van de andere Partij.

Artikel IV

Teneinde onderdanen van elk der Verdragsluitende Partijen in staat te stellen in het andere land te studeren en onderzoekingen te verrichten, onderzoekt elk der Partijen de mogelijkheid om aan de onderdanen van de andere Partij beurzen en andere faciliteiten te verstrekken.

Artikel V

De Verdragsluitende Partijen bevorderen de samenwerking tussen wetenschappelijke en andere culturele instellingen in de twee landen.

Artikel VI

Elk der Verdragsluitende Partijen vergemakkelijkt voor de onderdanen van de andere Partij de toegang tot haar musea, bibliotheken en andere voorlichtingscentra.

Artikel VII

In elk land zal een Commissie worden ingesteld, die tot taak zal hebben de Regering voorstellen te doen die betrekking hebben op de uitvoering van dit Verdrag.

De in Mexico in te stellen Commissie zal haar zetel hebben in de stad Mexico en de naam dragen van „Comisión Cultural Mexicano-Holandesa”. Haar leden zullen worden aangewezen door de Minister van Openbaar Onderwijs van de Verenigde Staten van Mexico.

De in Nederland in te stellen Commissie zal haar zetel hebben te 's-Gravenhage en de naam dragen van „Nederlands-Mexicaanse Culturele Commissie”. Haar leden zullen worden aangewezen door de Nederlandse Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

De ledenlijst van elk der Commissies wordt langs diplomatieke weg ter goedkeuring aan de andere Verdragsluitende Partij voorgelegd.

Elke Commissie vergadert steeds wanneer daartoe aanleiding bestaat en ten minste een maal per jaar. De Diplomatieke Vertegenwoordiger van de ene Verdragsluitende Partij kan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de beraadslagingen van de Commissie van de andere Verdragsluitende Partij.

Artikel VIII

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag van toepassing op Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Artikel IX

Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden uitgewisseld.

Het Verdrag treedt in werking op de datum van uitwisseling van de akten van bekrachtiging en zal een geldigheid hebben van vijf jaar. Ingeval geen der Verdragsluitende Partijen zes maanden voor het verstrijken van genoemde termijn aan de andere het voornemen heeft te kennen gegeven zijn werking te willen doen eindigen, zal het Verdrag voor onbepaalde tijd van kracht blijven doch door elk der Verdragsluitende Partijen op ieder tijdstip kunnen worden opgezegd, door de andere hiervan in kennis te stellen met een opzeggingstermijn van zes maanden.

TEN BLIJKE WAARVAN bovengenoemde gevolmachtigden dit Verdrag hebben ondertekend en van hun zegel hebben voorzien.

GEDAAN in de stad Mexico, de achtste april negentienhonderd vierenzestig, in tweevoud, in de Nederlandse en Spaanse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) J. LUNS

Voor de Regering van de Verenigde Staten van Mexico:

(w.g.) JOSÉ GOROSTIZA

Terug naar begin van de pagina