Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat inzake migratie, [...] en tewerkstelling van Spaanse arbeiders in Nederland, Madrid, 08-04-1961

Geldend van 08-04-1961 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Spaanse arbeiders in Nederland

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Spaanse arbeiders in Nederland

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en

De Regering van de Spaanse Staat,

Overwegende de vriendschappelijke betrekkingen die de beide landen verenigen, en hun beider behoeften met betrekking tot de arbeidsvoorziening,

Constaterende, dat het in het belang van beide landen is de tewerkstelling van Spaanse arbeiders in Nederland te bevorderen,

Verlangende een regeling te treffen nopens de migratie, de aanwerving en de tewerkstelling van Spaanse arbeiders in Nederland,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

Algemene bepalingen

Artikel 1

Ter zake van de migratie, de aanwerving en de tewerkstelling van Spaanse arbeiders in Nederland zijn bevoegd:

Aan Spaanse zijde, het Instituto Español de Emigración (in het vervolg te noemen Instituto), waarmede zal samenwerken de Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación (in het vervolg te noemen Servicio). De vaststelling van de beschikbaarheid van Spaanse arbeiders, op grond waarvan de voorzieningen kunnen worden getroffen vermeld in artikel 2, behoort tot de bevoegdheid van de Dirección General de Empleo van het Spaanse Ministerie van Arbeid.

Aan Nederlandse zijde, de Directie Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid (in het vervolg te noemen Directie).

Artikel 2

 • 1 Opdat de bevoegde Spaanse autoriteiten tijdig de nodige voorzieningen kunnen treffen en aan de aanvragen voldoen, zal de Directie aan het Instituto ten minste eens in de zes maanden inlichtingen verstrekken over de geraamde behoeften van het Nederlandse bedrijfsleven aan Spaanse arbeiders, onderverdeeld naar takken der economische bedrijvigheid, naar bedrijfsklassen en naar beroepen.

 • 2 Het Instituto zal aan de Directie zo spoedig mogelijk doen weten in hoeverre aan de aanvragen zal kunnen worden voldaan.

Artikel 3

 • 1 De Directie zal aan het Instituto alle inlichtingen verschaffen betreffende de algemene loons- en arbeidsvoorwaarden en de levensomstandigheden, die kunnen strekken tot voorlichting van de arbeiders.

 • 2 Zij zal in het bijzonder alle inlichtingen verschaffen betreffende het gemiddelde loon en de gemiddelde arbeidsduur in de verschillende sectoren van het bedrijfsleven, het bedrag dat wegens belastingen, premies voor sociale verzekeringen, enz. wordt ingehouden op het loon, alsmede alle inlichtingen over prijzen en kosten van levensonderhoud in het algemeen.

 • 3 Deze gegevens zullen worden bijgewerkt telkens wanneer zulks noodzakelijk is.

Aanwerving en tewerkstelling

Artikel 4

 • 1 Rekening houdende met de opgaven vermeld in artikel 2, zendt de Directie aan het Instituto de aanbiedingen van werk der Nederlandse werkgevers.

 • 2 De aanbiedingen van werk dienen nauwkeurige gegevens te behelzen inzake de aard, de soort en de duur van het werk, nopens het bruto- en het nettoloon en de arbeidsvoorwaarden, alsook met betrekking tot de mogelijkheden van huisvesting en voeding der arbeiders en andere noodzakelijke en nuttige aanwijzingen. Zo mogelijk zullen de gegevens met betrekking tot de aard en de soort van het aangeboden werk worden verstrekt overeenkomstig de code van de „internationale uniforme beroepenklassificatie” van het Internationale Arbeidsbureau.

 • 3 Indien naar het zich laat aanzien aan de aanvrage kan worden voldaan, zal het Instituto, in samenwerking met de Servicio, de noodzakelijke maatregelen treffen voor snelle bekendmaking der aanbiedingen van werk en van de voor de arbeiders van belang zijnde gegevens en inlichtingen.

Artikel 5

De leeftijdsgrenzen waarbinnen de Spaanse arbeiders werk in Nederland kunnen verkrijgen, zijn vastgesteld als volgt:

 • - van 21 tot 35 jaar voor de ongeschoolde arbeiders,

 • - van 18 tot 45 jaar voor de geschoolde en gespecialiseerde arbeiders.

Deze leeftijdsgrenzen kunnen worden gewijzigd voor de op naam aangevraagde arbeiders of, in bijzondere gevallen, in overleg tussen het Instituto en de Directie.

Artikel 6

 • 1 De kandidaten die zich voor tewerkstelling in Nederland melden, zullen door het Instituto, in samenwerking met de Servicio, worden onderzocht op hun gezondheidstoestand, vakbekwaamheid en met betrekking tot de overige bijzondere voorwaarden, die door de Directie zijn gesteld.

 • 2 De uitslag van het onderzoek van iedere kandidaat zal worden vermeld op formulieren, die door de Directie en het Instituto in gezamenlijk overleg worden vastgesteld.

 • 3 Het Instituto draagt er zorg voor, dat arbeiders, die niet beschikken over een blanco uittreksel uit het strafregister of van wie het slechte morele of maatschappelijke gedrag bekend is, niet worden voorgedragen.

 • 4 De lijst van de geschikt bevonden kandidaten zal door het Instituto, onder bijvoeging van de voor ieder hunner ingevulde formulieren, aan de Directie worden toegezonden.

Artikel 7

 • 1 De Directie kan een delegatie naar Spanje zenden, die belast is met de definitieve selectie van de door het Instituto voorgedragen kandidaten.

 • 2 Opdat genoemde delegatie, indien dit wenselijk wordt geacht, een medisch en vakbekwaamheidsonderzoek snel en afdoende kan verrichten, zal het Instituto in de, in onderling overleg vast te stellen, selectie-plaatsen lokaliteiten en apparatuur beschikbaar stellen.

Artikel 8

De Directie zal aan het Instituto zo spoedig mogelijk een lijst van definitief aanvaarde arbeiders en een lijst van afgewezen kandidaten toezenden.

Artikel 9

 • 1 Ten behoeve van iedere arbeider die definitief voor tewerkstelling in aanmerking komt, zal de Directie aan het Instituto een arbeidscontract in tweevoud met een geldigheidsduur van een jaar zenden, getekend door de werkgever en gesteld in het Nederlands en het Spaans, overeenkomstig een model dat in overleg tussen het Instituto en de Directie wordt vastgesteld. Het contract zal door de arbeider voor zijn vertrek uit Spanje dienen te worden getekend.

 • 2 De bevoegde Nederlandse autoriteiten zullen gratis aan bovengenoemde arbeiders alle documenten verstrekken om in Nederland te verblijven en te werken.

Artikel 10

 • 1 Na ontvangst van het arbeidscontract bedoeld in artikel 9, zal het Instituto ervoor zorgdragen, dat de arbeider in het bezit is van een paspoort.

 • 2 De arbeider zal bovendien in het bezit moeten zijn van een officiële verklaring nopens zijn burgerlijke staat en een opgave van de van hem afhankelijke familieleden.

 • 3 Het consulaire visum in het paspoort is kosteloos.

Artikel 11

 • 1 Het Instituto zal ervoor zorgdragen, dat de aangeworven arbeiders aanwezig zijn op de met de Directie overeengekomen data en plaatsen van vertrek naar Nederland.

 • 2 Het vervoer van de arbeiders vanaf hun woonplaats in Spanje tot aan de plaatsen van vertrek naar Nederland zal worden geregeld door het Instituto in samenwerking met de Servicio. De kosten zullen worden voorgeschoten door het Instituto en worden terugbetaald door de Directie.

 • 3 Het vervoer vanaf de plaatsen van vertrek naar Nederland zal worden geregeld door de Directie in overleg met het Instituto en de kosten zullen rechtstreeks door de Directie worden betaald.

 • 4 Alle vervoerskosten vermeld in dit artikel zullen ten laste van de werkgevers komen en zullen door de Directie van hen worden teruggevorderd.

Artikel 12

De Nederlandse werkgevers kunnen bij de Nederlandse Arbeidsbureaus het oordeel van de Directie of van de delegatie inzake de arbeidsgeschiktheid slechts weigeren te aanvaarden in de gevallen, waarin de ongeschiktheid van de arbeider bij de uitoefening van zijn werk onmiskenbaar blijkt.

In die gevallen zullen de Nederlandse Arbeidsbureaus zich beijveren aan de betrokkenen een betrekking aan te bieden, welke overeenkomt met hun vakbekwaamheid.

Artikel 13

Ingeval Nederlandse werkgevers met name aangeduide Spaanse arbeiders aanvragen, op grond van persoonlijke betrekkingen, kan de procedure van selectie en aanwerving vereenvoudigd worden, in overeenstemming tussen het Instituto en de Directie.

Artikel 14

 • 1 Voor Spaanse rekening zullen komen de kosten van de keuring die door het instituto verricht wordt, waaronder verstaan wordt de kosten van de medische en beroepskeuringen, van de reizen der arbeiders van hun woonplaatsen naar de plaats waar de keuringen plaatsvinden, en die van hun voeding en onderdak gedurende het verblijf in de selectieplaatsen.

 • 2 De kosten van medische en beroepskeuringen zullen voor Nederlandse rekening komen wanneer de selectie wordt verricht door een delegatie.

 • 3 De werkkosten van een delegatie komen steeds voor Nederlandse rekening.

Algemene arbeidsvoorwaarden

Artikel 15

De Directie zal aan het desbetreffende Spaanse Consulaat lijsten toezenden van de arbeiders die binnen het raam van deze overeenkomst zijn aangekomen, met het adres van de werkgever en het eerste adres van iedere arbeider.

Artikel 16

 • 1 De Spaanse arbeiders zullen in Nederland tewerk worden gesteld onder dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als de Nederlandse arbeiders, volgens de wettelijke bepalingen, de collectieve arbeidscontracten, de beroepsgebruiken en plaatselijke gewoonten.

 • 2 Zij zullen dezelfde rechten en dezelfde bescherming genieten als de Nederlanders, wat betreft de toepassing van de wetten inzake arbeidshygiëne en arbeidszekerheid, evenals ten aanzien van huisvesting.

 • 3 De Nederlandse autoriteiten zullen ervoor zorgdragen, dat deze bepalingen worden toegepast, en zullen er in het bijzonder op toezien, dat op het ogenblik van toelating van de arbeider de aanwervingsvoorwaarden daarmede in overeenstemming zijn.

 • 4 De Spaanse arbeiders zullen bovendien onder dezelfde voorwaarden als de Nederlanders, in arbeidsgeschillen, toegang hebben tot de bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

 • 5 De Spaanse consuls kunnen, in geschillen als bedoeld in de vorige paragraaf, de Spaanse arbeiders bijstaan, met inachtneming van de grenzen gesteld door de Nederlandse wetgeving.

Artikel 17

De Spaanse arbeiders zullen naar Spanje het totale bedrag van hun spaargelden kunnen overmaken, in overeenstemming met de in Nederland geldende regelingen.

Artikel 18

 • 1 De Nederlandse Arbeidsbureaus en de Nederlandse werkgevers zullen aan de Spaanse arbeiders alle noodzakelijke hulp verschaffen om hen vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving waarin zij zich bevinden, in het bijzonder in de eerste tijd van hun tewerkstelling.

 • 2 De bevoegde autoriteiten van beide Overeenkomstsluitende Partijen zullen met welwillendheid alle initiatieven onderzoeken van maatschappelijke en godsdienstige organisaties, zowel Nederlandse als Spaanse, die ten doel hebben de aanpassing van de Spaanse arbeiders te vergemakkelijken. Eveneens zal de samenwerking tussen de vermelde Spaanse en Nederlandse organisaties worden vergemakkelijkt.

Artikel 19

 • 1 Bij het beëindigen van het contract zal de arbeider terugkeren naar Spanje, tenzij zijn contract vernieuwd wordt of tenzij hij met machtiging van de Nederlandse autoriteiten een nieuwe tewerkstelling aanvaardt.

 • 2 Bij de beëindiging van het contract of indien dit verbroken wordt, zullen de repatriëringskosten ten laste van de Nederlandse werkgever komen. Deze kosten zullen echter komen voor rekening van de arbeider ingeval zijn repatriëring het gevolg is van een door hem begane ernstige fout; het is de taak van het Arbeidsbureau binnen welks gewest zich de plaats van tewerkstelling bevindt, een beslissing ter zake te nemen.

 • 3 In geval van vernieuwing van het arbeidscontract na twaalf maanden, zal de werkgever de kosten van heen- en terugreis voldoen, indien de arbeider zijn vakantie in Spanje wil doorbrengen. Bij verdere verlengingen zal dit voorrecht niet verplicht zijn.

Slotbepalingen

Artikel 20

De bevoegde Nederlandse autoriteiten zullen, om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid, arbeiders die binnen het raam van deze Overeenkomst zijn aangeworven, naar Spanje kunnen repatriëren.

Artikel 21

 • 1 Op verzoek van een der beide Overeenkomstsluitende Partijen zal een Gemengde Commissie ingesteld kunnen worden, bestaande ten hoogste uit drie vertegenwoordigers van iedere Partij. Iedere afvaardiging kan worden bijgestaan door de nodige deskundigen.

 • 2 De Gemengde Commissie zal een oplossing zoeken voor de moeilijkheden inzake de toepassing van deze Overeenkomst, voor zover geen overeenstemming is bereikt tussen het Instituto en de Directie.

  Zij zal bovendien algemene vraagstukken kunnen bestuderen betreffende de migratie, de werving en de tewerkstelling van Spaanse arbeiders in Nederland.

  Indien hiertoe aanleiding bestaat, zal zij aan beide Partijen voorstellen doen inzake de aangelegenheden die zij heeft bestudeerd.

 • 3 De gemengde Commissie zal haar eigen inwendige organisatie en haar werkwijze vaststellen. Haar vergaderingen zullen afwisselend plaatshebben in Spanje en in Nederland.

Artikel 22

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal deze Overeenkomst alleen van toepassing zijn op het in Europa gelegen gebied van het Koninkrijk.

Artikel 23

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening.

 • 2 Zij zal van kracht zijn tot 31 december 1961 en kan van jaar tot jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij zij ten minste drie maanden vóór het einde van het lopende jaar door een der Partijen langs diplomatieke weg wordt opgezegd.

TEN BLIJKE WAARVAN de daartoe behoorlijk gevolmachtigde vertegenwoordigers van beide Partijen hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben geplaatst.

GEDAAN te Madrid de achtste april 1961, in vier exemplaren, waarvan twee in de Nederlandse en twee in de Spaanse taal, zijnde de teksten in beide talen gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) W. CNOOP KOOPMANS

Voor de Regering van de Spaanse Staat,

(w.g.) FERNANDO CASTIELLA

Protocol

Ter gelegenheid van de ondertekening op rieden van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Spaanse arbeiders in Nederland, zijn de gevolmachtigden van de beide Overeenkomstsluitende Partijen het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Vastgesteld wordt, dat de Nederlandse wetgeving inzake sociale zekerheid van toepassing is op de Spaanse arbeiders die op het grondgebied van Nederland worden tewerkgesteld.

Artikel 2

Beide Overeenkomstsluitende Partijen nemen de verplichtingen op zich de totstandkoming op korte termijn van een Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid te bevorderen.

Artikel 3

Dit Protocol zal in werking treden tegelijk met de Overeenkomst inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Spaanse arbeiders in Nederland en zal dezelfde geldigheidsduur hebben als genoemde Overeenkomst.

TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden der beide Overeenkomstsluitende Partijen hun handtekening onder dit Protocol hebben geplaatst.

GEDAAN te Madrid de achtste april 1961, in vier exemplaren, waarvan twee in de Nederlandse en twee in de Spaanse taal, zijnde de teksten in beide talen gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) W. CNOOP KOOPMANS

Voor de Regering van de Spaanse Staat,

(w.g.) FERNANDO CASTIELLA

Terug naar begin van de pagina