Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] Reusel tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 06-05-1964

Geldend van 11-05-1964 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse grenskantoor Reusel tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN BELGIË

No. 172/3400

's-Gravenhage, 6 mei 1964.

Excellentie,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat bij toepassing van artikel 1 van de Overeenkomst, getekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948, betreffende de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, de bevoegde Belgische Overheid het project van de hiernavolgende aanwijzingen heeft goedgekeurd:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Reusel op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd Reusel-Arendonk;

  • b) als internationale douane weg:

    de weg van Eindhoven naar Turnhout, gemeten vanaf het punt waar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt over een lengte van 510 meter op Nederlands grondgebied, met inbegrip van de ten noorden van het douanekantoor gelegen weg, welke in gelijke richting is gelegen als eerstgenoemde weg en daarin ten westen en ten oosten van het douanekantoor uitmondt, inbegrepen de bermen van deze wegen, alsmede de parkeerterreinen behorende bij het douanekantoor.

De Belgische Overheid zou dit akkoord op 11 mei 1964 in werking willen laten treden.

Ik zou het op prijs stellen van Uwe Excellentie te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Overheid met bovenvermelde aanwijzingen kan instemmen.

Ik moge Uwe Excellentie vragen de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) VAN DER STRATEN

Baron F. X. van der Straten Waillet

Ambassadeur van België

Aan Zijne Excellentie

de Heer Mr. J. M. A. H. Luns

Minister van Buitenlandse Zaken

te 's-Gravenhage

Nr. II

Mr. J. M. A. H. Luns

Nr. 60869

's-Gravenhage, 6 mei 1964.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 6 mei 1964, no. 172/3400 en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich akkoord hebben verklaard — overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 — met de aanwijzing:

[Red: (zoals in Nr. I)]

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 11 mei 1964.

Gelieve, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. LUNS

Zijner Excellentie

F. X. Baron van der Straten-Waillet,

Ambassadeur van België

te 's-Gravenhage

Terug naar begin van de pagina