Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 26-08-1964

Geldend van 01-10-1964 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse grenskantoor Oud-Vroenhoven tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN BELGIË

Nr. 172/5781

's-Gravenhage, 17 augustus 1964.

Excellentie,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat bij toepassing van artikel 1 van de Overeenkomst, getekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948, betreffende de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, de bevoegde Belgische overheid het project van de hiernavolgende aanwijzingen heeft goedgekeurd:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer:

    het grenskantoor Oud-Vroenhoven op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd Oud-Vroenhoven — Vroenhoven;

  • b) als internationale douaneweg:

    de weg van Maastricht naar Tongeren, over een lengte van 150 meter aan weerszijden van grenspaal 80.

De Belgische overheid zou dit akkoord op 1 oktober 1964 in werking willen laten treden.

Ik zou het op prijs stellen van Uwe Excellentie te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Overheid met bovenvermelde aanwijzingen kan instemmen.

Ik moge Uwe Excellentie vragen de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) VAN DER STRATEN

Baron F. X. van der Straten-Waillet

Ambassadeur van België

Aan Zijne Excellentie

Mr. J.M. A.H. Luns

Minister van Buitenlandse Zaken

Plein 23, 's-Gravenhage

Nr. II

Mr. L. de Block

DES-126176

's-Gravenhage, 26 augustus 1964.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 17 augustus 1964, nr. 172/5781, en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich accoord hebben verklaard — overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 — met de aanwijzing:

[Red: (zoals in Nr. I)]

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 oktober 1964.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) L. DE BLOCK

Zijner Excellentie

F. X. J. M. G. Baron van der Straten-Waillet

Ambassadeur van België

te

's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina