Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, Brussel, 07-01-1966

Geldend van 10-01-1966 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse grenskantoor Eijsden en het Belgische grenskantoor Moelingen tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK

DER NEDERLANDEN

Nr. 131.

Brussel, 6 januari 1966.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de bevoegde Nederlandse autoriteiten kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen overeenkomstig Artikel I van het Verdrag nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948:

  • a. Als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: de grenskantoren Eijsden (Nederland) en Moelingen (België): dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd Eijsden-Moelingen;

  • b. Als internationale douaneweg: de weg van Maastricht naar Battice over een lengte van 190 meter op Nederlands grondgebied en van 80 meter op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

Ik zou het op prijs stellen van Uwe Excellentie te mogen vernemen of de bevoegde Belgische autoriteiten met bovenvermelde aanwijzingen kunnen instemmen. In het bevestigende geval zou dit akkoord op 10 januari 1966 in werking kunnen treden.

Gelieve, Mijnheer de Minister, de hernieuwde verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.

(w.g.) J. A. DE VOS VAN STEENWIJK

Aan Zijne Excellentie

de Heer P.-H. Spaak,

Minister van Buitenlandse Zaken

te Brussel.

Nr. II

MINISTERIE VAN

BUITENLANDSE ZAKEN EN

BUITENLANDSE HANDEL

Algemene Directie van de Administratie

DIENST DER VERDRAGEN

Nr 501/48-66/S.5

Brussel, 7 januari 1966.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 6 januari 1966, nr 131, en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Belgische autoriteiten zich akkoord hebben verklaard — overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 — met de aanwijzing:

  • a. Als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: de grenskantoren Eijsden (Nederland) en Moelingen (België): dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd Eijsden-Moelingen;

  • b. Als internationale douaneweg: de weg van Maastricht naar Battice over een lengte van 190 meter op Nederlands grondgebied en van 80 meter op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 10 januari 1966.

Gelieve, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

(w.g.) P.-H. SPAAK

Aan Zijne Excellentie

J. A. Baron de Vos van Steenwijk,

Ambassadeur der Nederlanden

te Brussel.

Terug naar begin van de pagina