Overeenkomst tussen het Wasserverband Netterdenscher Kanal en het waterschap Rijn en IJssel inzake het gemaal Kandia, Doetinchem, 08-12-2008

Geldend van 01-04-2009 t/m heden

Overeenkomst tussen het Wasserverband Netterdenscher Kanal en het waterschap Rijn en IJssel inzake het gemaal Kandia

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Wasserverband Netterdenscher Kanal en het waterschap Rijn en IJssel inzake het gemaal Kandia

Het Wasserverband Netterdenscher Kanal (hierna te noemen: het Wasserverband), vertegenwoordigd door de voorzitter en het waterschap Rijn en IJssel (hierna te noemen: het waterschap), vertegenwoordigd door de dijkgraaf gaan van de volgende overwegingen uit:

 • a. Op 3 december 1971 is tussen het Duitse Wasserverband Netterdenscher Kanal en het Nederlandse Polderdistrict Oude Rijn de overeenkomst getekend inzake de bouw en exploitatie van het gemaal Kandia.

 • b. De rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn overgegaan op het Wasserverband en het waterschap.

 • c. Het Wasserverband en het waterschap hebben besloten de overeenkomst inzake het gemaal Kandia, getekend op 3 december 1971 aan te passen in verband met noodzakelijke renovatie en ecologische verbetering.

 • d. Deze aanpassingsovereenkomst heeft betrekking op het gebied dat is aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende en gewaarmerkte kaart.

  Het in Duitsland gelegen gebied met een omvang van 3782 hectare is met de kleur geel aangegeven. Het in Nederland gelegen gebied met een omvang van 6053 hectare is met de kleur rood aangegeven. De kaart is als bijlage 1 bijgevoegd en maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

 • e. Om de bij hoge waterstanden van het Pannerdensch Kanaal optredende afwateringsmoeilijkheden en overstromingen tegen te gaan, achten het Wasserverband en het waterschap het noodzakelijk een goede afwatering – in het bijzonder bij hoge waterstanden – te continueren door renovatie van het gemaal aan de monding van de Oude Rijn.

 • f. Dit gemaal wordt door het waterschap gerenoveerd, bediend, beheerd en onderhouden, alsmede zonodig uitgebreid en verbeterd. Het Wasserverband draagt in de daardoor ontstane kosten bij naar rato van haar aandeel in het gezamenlijke stroomgebied.

Dienovereenkomstig sluiten het Wasserverband en het waterschap met inachtneming van hoofdstuk 4, artikel 59, van het Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland van 8 april 1960, een aanpassingsovereenkomst (hierna te noemen: de overeenkomst).

Artikel 1

 • 1 Het waterschap is verplicht het gemaal aan de monding van de Oude Rijn in het Pannerdensch Kanaal te renoveren en dit, indien nodig, uit te breiden of te verbeteren, eveneens verbeteringen voor de ecologie.

 • 2 Het waterschap is bovendien verplicht, het gemaal te bedienen, te beheren en te onderhouden.

Artikel 2

 • 1 De renovatie van het gemaal en alle mogelijke uitbreidingen of verbeteringen worden uitgevoerd overeenkomstig plannen, die door het Wasserverband en het waterschap in onderlinge overeenstemming worden opgesteld.

 • 2 Bij het nakomen van zijn verplichting tot exploiteren, beheren en onderhouden als bedoeld in artikel 1, tweede lid, zal het waterschap de overeenkomst , getekend door het Wasserverband Netterdenscher Kanal op 21 mei 2008 en getekend door Waterschap Rijn en IJssel op 22 mei 2008, nakomen. Deze overeenkomst is als bijlage 2 bijgevoegd en maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

Artikel 3

 • 1 Voor het begin van elk rekeningsjaar (kalenderjaar) maakt het waterschap met voorafgaande instemming van het Wasserverband

  • a. een raming op van de kosten voor de verwachte renovatie-, verbeterings- en uitbreidingswerkzaamheden.

  • b. een begroting op van de overige verwachte inkomsten en uitgaven met de uitvoering van deze overeenkomst in verband staande, en van de dienovereenkomstig ten laste van het Wasserverband komende bijdrage in de kosten. De uitgaven dienen binnen de voormelde raming en begroting te blijven.

 • 2 Uitgaven, waarin in de raming of begroting niet, of tot een lager bedrag, is voorzien, behoeven de voorafgaande toestemming van het Wasserverband; indien verhoging van de bemalingskosten noodzakelijk is, doch de omstandigheden bijzonder snel optreden vereisen, is de voorafgaande toestemming van de voorzitter van het Wasserverband voldoende.

 • 3 Voor 30 juni van elk jaar legt het waterschap het Wasserverband een afrekening voor van alle inkomsten en uitgaven van het verstreken rekeningsjaar.

 • 4 Het Wasserverband is gerechtigd om met twee vertegenwoordigers deel te nemen aan de beraadslaging in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap over aangelegenheden, die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst. Het waterschap zendt de uitnodiging voor de vergadering met inachtneming van een voldoend ruime termijn.

  Het waterschap Rijn en IJssel is eveneens gerechtigd om met twee vertegenwoordigers deel te nemen aan de beraadslaging in de vergaderingen van de bestuursorganen van het Wasserverband over aangelegenheden, die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst. De uitnodiging voor de vergadering wordt verzonden met inachtneming van een voldoend ruime termijn.

 • 5 De wettige vertegenwoordiger van het Wasserverband of de door hem hiertoe aangewezen personen hebben het recht zich te allen tijde van de toestand van het gemaal, alsmede van de exploitatie het beheer en het onderhoud daarvan te overtuigen; zij hebben het recht inzage te nemen van de daarmede verband houdende bescheiden van het waterschap.

Artikel 4

 • 1 Het Wasserverband verbindt zich een aandeel van 39 procent te dragen van de kosten welke het waterschap maakt ter nakoming van de in artikel 1 omschreven verplichtingen (uitvoeringskosten). De ingevolge de vorige volzin bepaalde kosten worden verhoogd met 10% geldende als beheerskosten.

 • 2 Indien ten gevolge uitgevoerde werkzaamheden de waterhoeveelheden in het gemeenschappelijke stroomgebied aanmerkelijk zouden toenemen, treffen het Wasserverband en het waterschap ter zake van de hieruit voortvloeiende kostenverhoging een nieuwe regeling.

 • 3 Het Wasserverband onderscheidenlijk het waterschap zijn verplicht elkaar tijdig op de hoogte te brengen van de aanvang van werkzaamheden als boven bedoeld.

Artikel 5

 • 1 Het aandeel in de kosten voor de uitvoering van de renovatie en van mogelijke uitbreidings- en verbeteringswerkzaamheden dient het Wasserverband onverwijld doch in elk geval binnen 30 dagen na overlegging van de rekeningen te betalen.

 • 2 De betalingen geschieden in euro’s.

Artikel 6

 • 1 Wanneer de verhouding tussen de oppervlakken van de delen van het stroomgebied meer dan 5% wordt gewijzigd, zullen het Wasserverband en het waterschap een dienovereenkomstige wijziging vast te stellen van de in het eerste lid van artikel 4 gegeven kostenverdeling.

 • 2 De wijziging ingevolge het eerste lid behoeft geen goedkeuring van de van de regering van het koninkrijk der Nederlanden en van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland.

Artikel 7

 • 1 Het Wasserverband en het waterschap kunnen zelf voor betere bemaling van hun gebieden op hun eigen kosten aanvullende inrichtingen bouwen en exploiteren.

 • 3 Dat geldt niet voor de normale natuurlijke of door middel van kunstwerken geregelde afwatering van voor landbouwdoeleinden gebezigde gronden.

Artikel 8

Na beëindiging van de overeenkomst zal het waterschap aan het Wasserverband diens aandeel in de kosten voor de bouw/renovatie van het gemaal en mogelijke verbeteringen en uitbreidingen terugbetalen. De grootte van het aandeel wordt vastgesteld aan de hand van de boekwaarde die het gemaal ten tijde van het beëindiging van de overeenkomst heeft.

Artikel 9

 • 1 Deze overeenkomst wordt gesloten voor 30 jaar. Als zij niet drie jaar voor de afloopdatum wordt opgezegd, wordt zij telkens voor tien jaar stilzwijgend verlengd.

 • 2 De opzegging dient te geschieden per aangetekende brief.

Artikel 10

Deze overeenkomst treedt in werking op het tijdstip dat het Wasserverband en het waterschap in onderling overleg bepalen.

Aldus in viervoud opgemaakt, elk in de Nederlandse en de Duitse taal ondertekend, waarbij beide teksten gelijkelijk gezaghebbend zijn.

Doetinchem, 8 december 2008

De dijkgraaf,

H. VAN BRINK

Waterschap Rijn en IJssel

Emmerich-Hüthum, 4 december 2008

De voorzitter,

C. ALBERS

Wasserverband Netterdenscher Kanal

 1. [Red: de Overeenkomst is opgenomen in Trb. 2009, 76.]

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina