Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, [...] Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie, Brussel, 27-05-2008

Geldend van 01-06-2009 t/m heden

Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie

De Europese Gemeenschap,

vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna „de lidstaten” genoemd, ook vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,

enerzijds, en

de Zwitserse Bondsstaat, hierna „Zwitserland” genoemd,

anderzijds,

hierna genoemd „de overeenkomstsluitende partijen”,

Gelet op de Overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen (hierna „de Overeenkomst” genoemd), die op 1 juni 2002 in werking is getreden;

Gelet op het Protocol van 26 oktober 2004 bij de Overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie (hierna „het Protocol van 2004” genoemd), dat op 1 april 2006 in werking is getreden;

Gelet op de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië (hierna „de nieuwe lidstaten” genoemd) tot de Europese Unie op 1 januari 2007;

Overwegende dat de nieuwe lidstaten overeenkomstsluitende partijen bij de Overeenkomst moeten worden;

Overwegende dat de Raad van de Europese Unie bij de Toetredingsakte de bevoegdheid wordt verleend om namens de lidstaten van de Europese Unie een Protocol betreffende de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Overeenkomst te sluiten,

Hebben overeenstemming bereikt over het volgende:

Artikel 1

 • 1 De nieuwe lidstaten worden hierbij overeenkomstsluitende partijen bij de Overeenkomst.

 • 2 Vanaf de inwerkingtreding van dit Protocol zijn de bepalingen van de Overeenkomst, onder de in dit Protocol neergelegde voorwaarden, bindend voor de nieuwe lidstaten op dezelfde wijze als voor de huidige overeenkomstsluitende partijen.

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen; Luxemburg, 21 juni 1999.]

Artikel 5

 • 1 Bijlagen 1 en 2 bij dit Protocol maken daarvan integrerend deel uit.

Artikel 6

 • 1 Dit Protocol wordt door de Raad van de Europese Unie, namens de lidstaten en de Europese Gemeenschap, en door Zwitserland overeenkomstig zijn eigen procedures bekrachtigd of goedgekeurd.

 • 2 De Raad van de Europese Unie en Zwitserland stellen elkaar ervan in kennis wanneer zij deze procedures hebben afgerond.

Artikel 7

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum van de laatste kennisgeving van ratificatie of goedkeuring.

Artikel 9

 • 1 Dit Protocol en de daaraan gehechte verklaringen zijn opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Spaanse, de Slowaakse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

 • 2 De Bulgaarse en de Roemeense versies van de Overeenkomst, met inbegrip van alle bijlagen, Protocollen en de Slotakte zijn gelijkelijk authentiek. Het bij artikel 14 van de Overeenkomst ingestelde Gemengd Comité keurt de authentieke teksten van de Overeenkomst goed in de nieuwe talen.

Bijlage 1. Overgangsregeling inzake de verwerving van grond en tweede woningen

 • 1. De Republiek Bulgarije

  De Republiek Bulgarije mag gedurende een periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol, de in zijn bij de ondertekening van dit Protocol bestaande wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van de eigendom van grond voor tweede woningen door niet in Bulgarije verblijvende Zwitserse onderdanen, alsmede door rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig de Zwitserse wetgeving.

  Zwitserse onderdanen die legaal in Bulgarije verblijven, vallen niet onder het bepaalde in de voorgaande alinea en mogen niet onderworpen worden aan andere voorschriften en procedures dan die welke voor Bulgaarse onderdanen gelden.

  De Republiek Bulgarije mag gedurende een periode van zeven jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol, de in zijn bij de ondertekening van dit Protocol bestaande wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van landbouwgronden, bossen en bosbouwgronden door Zwitserse onderdanen, alsmede door rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig de Zwitserse wetgeving. In geen geval mogen Zwitserse onderdanen bij de verwerving van landbouwgrond, bossen en bosbouwgronden minder gunstig worden behandeld dan op het moment van de ondertekening van dit Protocol en evenmin mogen op hen stringentere beperkingen van toepassing zijn dan op onderdanen van een derde land.

  Zelfstandige landbouwers die Zwitsers onderdaan zijn en die zich in de Republiek Bulgarije wensen te vestigen en er wensen te wonen, vallen niet onder de werkingssfeer van het bepaalde in de voorgaande alinea en worden niet onderworpen aan andere procedures dan die welke gelden voor Bulgaarse onderdanen.

  In het derde jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol vindt een algemene evaluatie van deze overgangsregeling plaats. Het Gemengd Comité kan besluiten de in de eerste alinea bedoelde overgangsperiode in te korten of te beëindigen.

 • 2. Roemenië

  Roemenië mag gedurende een periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol, de in zijn bij de ondertekening van dit Protocol bestaande wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van de eigendom van grond voor tweede woningen door niet in Roemenië verblijvende Zwitserse onderdanen, alsmede door vennootschappen die overeenkomstig de Zwitserse wetgeving zijn opgericht en die niet op het grondgebied van Roemenië zijn gevestigd, en daar evenmin een bijkantoor of een vertegenwoordiging hebben.

  Zwitserse onderdanen die legaal in Roemenië verblijven, vallen niet onder het bepaalde in de voorgaande alinea en mogen niet onderworpen worden aan andere voorschriften en procedures dan die welke voor Roemeense onderdanen gelden.

  Roemenië mag gedurende een periode van zeven jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol, de in zijn bij de ondertekening van dit Protocol bestaande wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van landbouwgronden, bossen en bosbouwgronden door Zwitserse onderdanen, alsmede door vennootschappen die overeenkomstig de Zwitserse wetgeving zijn opgericht en die niet in Roemenië gevestigd of geregistreerd zijn. In geen geval mogen Zwitserse onderdanen bij de verwerving van landbouwgrond, bossen en bosbouwgronden minder gunstig worden behandeld dan op het moment van de ondertekening van dit Protocol en evenmin mogen op hen stringentere beperkingen van toepassing zijn dan op onderdanen van een derde land.

  Zelfstandige landbouwers die Zwitsers onderdaan zijn en die zich in Roemenië wensen te vestigen en er wensen te wonen, vallen niet onder het bepaalde in de voorgaande alinea en worden niet onderworpen aan andere procedures dan die welke gelden voor Roemeense onderdanen.

  In het derde jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol vindt een algemene evaluatie van deze overgangsregeling plaats. Het Gemengd Comité kan besluiten de in de eerste alinea bedoelde overgangsperiode in te korten of te beëindigen.

Bijlage 2

Bijlage II bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. [Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen; Luxemburg, 21 juni 1999.]

 • 2. [Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen; Luxemburg, 21 juni 1999.]

 • 3. [Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen; Luxemburg, 21 juni 1999.]

 • 4. [Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen; Luxemburg, 21 juni 1999.]

 • 5. Voor werknemers die onderdaan zijn van de Republiek Bulgarije en Roemenië, zijn de bepalingen van punt 1 van de sectie werkloosheidsverzekering van het Protocol bij bijlage II van toepassing gedurende zeven jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol.

Gemeenschappelijke verklaring over de aanpassing van bijlage III bij de Overeenkomst

Om een soepele toepassing van de Overeenkomst te garanderen, verklaren de partijen bij de Overeenkomst dat bijlage III daarbij zo snel mogelijk zal worden aangepast teneinde er onder meer Richtlijn 2005/36/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2006/100/EG, en nieuwe Zwitserse vermeldingen in op te nemen.

Verklaring van Zwitserland betreffende autonome maatregelen vanaf de datum van ondertekening

Totdat de in het Protocol vastgestelde overgangsregeling in werking treedt, verleent Zwitserland burgers van de nieuwe lidstaten op grond van de Zwitserse wetgeving voorlopig toegang tot zijn arbeidsmarkt. Te dien einde zal Zwitserland vanaf de datum van ondertekening van dit Protocol ten gunste van burgers van de nieuwe lidstaten specifieke contingenten vaststellen voor werkvergunningen voor de korte en de lange termijn, zoals omschreven in artikel 10, lid 1, van de Overeenkomst. Het gaat jaarlijks om 282 vergunningen voor de lange termijn en 1.006 vergunningen voor de korte termijn. Daarnaast zullen jaarlijks 2.011 kortetermijnwerknemers voor een verblijf van minder dan vier maanden worden toegelaten.

Terug naar begin van de pagina