Complementair Protocol bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Economische [...] met de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Gemeenschap, Ankara, 30-06-1973

Geldend van 01-03-1986 t/m heden

Complementair Protocol bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije in verband met de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Gemeenschap

Authentiek : NL

Complementair Protocol bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije in verband met de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Gemeenschap

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

De President van de Bondsrepubliek Duitsland,

De President van de Franse Republiek,

De President van de Italiaanse Republiek,

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

voor de Staten die Verdragspartijen zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, hierna „oorspronkelijke Lid-Staten” te noemen,

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken,

De President van Ierland,

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

voor de Staten die toetredende Partijen zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, hierna „nieuwe Lid-Staten” te noemen,

welke Staten allen Verdragspartijen zijn bij het op 22 januari 1972 te Brussel ondertekende Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „Toetredingsverdrag” te noemen,

en de Raad van de Europese Gemeenschappen, enerzijds en

de President van de Republiek Turkije, anderzijds,

hebben besloten in gemeenschappelijk overleg de aanpassingen vast te stellen van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, hierna „associatieovereenkomst” te noemen, alsmede van het aanvullend protocol en het financieel protocol, welke aanpassingen noodzakelijk zijn in verband met de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap,

en hebben daartoe als hun gevolmachtigden aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning van België:

de heer Renaat van Elslande,

Minister van Buitenlandse Zaken;

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken:

de heer Niels Ersbøll,

Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger;

De President van de Bondsrepubliek Duitsland:

de heer Otto Schlecht,

Staatssecretaris van Economische Zaken;

de heer U. Lebsanft,

Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger;

De President van de Franse Republiek:

de heer de Lipkowski,

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

De President van Ierland:

de heer J. Keating,

Minister van Industrie en Handel;

De President van de Italiaanse Republiek:

de heer Mario Pedini,

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:

de heer Jean Dondelinger,

Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger;

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

de heer L. Brinkhorst,

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

de heer Davies,

Kanselier van het Hertogdom Lancaster;

De Raad van de Europese Gemeenschappen:

de heer Renaat van Elslande,

Voorzitter van de Raad;

Sir Christopher Soames,

Vice-Voorzitter van de Commissie;

De President van de Republiek Turkije:

de heer Ümit Halük Bayülken,

Minister van Buitenlandse Zaken,

welke, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

overeenstemming hebben bereikt omtrent de volgende bepalingen:

Artikel 1

Het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland worden partij bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, alsmede bij de verklaringen gehecht aan de op 12 september 1963 te Ankara en de op 23 november 1970 te Brussel ondertekende slotakten.

TITEL I. AANPASSINGSMAATREGELEN

Artikel 2

De teksten van de associatieovereenkomst, met inbegrip van de protocollen die hiervan integrerend bestanddeel uitmaken, alsmede van de in artikel 1 bedoelde verklaringen, opgesteld in de Deense en de Engelse taal en als bijlage aan dit protocol gehecht, zijn onder dezelfde voorwaarden authentiek als de oorspronkelijke teksten.

Artikel 3

[Red: Wijzigt het Aanvullend Protocol bij de op 12 september 1963 te Ankara ondertekende Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije; Brussel, 23 november 1970.]

Artikel 4

 • 1 Voor de toepassing van artikel 12, van artikel 22, leden 2 en 5, en van artikel 25 van het aanvullend protocol wordt bij de berekening van het in aanmerking te nemen bedrag van de invoer uit de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling tevens onder deze invoer gerekend de door Turkije gedurende de betrokken periode uit de nieuwe Lid-Staten verrichte invoer.

  Voor de toepassing van artikel 22, lid 2, van het aanvullend protocol geldt deze bepaling echter slechts voor de door Turkije met ingang van 1 januari 1976 tot stand te brengen verhogingen van het geconsolideerde liberalisatiepeil.

 • 2 Bij de inwerkingtreding van dit protocol kan Turkije wijzigingen aanbrengen op de liberalisatielijst die overeenkomstig artikel 22, lid 4, van het aanvullend protocol ter kennis werd gebracht, mits:

  • - met deze wijzigingen niet meer dan 10 % van de waarde van de invoer over 1967 uit de Gemeenschap van de in de lijst opgenomen produkten gemoeid is,

  • - de waarde van de invoer uit de Gemeenschap van het geheel van de op de liberalisatielijst voorkomende produkten, steeds berekend op basis van de cijfers over 1967, niet wordt verminderd,

  • - voor de van de liberalisatielijst afgevoerde produkten contingenten worden geopend die ten minste gelijk zijn aan 60 % van de in het voorgaande jaar verrichte invoer van deze produkten uit de Gemeenschap, onverminderd de bevoegdheid voor Turkije op deze produkten artikel 22, lid 5, van het aanvullend protocol toe te passen.

  De waarde van de invoer uit de Gemeenschap waarop deze wijzigingen betrekking hebben, moet in mindering worden gebracht op de totale waarde van de in artikel 12, lid 3, eerste alinea, van het aanvullend protocol bedoelde invoer.

  Turkije stelt de Associatieraad in kennis van de overeenkomstig de hierboven genoemde bepalingen getroffen maatregelen.

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije; Ankara, 12 september 1963.]

Artikel 6

De achtereenvolgende onderzoeken als bedoeld in artikel 35, lid 3, van het aanvullend protocol worden met een jaar vervroegd.

Artikel 7

[Red: Wijzigt het Aanvullend Protocol bij de op 12 september 1963 te Ankara ondertekende Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en Turkije; Brussel, 23 november 1970.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt het Financieel Protocol bij de op 12 september 1963 te Ankara ondertekende Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije; Brussel, 23 november 1970.]

TITEL II. OVERGANGSMAATREGELEN

Artikel 9

 • 1 De krachtens de associatieovereenkomst voorgeschreven verlagingen van douanerechten en heffingen van gelijke werking worden vanaf de inwerkingtreding van het onderhavige protocol in de nieuwe Lid-Staten toegepast overeenkomstig het voorgeschreven tijdschema en de voorgeschreven percentages. De rechten voortvloeiende uit de toepassing van deze verlagingen mogen echter wat de bijlagen No. 2 en No. 6 van het aanvullend protocol betreft in geen geval lager zijn dan de door de nieuwe Lid-Staten ten opzichte van de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling toegepaste rechten.

 • 2 In afwijking van lid 1 mogen door Ierland ten opzichte van Turkije, tot en met 31 december 1975, voor de produkten genoemd in bijlage I douanerechten worden toegepast die gelijk zijn aan de rechten toegepast ten opzichte van andere Lid-Staten dan het Verenigd Koninkrijk.

 • 3 De rechten op basis waarvan de nieuwe Lid-Staten ten opzichte van Turkije de verlagingen overeenkomstig lid 1 toepassen, zijn die welke zij telkens ten opzichte van derde landen toepassen.

 • 4 In afwijking van de voorgaande leden mogen de nieuwe Lid-Staten, ingeval de toepassing daarvan kan leiden tot tariefbewegingen welke tijdelijk afwijken van de aanpassing aan het eindrecht, hun rechten handhaven tot het ogenblik waarop het niveau van deze rechten is bereikt in het kader van de aanpassing aan het eindrecht dan wel, in voorkomend geval, het recht toepassen dat uit een latere aanpassing voortvloeit, zodra deze aanpassing genoemd niveau bereikt of overschrijdt.

Artikel 10

De nieuwe Lid-Staten brengen hun douanerechten van fiscale aard of het fiscale element van deze rechten voor de produkten vermeld in bijlage II in overeenstemming met de krachtens de associatieovereenkomst voorgeschreven rechten door ten opzichte van Turkije dezelfde behandeling toe te passen als ten opzichte van de andere Lid-Staten.

Artikel 9 is van toepassing op het beschermend element van deze rechten.

Artikel 11

 • 1 Turkije verlaagt ten opzichte van de nieuwe Lid-Staten het verschil tussen de douanerechten en de heffingen van gelijke werking die het toepast ten opzichte van derde landen en die welke het krachtens de associatieovereenkomst toepast ten opzichte van de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling, met telkens 20 %, volgens onderstaand tijdschema:

  • - de eerste aanpassing geschiedt bij de inwerkingtreding van het onderhavige protocol;

  • - de vier volgende aanpassingen geschieden op 1 januari 1974, 1 januari 1975, 1 januari 1976 en 1 juli 1977.

 • 2 Indien dit protocol na 1 januari 1974 in werking treedt, past Turkije ten opzichte van de nieuwe Lid-Staten het aanpassingsniveau toe dat op het ogenblik van de inwerkingtreding voortvloeit uit het in lid 1 aangegeven tijdschema.

 • 3 In geval van wijziging van het tijdschema en het ritme bepaald voor de afschaffing van de douanerechten en heffingen van gelijke werking die door de nieuwe Lid-Staten ten opzichte van de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling worden toegepast, treft de Associatieraad de maatregelen die noodzakelijk zijn om met deze wijziging rekening te houden.

 • 4 De Associatieraad kan passende maatregelen treffen om de door Turkije ten opzichte van de nieuwe Lid-Staten toe te passen verlagingen te doen samenvallen met de krachtens het aanvullend protocol voorgeschreven termijnen.

Artikel 12

In Turkije verkregen goederen waarin produkten zijn verwerkt uit een oorspronkelijke Lid-Staat of een nieuwe Lid-Staat die zich in Turkije niet in het vrije verkeer bevonden, komen eveneens in aanmerking voor de in het aanvullend protocol bepaalde preferentiële regeling.

De toepassing van deze regeling op de bedoelde goederen in een nieuwe Lid-Staat of een oorspronkelijke Lid-Staat kan evenwel afhankelijk worden gesteld van de inning in Turkije van een heffing, zolang in het handelsverkeer tussen de Lid-Staten en Turkije andere rechten en heffingen van gelijke werking worden toegepast dan die welke gelden in het handelsverkeer tussen de oorspronkelijke Lid-Staten en de nieuwe Lid-Staten.

Artikel 3 van het aanvullend protocol is van toepassing.

Artikel 13

 • 1 De regelingen voor de invoer die door Ierland voor de produkten vermeld in bijlage III worden toegepast, worden ten opzichte van Turkije, al naar gelang het geval, uiterlijk op 1 juli 1975 of 1 januari 1985 opgeheven volgens door de Associatieraad vast te stellen regels.

 • 2 Tot en met 31 december 1974 mag de invoer uit Turkije in het Verenigd Koninkrijk van de in bijlage IV genoemde produkten worden beperkt tot de volgende jaarlijkse contingenten:

  • - contingent 1973: 306 ton

  • - contingent 1974: 368 ton.

Artikel 14

Gedurende een periode die op 1 juli 1977 eindigt, worden de in artikel 1, lid 2, van bijlage No. 2 van het aanvullend protocol bedoelde tariefcontingenten op de volgende wijze verdeeld:

Garens van katoen, niet gereed voor de verkoop in het klein (post 55.05 van het gemeenschappelijk douanetarief):

 • - voor de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling

: 300 ton

 • - voor Denemarken

: 40 ton

 • - voor Ierland

: 10 ton

 • - voor het Verenigd Koninkrijk

: 40 ton

Andere weefsels van katoen (post 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief):

 • - voor de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling

: 1.000 ton

 • - voor Denemarken

: 20 ton

 • - voor Ierland

: 10 ton

 • - voor het Verenigd Koninkrijk

: 360 ton

Artikel 15

 • 1 Gedurende de in artikel 14 bedoelde periode wordt de in artikel 4, lid 3, van bijlage No. 6 van het aanvullend protocol bedoelde minimumprijs in de nieuwe Lid-Staten berekend met inachtneming van de invloed van de rechten welke door deze Lid-Staten telkens ten opzichte van derde landen worden toegepast.

 • 2 Gedurende dezelfde periode worden de in bijlage No. 6 van het aanvullend protocol bedoelde heffingen, variabele en vaste elementen in de nieuwe Lid-Staten berekend met inachtneming van de rechten die zij steeds ten opzichte van derde landen toepassen.

TITEL III. SLOTBEPALINGEN

Artikel 16

Dit protocol alsmede de er aan gehechte bijlagen maken een integrerend bestanddeel uit van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije.

Artikel 17

 • 1 Dit protocol wordt door de ondertekenende Staten bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke regels en, wat de Gemeenschap betreft, rechtsgeldig gesloten bij besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen, dat overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Gemeenschap is genomen en ter kennis gebracht is van de andere partijen bij de overeenkomst.

  De akten van bekrachtiging en de akte van kennisgeving van de sluiting worden te Brussel uitgewisseld.

 • 2 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum van uitwisseling van de in lid 1 bedoelde akten.

Artikel 18

Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Turkse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld.

GEDAAN te Ankara, de dertigste juni negentienhonderd drieënzeventig.

Bijlage I. Lijst van de in artikel 9, lid 2, bedoelde produkten

No. van het gemeenschappelijk douanetarief

Omschrijving

 

HOOFDSTUK 50

50.04

Garens van zijde, niet gereed voor de verkoop in het klein

50.05

Garens van vlokzijde, niet gereed voor de verkoop in het klein

50.06

Garens van bourrette, niet gereed voor de verkoop in het klein

50.07

Garens van zijde, van vlokzijde of van bourrette, gereed voor de verkoop in het klein

50.08

Poil de Messine (crin de Florence); imitatiecatgut, vervaardigd van zijde

50.09

Weefsels van zijde of van vlokzijde

50.10

Weefsels van bourrette

 

HOOFDSTUK 51

51.01

Garens, van synthetische of van kunstmatige continuvezels, niet gereed voor de verkoop in het klein:

 • ex A. Garens van synthetische vezels, met uitzondering van enkelvoudige garens van poïytetrafïuorethyleen

 • B. Garens van kunstmatige vezels:

  • II. andere

51.02

Monofil, strippen, alsmede artikelen van dergelijke vorm (kunststro) en imitatiecatgut, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen

51.03

Garens van synthetische of van kunstmatige continuvezels, gereed voor de verkoop in het klein

51.04

Weefsels van synthetische of van kunstmatige continuvezels (weefsels van monofils en weefsels van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij post 51.01 of bij post 51.02, daaronder begrepen)

 

HOOFDSTUK 52

 

Metaalgarens

 

HOOFDSTUK 53

53.06

Kaardgarens van wol, niet gereed voor de verkoop in het klein

53.07

Kamgaren van wol, niet gereed voor de verkoop in het klein

53.08

Garens van fijn haar, gekaard of gekamd, niet gereed voor de verkoop in het klein

53.09

Garens van grof haar of van paardehaar (crin), niet gereed voor de verkoop in het klein

53.10

Garens van wol, van fijn haar of van grof haar of van paardehaar (erin), gereed voor de verkoop in het klein

53.11

Weefsels van wol of van fijn haar

53.12

Weefsels van grof haar

53.13

Weefsels van paardehaar (crin)

 

HOOFDSTUK 54

54.03

Garens van vlas of van ramee, niet gereed voor de verkoop in bet klein

54.04

Garens van vlas of van ramee, gereed voor de verkoop in het klein

54.05

Weefsels van vlas of van ramee

 

HOOFDSTUK 55

55.06

Garens van katoen, gereed voor de verkoop in het klein:

55.07

Weefsels met gaasbinding, van katoen

55.08

Bad- of frotteerstof (lussendoek) van katoen

 

HOOFDSTUK 56

56.01

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

56.02

Kabel voor de vervaardiging van synthetische of van kunstmatige stapelvezels

56.03

Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (continuvezels of stapelvezels), garenafval en rafelingen daaronder begrepen

56.04

Synthetische en kunstmatige stapelvezels en afval van synthetische of van kunstmatige vezels (continuvezels of stapelvezels), gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

56.05

Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (of van afval van synthetische of van kunstmatige vezels), niet gereed voor de verkoop in het klein

56.06

Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (of van afval van kunstmatige vezels), gereed voor de verkoop in het klein

56.07

Weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels

 

HOOFDSTUK 57

57.05

Garens van hennep

57.07

Garens van andere plantaardige textielvezels:

 • B. andere

57.08

Papiergarens

57.09

Weefsels van hennep

ex 57.11

Weefsels van andere plantaardige textielvezels, met uitzondering van cocos

57.12

Weefsels van papiergarens

 

HOOFDSTUK 58

58.01

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd:

 • ex A. van wol of van fijn haar, met de hand vervaardigd

 • B. van zijde, van vlokzijde, van synthetische vezels, van garens bedoeld bij post 52.01 of van metaaldraad

 • ex C. van andere textielstoffen, met uitzondering van jute of cocos

ex 58.02

Andere tapijten, ook indien geconfectioneerd, met uitzondering van jute- of cocostapijten; Kelim-, Sumak-, Karamaniestof en dergelijke ook indien geconfectioneerd

58.03

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals Gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (halve kruissteek, kruissteek, enz.), ook indien geconfectioneerd

58.04

Fluweel, pluche, lussenweefsel en chenilleweefsel, met uitzondering van de artikelen bedoeld bij de posten 55.08 en 58.05

58.05

Lint, alsmede bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels, met uitzondering van de artikelen bedoeld bij post 58.06

58.06

Etiketten, insignes en dergelijke artikelen, geweven, niet geborduurd, aan het stuk, in banden of gesneden

58.07

Chenillegaren; omwoeld garen (ander dan garen bedoeld bij post 52.01 en ander dan omwoeld paardehaar); vlechten aan het stuk; ander passementwerk en andere dergelijke versieringsartikelen, aan het stuk; eikels, kwasten, pompons en dergelijke

58.08

Tule en filetweefsels, niet opgemaakt

58.09

Tule, bobinettule en filetweefsels, opgemaakt; kant (mechanisch of met de hand vervaardigd), aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

58.10

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

 

HOOFDSTUK 59

59.01

Watten en artikelen van watten; scheerhaar (tontisse) en noppen, van textielstof:

 • A. Watten en artikelen van watten

 • B. Scheerhaar (tontisse) en noppen:

  • I. van synthetische of van kunstmatige textielstoffen

59.02

Vilt en viltwaren, ook indien geïmpregneerd of met een deklaag

59.03

Gebonden textielvlies, alsmede artikelen daarvan, ook indien geimpregneerd of met een deklaag

ex 59.04

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, met uitzondering van garens van cocos bestemd voor de vervaardiging van tapijten, vloermatten en dergelijke artikelen

59.05

Netten, vervaardigd van produkten bedoeld bij post 59.04, in banen, aan het stuk of in bepaalde vorm; visvangnetten van garen, van bindgaren of van touw

59.06

Andere artikelen, vervaardigd van garen, van bindgaren, van touw of van kabel, met uitzondering van weefsels en van artikelen van weefsels

59.07

Weefsels met een deklaag van lijm of van zetmeelachtige stoffen, van de soorten welke gebruikt worden voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik (percaline, enz.); calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels voor steunvormen van hoeden en dergelijk gebruik

59.08

Weefsels geïmpregneerd met, voorzien van een deklaag van of bekleed met cellulosederivaten of andere kunstmatige plastische stoffen, alsmede met inlagen van deze stoffen

59.09

Wasdoek en andere weefsels geïmpregneerd met olie of met oliehoudende preparaten dan wel voorzien van een deklaag van olie of van oliehoudende preparaten

59.10

Linoleum, ongeacht het gebruik daarvan, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedekking, bestaande uit een deklaag met een rug van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden

59.11

Gegummeerde weefsels, met uitzondering van gegummeerd brei- en haakwerk

59.12

Andere weefsels, geïmpregneerd of voorzien van een deklaag; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik

59.13

Elastische weefsels (met uitzondering van brei- en haakwerk) van met rubberdraden verbonden textielstoffen

59.14

Lampe- en kaarsepit, kousen of pitten (wieken), voor komforen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd, alsmede rondgebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes

59.15

Brandslangen en dergelijke slangen, van textielstoffen, ook indien gewapend, met beslag of met toebehoren van andere stoffen

59.16

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van textielstoffen, ook indien versterkt met metaal of met andere stoffen

ex 59.17

Weefsels en artikelen, voor technisch gebruik, van textielstoffen, met uitzondering van multifilamentgarens van synthetische textielstoffen (polytetrafluorethyleen), gebleekt en geïmpregneerd, ook indien geolied

 

HOOFDSTUK 60

60.01

Breiwerk en haakwerk, niet-elastisch en niet-gegummeerd, aan het stuk

60.02

Handschoenen, wanten en dergelijke artikelen, van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk

60.03

Kousen, onderkousen, sokken, voetjes en dergelijke artikelen, van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk

60.04

Onder kleding van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk

60.05

Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei-of haakwerk

60.06

Breiwerk en haakwerk, elastisch of gegummeerd, aan het stuk en artikelen daarvan (kniestukken en spataderkousen daaronder begrepen)

 

HOOFDSTUK 61

61.01

Herenbovenkleding en jongensbovenkleding

61.02

Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding

61.03

Herenonderkleding en jongensonderkleding, kragen, boorden, fronten en manchetten daaronder begrepen

61.04

Damesonderkleding, meisjesonderkleding en kinderonderkleding

61.05

Zakdoeken

61.06

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen

61.07

Dassen

61.08

Kragen, fancy-artikelen, frontjes, jabots, manchetten, inzetsels en dergelijke garnering, voor dameskleding of voor damesonderkleding

61.09

Korsetten, jarretellegordels, korselets (gaines), bustehouders, bretels, jarretelles, kousebanden, sokophouders en dergelijke artikelen van weefsel (brei- en haakwerk daaronder begrepen), ook indien elastisch

61.10

Handschoenen, wanten en dergelijke, kousen en sokken, andere dan die van brei- of haakwerk

61.11

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren: sous-bras, schoudervullingen en dergelijke opvulstukken voor kleding; gordels en koppels, moffen, overmouwen enz.

 

HOOFDSTUK 62

62:01

Dekens

62.02

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen; gordijnen, vitrages en andere artikelen, voor stoffering

62.03

Zakken voor verpakkingsdoeleinden:

 • B. van weefsels van andere textielstoffen

  • ex I. gebruikt, met uitzondering van weefsels van cocos

  • ex II. andere, van weefsels van katoen

62.04

Dekkleden, scheepszeilen, zonneschermen voor winkelpuien, tenten en kampeerartikelen

ex 62.05

Andere geconfectioneerde artikelen van weefsel, patronen voor kleding daaronder begrepen, met uitzondering van artikelen van jute en van cocos

 

HOOFDSTUK 63

ex 63.01

Kleding en kledingtoebehoren, dekens, linnengoed en artikelen voor stoffering, van textiel (andere dan artikelen bedoeld bij de posten 58.01, 58.02 en 58.03), schoeisel en hoofddeksels, ongeacht van welk materiaal, voor zover deze goederen duidelijke sporen van gebruik dragen, in bulk dan wel verpakt in balen, in zakken of in dergelijke verpakkingsmiddelen, behalve van jute en van cocos

   
 

HOOFDSTUK 64

64.01

Schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunstmatige plastische stof

64.02

Schoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder; schoeisel (ander dan schoeisel bedoeld bij post 64.01), met buitenzool van rubber of van kunstmatige plastische stof

64.03

Schoeisel van hout of met buitenzool van hout of van kurk

64.04

Schoeisel met buitenzool van andere stoffen (touw, karton, weefsel, vilt, vlechtwerk, enz.)

64.05

Delen van schoeisel (inlegzolen en hielkussens daaronder begrepen), ongeacht de stof, waarvan zij zijn vervaardigd, andere dan die van metaal

64.06

Beenkappen, beenstukken, slobkousen, puttees, beenbeschermers, scheenbeschermers en dergelijke artikelen en delen daarvan

Bijlage II. Lijst van de in artikel 10 bedoelde produkten

1. Produkten waarop Ierland douanerechten van fiscale aard toepast

No. van het Ierse douanetarief

Omschrijving

20.07

Ongegiste vruchtesappen (met inbegrip van druivemost) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker:

(A) bereid om onverdund te worden gedronken

22.01

Water, mineraal water, spuitwater, ijs en sneeuw:

(A) mineraal water, natuurlijk of kunstmatig; spuitwater

22.02

Limonade (gearomatiseerd mineraal water en gearomatiseerd spuitwater daaronder begrepen) en andere alcoholvrije dranken, met uitzondering van de vruchte- en groentesappen bedoeld bij post 20.07

22.03

Bier

22.05

Wijn van verse druiven; druivemost, waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is gestuit (mistella daaronder begrepen)

22.06

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen

22.07

Appeldrank, peredrank, honigdrank en andere gegiste dranken

22.08

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een sterkte van 140° proof-spirit of meer; gedenatureerd ethylalcohol, ongeacht de sterkte

22.09

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, andere dan die van post 22.08;

gedistilleerde dranken, likeuren en andere alcoholhoudende dranken;

samengestelde alcoholische preparaten (geconcentreerde extracten) voor de vervaardiging van dranken

23.05

Wijnmoer; ruwe wijnsteen:

 • (B) andere dan gedroogde of uitgeperste en gefiltreerde wijnmoer en ruwe wijnsteen

24.01

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak:

 • (A) ruwe en niet tot verbruik bereide tabak

24.02

Tabaksfabrikaten, tabaksextracten en tabakssauzen:

 • (A) Tabaksfabrikaten

27.07

Oliën en andere produkten, verkregen van hoge-temperatuur-steenkoolteer, soortgelijke produkten in de zin van aantekening 2 op hoofdstuk 27:

 • (A) lichte oliën

 • (C) andere:

  • (1) oliën van koolwaterstoffen

27.09

Ruwe aardolie en ruwe oliën uit bitumineuze minereralen:

 • (A) lichte oliën

 • (B) andere:

  • (1) Oliën van koolwaterstoffen

27.10

Aardoliën en oliën uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten, welke 70 of meer gewichtspercenten aardoliën of oliën uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan deze oliën het hoofdbestanddeel zijn, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 • (A) lichte oliën

 • (D) (2) andere:

  • (a) Oliën van koolwaterstoffen

29.01

Koolwaterstoffen:

 • (A) lichte oliën

 • (C) andere:

  • (1) Oliën van koolwaterstoffen

33.06

Parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische produkten:

(A) Parfumerieën:

 • (1) Parfumerieën vervaardigd op basis van alcohol

36.06

Lucifers (met uitzondering van Bengaalse en dergelijke lucifers)

36.08

Artikelen uit ontvlambare stoffen:

 • (A) lichte oliën

38.07

Terpentijnolie; houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende oplosmiddelen, verkregen bij distillatie of andere verwerking van naaldhout; ruw dipenteen, sulfietterpentijnolie, pijnolie:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

38.08

Vioolhars (colofonium) en harszuren, alsmede derivaten daarvan, andere dan gomesters bedoeld bij post 39.05; harsessences en harsoliën:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

38.09

Houtteer, houtteeroliën (andere dan samengestelde oplosmiddelen en verdunners bedoeld bij post 38.18); creosootolie van hout; ruwe houtgeest; acetonoliën:

 • (B) Oliën van koolwaterstoffen

38.18

Preparaten voor het oplossen of voor het verdunnnen van vernissen of van dergelijke produkten:

 • (A) lichte oliën

 • (B) andere oliën van koolwaterstoffen

38.19

Chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 • (A) lichte oliën

 • (B) andere oliën van koolwaterstoffen

40.09

Buizen en slangen, van niet geharde gevulcaniseerde rubber:

 • (A) Slangen voor de motorvoertuigen van hoofdstuk 87, welke aan rechten zijn onderworpen

40.10

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulcaniseerde rubber:

 • (A) Drijfriemen voor de machines van de posten 84.06 (A) en 84.08 (A)

40.11

Banden en velglinten, van niet geharde gevulcaniseerde rubber, voor wielen van alle soorten; verwisselbare loopvlakken voor banden, van niet geharde gevulcaniseerde rubber:

 • (A) voor de voertuigen van de posten 87.01, 87.02, 87.03, 87.07, 87.08, 87.09 en 87.14 (A) of voor de zelfbewegende machines van post 84.22 (D) en 84.23:

  • (1) Banden en luchtbanden

  • (2) Binnenbanden

  • (4) andere

70.09

Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen:

 • (B) andere:

  • (1) voor motorvoertuigen

70.14

Verlichtingsartikelen, signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van gewoon glas, niet optisch bewerkt:

 • (A) Verlichtingsartikelen van glas:

  • (2) andere dan artikelen en toebehoren voor fluorescentieverlichting

   • (b) voor de binnenverlichting van motorvoertuigen

 • (B) Signaal- en waarschuwingsartikelen van glas; optische elementen van gewoon glas, niet optisch bewerkt:

  • (1) voor motorvoertuigen

73.25

Kabel, geslagen of gevlochten, lengen en dergelijke kabels, van ijzerdraad of van staaldraad, met uitzondering van geïsoleerd materiaal voor het geleiden van elektriciteit:

 • (A) Delen van motorvoertuigen

73.29

Kettingen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal:

 • (A) Transmissiekettingen en andere delen en toebehoren van motorvoertuigen

73.35

Veren en veerbladen, van ijzer of van staal:

 • (D) andere:

  • (1) Delen van motorvoertuigen

83.01

Sloten (van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels daaronder begrepen), grendelsloten en hangsloten, welke door middel van een sleutel of langs elektrische weg geopend en gesloten worden (combinatiesloten daaronder begrepen), alsmede delen daarvan, van onedel metaal; sleutels (ook indien onaf gewerkt) voor bedoelde sloten, van onedel metaal:

 • (A) Sloten, grendelsloten en hangsloten, alsmede de sleutels daarvoor:

  • (2) Sloten voor motorvoertuigen, alsmede de sleutels daarvoor

83.02

Garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor meubelen, voor deuren, voor trappen, voor vensters, voor blinden, voor koetswerk, voor zadelmakerswerk, voor koffers en valiezen en voor dergelijke werken; hoedhaken, jashaken en dergelijke haken, kapstokken, plankdragers, consoles en dergelijke artikelen, van onedel metaal (automatische deur sluiters en deurdrangers daaronder begrepen):

 • (A) Garnituren en beslag voor motorvoertuigen

84.06

Explosiemotoren en verbrandingsmotoren, met zuigers:

 • (A) voor motorvoertuigen

84.08

Andere motoren en andere krachtmachines:

 • (A) voor motorvoertuigen

84.10

Pompen, motorpompen en turbopompen, voor vloeistoffen (niet mechanische pompen en distributiepompen met meettoestel daar onder begrepen); elevatoren voor vloeistoffen (kettingelevatoren, emmerelevatoren, bandelevatoren, enz.):

 • (A) Pompen voor motorvoertuigen:

  • (2) andere dan hydraulische

 • (C) Delen van pompen:

  • (1A) Delen van pompen van onderverdeling (A) (2) van deze tariefpost

84.11

Pompen, motorpompen en turbopompen, voor lucht of voor andere gassen, alsmede vacuümpompen; compressors, motorcompressors en turbocompressors, voor lucht en voor andere gassen; gasgeneratoren met vrije zuigers; ventilatoren, aanjagers en dergelijke:

 • (A) voor motorvoertuigen

84.18

Centrifuges; toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen:

 • (A) voor motorvoertuigen

84.21

Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke toestellen; zandstraaltoestellen, stroomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen:

 • (A) Ruitewissers voor motorvoertuigen

84.22

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede machines en toestellen voor het hanteren van goederen (liften, skips, windassen of lieren, dommekrachten, takels, hijskranen, loopkranen, bandtransporteurs, kabelbanen, enz.) met uitzondering van machines en toestellen bedoeld bij post 84.23 :

 • (A) voor motorvoertuigen:

  • (1) draagbare dommekrachten voor motorvoertuigen

  • (3) Hijskranen en windassen voor takelwagens

84.59

Machines, toestellen en mechanische werktuigen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 84:

 • (C) andere:

  • (2) Delen en onderdelen van motorvoertuigen

84.61

Kranen en andere dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken en voor dergelijke bergingsmiddelen :

 • (B) Delen en onderdelen van motorvoertuigen

84.63

Drijfwerkassen, krukken en krukassen, kussenblokken en lagerschalen, tandwielen, wrijvingswielen, tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins regelen van de snelheid, vliegwielen, riemschijven (takelblokken daaronder begrepen), koppelingen, koppelingsorganen (koppelingsmoffen, elastische koppelingen, enz.), beweeglijke koppelingen (cardankoppelingen, oldhamkoppelingen, enz.):

 • (B) Delen en onderdelen van motorvoertuigen:

  • (2) andere dan aftakassen voor motorvoertuigen voor het vervoer van goederen

85.01

Generatoren, elektromotoren en roterende omvormers; transformatoren en statische omvormers (gelijkrichters, enz.); smoorspoelen en zelfinductiespoelen:

 • (A) Motoren:

  • (1) van motorvoertuigen

 • (D) statische omvormers (gelijkrichters, enz.):

  • (1) voor motorvoertuigen

85.02

Elektromagneten; permanente magneten, ook indien niet gemagnetiseerd; magnetische en elektromagnetische opspanplaten en werk stukhouders; elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen; lastmagneten:

 • (A) voor motorvoertuigen

85.04

Elektrische accumulatoren:

 • (B) andere:

  • (1) voor motorvoertuigen

85.08

Elektrische ontstekings- en starttoestellen voor explosiemotoren en voor verbrandingsmotoren (magneto's, dynamomagneto's, ontstekingsspoelen, ontstekingsbougies en gloeibougies, starters, enz.);

generatoren of dynamo's (voor gelijkstroom of voor wisselstroom) en automatische schakelaars, welke bij deze motoren worden gebruikt:

 • (C) andere dan ontstekingsbougies en delen van ontstekingsbougies:

  • (1) voor motorvoertuigen

85.09

Elektrische verlichtingstoestellen en elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen, elektrische ruitewissers en elektrische toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan, voor rijwielen en voor motorvoertuigen:

 • (A) voor motorvoertuigen

85.15

Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie;

zend- en ontvangtoestellen voor de radio-omroep en de televisie (ontvangtoestellen met ingebouwd toestel voor het opnemen of voor het weergeven van geluid daaronder begrepen) en televisiecamera's;

radio- en radartoestellen voor navigatiedoeleinden, voor plaatsbepaling, voor peiling, voor hoogtemeting of voor bediening op afstand:

 • (B) Zendtoestellen, ontvangtoestellen en gecombineerde zend- en ontvangtoestellen, bestemd of aangepast om op motorvoertuigen te worden gemonteerd

 • (D) Delen en onderdelen:

  • (2) welke uitsluitend bestemd zijn voor de artikelen van de hierboven genoemde onderverdeling (B)

85.18

Elektrische condensatoren (vaste condensatoren, draaicondensatoren en regelbare of instelbare condensatoren):

 • (A) voor ontstekingsmechanismen van motorvoertuigen

85.19

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (schakelaars, relais, zekeringen, bliksemafleiders, overspanningsveiligheden, contactdozen en contactstoppen (stekkers), lamp- en buishouders, aansluitdozen en aansluitkasten, enz.); weerstanden (andere dan verwarmingsweerstanden), potentiometers en reostaten;

gedrukte elektrische schakelingen; schakelborden en verdeelborden, met uitzondering van telefoonschakelborden:

 • (A) voor motorvoertuigen

85.26

Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal of wel voorzien van daarin bij het gieten, persen, enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, met uitzondering van de isolatoren bedoeld bij post 85.25:

 • (C) voor motorvoertuigen

87.01

Tractors (trekkers), ook indien met lier:

 • (D) andere dan landbouwtrekkers, trekkers met rupsbanden, trekkers met een of twee wielen

87.02

Automobielen, ongeacht de soort van de motor, voor personenvervoer (sportauto's en trolleybussen daaronder begrepen) of voor goederenvervoer:

 • (A) Toerauto's, taxi's, sportauto's en racewagens

 • (B) Autobussen

87.03

Automobielen voor bijzondere doeleinden, anders dan voor het eigenlijke vervoer, zoals takelwagens, brandweerauto's, ladderauto's, veegauto's, sneeuwruimauto's, sproei-auto's, kraanauto's, zoeklicht- en schijnwerperpauto's, werkplaatsauto's, röntgenauto's en dergelijke automobielen:

 • (B) andere dan brandweerauto's, ladderauto's en veegauto's

87.04

Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 87.01 tot en met 87.03:

 • (B) andere dan de chassis bestemd voor de voertuigen van de posten 87.01, 87.02 en 87.03, welke met vrijdom van recht kunnen worden ingevoerd

87.05

Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 87.01 tot en met 87.03, cabines daaronder begrepen:

 • (B) andere dan de carrosserieën bestemd voor de voertuigen van de posten 87.01, 87.02 en 87.03, welke met vrijdom van recht kunnen worden ingevoerd

87.06

Delen, onderdelen en toebehoren, voor motorvoertuigen, bedoeld bij de posten 87.01 tot en met 87.03: (E) andere delen en onderdelen

87.08

Gevechtswagens en pantserauto's, met of zonder bewapening; delen en onderdelen daarvan

87.09

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspanwagen; zijspan wagens voor motorrijwielen en voor rijwielen

87.12

Delen, onderdelen en toebehoren, van de voertuigen bedoeld bij de posten 87.09 tot en met 87.11:

 • (A) van de bij post 87.09 bedoelde voertuigen

90.23

Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke instrumenten;

thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten:

 • (A) Thermometers welke bestemd zijn om te worden gebruikt als delen van motorvoertuigen

90.24

Meet-, controle- en regelinstrumenten, -apparaten en -toestellen, voor gassen of voor vloeistoffen of voor het automatisch regelen van temperaturen, zoals manometers, thermostaten, peiltoestellen, trekregelaars, doorstromingsmeters en warmteverbruiksmeters, met uitzondering van de toestellen, apparaten en instrumenten, bedoeld bij post 90.14:

 • (A) Instrumenten, apparaten en toestellen welke geschikt zijn om te worden gebruikt als delen van motorvoertuigen (b.v. peiltoestellen voor het aanwijzen van het brandstofniveau of het peil van de oliedruk)

90.27

Andere meters (toerentellers, produktietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers, enz.); snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij post 90.14, magnetische tachometers daaronder begrepen; stroboscopen:

 • (A) Kilometertellers, toerentellers en snelheidsmeters, welke geschikt zijn om te worden gebruikt als delen van motorvoertuigen; taximeters

90.28

Elektrische of elektronische meet-, verificatie-, controle-, regel- of analyseerinstrumenten, -apparaten en -toestellen:

 • (A) Instrumenten, apparaten en toestellen welke geschikt zijn om te worden gebruikt als delen van motorvoertuigen

90.29

Delen, onderdelen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend, dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 en 90.28, ongeacht of zij geschikt zijn om te worden gebruikt voor één of meer instrumenten, apparaten of toestellen, bedoeld bij vorengenoemde posten:

 • (B) Delen en onderdelen van de artikelen van de posten 90.23 (A), 90.24 (A), 90.27 (A) en 90.28 (A)

92.11

Grammofonen, dicteermachines en andere toestellen voor het opnemen of voor het weergeven van geluid, alsmede platenspelers en dergelijke apparaten voor geluidsbanden en -draden, ook indien met weergavekop; toestellen voor het langs magnetische weg opnemen en weergeven van geluid en beelden voor televisie:

 • (A) (1) Toestellen voor het opnemen of voor het weergeven van geluid voor de tot hoofdstuk 87 behorende motorvoertuigen welke aan rechten zijn onderworpen

2. Produkten waarop het Verenigd Koninkrijk douanerechten van fiscale aard toepast

No. van het douanetarief van het Verenigd Koninkrijk

Omschrijving

22.03

Bier:

 • (A) van iedere soort (andere dan die genaamd mum, spruce, zwart bier, licht Berlijns bier, alsmede andere bereidingen van soortgelijke aard met een gehalte aan oorspronkelijk extract van 1 200° of meer)

22.05

Wijn van verse druiven; druivemost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is gestuit (mistella daaronder begrepen)

22.06

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen

22.07

Appeldrank, peredrank, honingdrank en andere gegiste dranken:

 • (A) Bier:

  • (1) van iedere soort (andere dan die genaamd mum, spruce, zwart bier, licht Berlijns bier, alsmede andere bereidingen van soortgelijke aard met een gehalte aan oorspronkelijk extract van 1 200° of meer)

  • (B) Wijn

22.08

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een sterkte van 140° of meer proefspirit, gedenatureerde ethylalcohol, ongeacht de sterkte

22.09

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een sterkte van minder dan 140° proefspirit; gedistilleerde dranken, likeuren en andere alcohol houdende dranken; samengestelde alcoholische preparaten (geconcentreerde extracten) voor de vervaardiging van dranken:

 • (A) Likeuren, hartsterkingen, mengsels en andere preparaten, in flessen, welke zodanig worden aangegeven dat hun sterkte niet behoeft te worden gecontroleerd

 • (B) andere alcoholische dranken (alcoholische dranken met het karakter van gedistilleerde en likeuren daaronder begrepen)

23.05

Wijnmoer; ruwe wijnsteen:

 • (A) Wijnmoer

24.01

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak

24.02

Tabaksfabrikaten, tabaksextracten en tabakssauzen:

 • (A) Tabaksfabrikaten

27.06

Teer van steenkool, van bruinkool of van turf en andere minerale teersoorten, gedeeltelijk gedistilleerde (topped) minerale teer en zogenaamde mengteer daaronder begrepen:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

27.07

Oliën en andere produkten, verkregen van hoge-temperatuursteen koolteer alsmede oliën en andere produkten verkregen via andere procédés (benzol, kreosoot, cresylzuur, solventnafta, enz.):

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

27.09

Ruwe aardolie en ruwe oliën uit bitumineuze mineralen:

 • (B) andere dan vaste of halfvaste aardoliën

27.10

Aardoliën en oliën uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten, welke 70 of meer gewichtspercenten aardoliën of oliën uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan deze oliën het hoofdbestanddeel zijn, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

 • (B) andere:

  • (1) bevattende lichte oliën

27.12

Vaseline:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

27.14

Petroleumbitumen, petroleumcokes en andere residuen van aardoliën of van oliën uit bitumineuze mineralen:

 • (B) Oliën van koolwaterstoffen

27.16

Bitumineuze mengsels, samengesteld met natuurlijk asfalt, met natuurlijke bitumen, met petroleumbitumen, met minerale teer of met minerale teerpek (bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-backs”) enz.):

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

29.01

Koolwaterstoffen:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

32.09

Vernis; waterverf; bereide waterverfpigmenten van de soorten welke gebruikt worden voor het afwerken van leder (lederverven); andere verf; pigmenten aangemaakt met lijnolie, met terpentijn, met white spirit, met vernis of met andere middelen, voor de vervaardiging van verf; stempelfoliën; verfmiddelen in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

33.06

Parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische produkten:

 • (A) Parfumerieën waarin alcohol is verwerkt

34.03

Smeermiddelen, alsmede preparaten van de soorten welke worden gebruikt voor het smouten, vetten of oliën van textiel, van leder of van andere stoffen, met uitzondering van die smeermiddelen en preparaten, welke 70 gewichtspercenten of meer aardoliën of oliën uit bitumineuze mineralen bevatten:

 • (B) andere dan die welke 50 of meer gewichtspercenten siloxanen bevatten

  • (1) lichte oliën bevattende

36.05

Pyrotechnische artikelen (vuurwerk, voetzoekers en knalsignalen, geparaffineerde amorcebanden, antihagelraketten en dergelijke):

 • (A) Bengaalse lucifers

36.06

Lucifers (met uitzondering van Bengaalse en dergelijke lucifers)

36.08

Artikelen uit ontvlambare stoffen:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

 • (C) Vuurmaker bevattende zware oliën

38.07

Terpentijnolie; houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende oplosmiddelen, verkregen bij distillatie of andere verwerking van naaldhout; ruw dipenteen, sulfietterpentijnolie, pijnolie:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

38.08

Vioolhars (colofonium) en harszuren, alsmede derivaten daarvan, andere dan gomesters bedoeld bij post 39.05; harsessences en harsoliën:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

38.14

Dopes (anti-klopmiddelen, oxydatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten) voor minerale oliën:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

38.18

Preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke produkten:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

 • (B) andere:

  • (1) Produkten bij de vervaardiging of bereiding waarvan een of meerdere bestanddelen zijn gebruikt die hun identiteit niet hebben verloren en die, indien zij afzonderlijk zouden worden ingevoerd, zouden worden ingedeeld onder de hoofdstukken 28 of 29 en die bij volledige toepassing van het tarief zouden worden belast met 17,5 % of meer ad valorem:

   • (a) lichte oliën bevattende

  • (2) andere:

   • (a) lichte oliën bevattende

38.19

Chemische produkten en preparaten van de chemische of van aan verwante industrieën (mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

39.02

Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten (polyethyleen, polytetrahaloëthyleen, polyisobutyleen, polystyreen, polyvinylchloride, polyvinylacetaat, polyvinylchlororacetaat en andere polyvinyl derivaten, polyacrylderivaten en polymethacrylderivaten, cumaronindeenharsen, enz.):

 • (A) Oliën van koolwaterstoffen

98.10

Vuurslagen en aanstekers (mechanische, elektrische, katalytische, enz.), alsmede delen en onderdelen daarvan, met uitzondering van vuursteentjes en lonten:

 • (A) draagbare vuurslagen en aanstekers vormende draagbare mechanische, chemische, elektrische of soortgelijke mechanismen, bestemd om een ontsteking te veroorzaken in de vorm van een vonk of anderszins, delen daarvan:

  • (1) draagbare vuurslagen en aanstekers uitsluitend bestemd om stadsgas aan te steken, compleet of niet compleet (stiftjes van elektrische vuurslagen en aanstekers en al dan niet verende frames voor vuurslagen en aanstekers met steentjes daaronder begrepen)

  • (2) andere draagbare vuurslagen en aanstekers, compleet of niet compleet (huizen daaronder begrepen)

Bijlage III. Lijst van de in artikel 13, lid 1, bedoelde produkten

No. van het gemeenschappelijk douanetarief

Omschrijving

 

1. Vervaldatum: 1 juli 1975

ex 60.03,

 • - Kousen

ex 60.04

 

ex 73.35

 • - Veren voor voertuigen

ex 85.08 D

 • - Gloeibougies, alsmede onderdelen en delen daarvan, van metaal

ex 96.01,

 • - Borstelwerk en bezems

ex 96.02

 
 

2. Vervaldatum: 1 januari 1985

 • - Bijzondere voertuigen

 • - Bedrijfsvoertuigen

Bijlage IV. Lijst van produkten bedoeld in artikel 13, lid 2

No. van het douanetarief van het Verenigd Koninkrijk

Omschrijving

ex 55.08

Bad- of frotteerstof (lussendoek) van katoen, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

ex 55.09

Andere weefsels van katoen, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

ex 58.04

Fluweel, pluche, lussenweefsel en chenilleweefsel, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

ex 59.13

Elastische weefsels (met uitzondering van brei- en haakwerk) van met rubberdraden verbonden textielstoffen, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

ex 61.01

Herenbovenkleding en jongensbovenkleding, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

ex 61.02

Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

ex 61.03

Herenonderkleding en jongensonderkleding, kragen, boorden, fronten en manchetten daaronder begrepen, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

ex 61.04

Damesonderkleding, meisjesonderkleding en kinderonderkleding, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

ex 61.05

Zakdoeken, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

ex 61.06

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

ex 62.02

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen, gordijnen, vitrages en andere artikelen voor stoffering, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

ex 62.05

Andere geconfectioneerde artikelen van weefsel, patronen voor kleding daaronder begrepen, meer dan 50 gewichtspercenten katoen bevattende

Slotakte

De gevolmachtigden

van Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

van Hare Majesteit de Koningin van Denemarken,

van de President van de Bondsrepubliek Duitsland,

van de President van de Franse Republiek,

van de President van Ierland,

van de President van de Italiaanse Republiek,

van Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,

van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

van Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en

van de Raad der Europese Gemeenschappen, enerzijds, en

van de President van de Republiek Turkije, anderzijds,

bijeengekomen te Ankara, op dertig juni negentienhonderd drieënzeventig, ter gelegenheid van de ondertekening

 • - van het complementair protocol bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije in verband met de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Gemeenschap,

  en

 • - van het complementair protocol betreffende de produkten die onder de bevoegdheid vallen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

hebben de navolgende gemeenschappelijke verklaringen van partijen inzake het complementair protocol bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije aangenomen:

 • 1. Gemeenschappelijke verklaring betreffende de industrialisatie van Turkije,

 • 2. Gemeenschappelijke verklaring betreffende het nieuwe lid 5 van het bij artikel 3 gewijzigde artikel 12 van het aanvullend protocol,

 • 3. Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 6,

 • 4. Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toepassing van artikel 9, lid 1,

 • 5. Gemeenschappelijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen als bedoeld in artikel 13, lid 2.

De verklaringen zijn aan deze slotakte gehecht.

De gevolmachtigden zijn overeengekomen dat de aan deze slotakte gehechte verklaringen, voor zover nodig, zullen worden onderworpen aan de interne procedures, vereist om hun geldigheid te verzekeren.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

GEDAAN te Ankara, de dertigste juni negentienhonderd drieënzeventig.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de industrialisatie van Turkije

De Overeenkomstsluitende Partijen,

Bezield door de wens de bijzondere vraagstukken die als gevolg van de uitbreiding van de Gemeenschappen voor Turkije rijzen, op te lossen,

Erop wijzende dat de Associatieovereenkomst beoogt de voortdurende en evenwichtige versterking van de handels- en economische betrekkingen tussen de partijen te bevorderen, daarbij volledig rekening houdende met de noodzaak de versnelde ontwikkeling van de economie van Turkije en de verbetering van het peil van de werkgelegenheid en de levensomstandigheden van het Turkse volk te verzekeren,

Kennis nemend van de vastbeslotenheid van de Turkse Regering om, ten einde de levensstandaard van het Turkse volk te verbeteren en de vraagstukken op het gebied van de werkgelegenheid die de bevolkingsgroei meebrengt, op te lossen, een industrialisatiebeleid op lange termijn te voeren in het kader van haar ontwikkelingsplannen die ten doel hebben de economische en sociale structuur van het land op een zodanig peil te brengen dat het tot een gemeenschap van hoog ontwikkelde landen kan toetreden,

Erkennende dat de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijk beleid zal overeenkomen met de beginselen van de Associatieovereenkomst en met de daarin omschreven gemeenschappelijke belangen,

Verklaren dat zij vastbesloten zijn de maatregelen te zoeken en te treffen die, in het kader van de Associatieovereenkomst en van het aanvullend protocol, en, in voorkomend geval, van de mogelijkheden bedoeld in artikel 22, lid 3, van genoemde overeenkomst, het meest geschikt lijken om de industrialisatie van Turkije in het kader van zijn ontwikkelingsplan te bevorderen.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het nieuwe lid 5 van het bij artikel 3 gewijzigd artikel 12 van het aanvullend protocol

De partijen bij de overeenkomst komen overeen dat de goederen, die zich op het tijdstip waarop door Turkije, in toepassing van het nieuwe lid 5 van artikel 12 van het aanvullend protocol, het verzoek wordt ingediend om kwantitatieve beperkingen in te stellen, reeds in een douane-entrepot bevinden of reeds onderweg zijn om te worden geëxporteerd dan wel voorwerp hebben uitgemaakt van een vast verkoopcontract, niet voor die beperkingen in aanmerking kunnen komen.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 6

De overeenkomstsluitende partijen komen overeen dat bij het eerste onderzoek als bedoeld in artikel 6 rekening zal worden gehouden met de doelstellingen en verdiensten van de associatieovereenkomst, enerzijds, en met de aard van het handelsverkeer van Turkije met de nieuwe Lid-Staten, anderzijds.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toepassing van artikel 9, lid 1

De overeenkomstsluitende partijen komen overeen dat artikel 9, lid 1, behoudens de toepassing door de Gemeenschap van artikel 39, lid 5, van de aan het Toetredingsverdrag gehechte akte voor de specifieke rechten of het specifieke gedeelte van de gemengde rechten van de douanetarieven van Ierland en het Verenigd Koninkrijk zal worden toegepast met afronding tot de vierde decimaal.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen als bedoeld in artikel 13, lid 2

Eind 1974 onderzoekt de Associatieraad de gevolgen van de overgangsmaatregelen als bedoeld in artikel 13, lid 2, voor de ontwikkeling van de Turkse uitvoer.

Terug naar begin van de pagina