Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 30-12-1980

Geldend van 01-01-1981 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse grenskantoor Nispen-Essen tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. I. AMBASSADE van BELGIË

AMBASSADE

van

BELGIE

C04-94/7957

's-Gravenhage, 18 december 1980

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer aan Uw Excellentie mede te delen dat de Belgische overheden, overeenkomstig artikel 1 van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Nederlandse Regering en de Belgische Regering, inzake samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:

  • a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het op Nederlands grondgebied gelegen grenskantoor Nispen; dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd Nispen-Essen;

  • b. als internationale douaneweg: de weg van Nispen naar Essen over een lengte van 500 meter op Nederlands grondgebied en van 400 meter op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen, of de Nederlandse overheden met bovenbedoelde aanwijzingen kunnen instemmen, alsmede met de inwerkingtreding van het akkoord per 1 januari 1981.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) F. BAEKELANDT

F. Baekelandt, Ambassadeur.

Aan Zijne Excellentie

Dr. C. A. van der Klaauw,

Minister van Buitenlandse Zaken

te 's-Gravenhage.

Nr. II. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN.

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE

ZAKEN.

DVE/VV-366961

's-Gravenhage, 30 december 1980

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer U, met verwijzing naar Uwer Excellentie's brief van 18 december j.1., nr. C04-94/7957, mede te delen dat de bevoegde Nederlandse overheden, overeenkomstig artikel 1 van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het op Nederlands grondgebied gelegen grenskantoor Nispen; dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd Nispen-Essen;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Nispen, naar Essen over een lengte van 500 meter op Nederlands grondgebied en van 400 meter op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

Tevens heb ik de eer aan Uwe Excellentie mede te delen dat de Nederlandse overheden ermee instemmen dat dit akkoord in werking treedt per 1 januari 1981.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) VAN AGT

A. A. M. van Agt

Minister van Buitenlandse Zaken a.i.

Aan Zijne Excellentie

de heer F. Baekelandt,

Ambassadeur van het Koninkrijk

België

te

's-Gravenhage

Terug naar begin van de pagina