Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Polen inzake samenwerking op veterinair gebied, Warschau, 31-05-1978

Geldend van 20-09-1979 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Polen inzake samenwerking op veterinair gebied

Authentiek : EN

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Polish People's Republic on co-operation in the veterinary field

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Polish People's Republic, guided by the desire to further expand and deepen co-operation in the veterinary field in order to prevent the dangers presented by infectious and other animal diseases for the public health and the economies of the two states and to facilitate the development of economic relations between the two states have decided to agree as follows:

Article 1

 • 1 The Contracting Parties shall develop the co-operation of their respective veterinary services concerning the importation, exportation and transit of live animals, animal-derived products including raw materials and feedstuffs in order to prevent the possibility of introducing infectious diseases from the territory of one of the Contracting Parties into the territory of the other Contracting Party.

 • 2 The importation, exportation and transit of live animals, animalderived products including raw materials and feedstuffs will take place only after obtaining the approval of the respective veterinary services of the Contracting Parties.

Article 2

The competent central organs of the Contracting Parties shall, should they view it as proper and necessary, determine the veterinary and health conditions concerning the importation, exportation and transit of live animals as well as animal-derived products including raw materials and feedstuffs from the territory of one of the Contracting Parties on or through the territory of the other Contracting Party.

Article 3

The proper veterinary authorities of the Contracting Parties shall systematically exchange veterinary bulletins listing statistical data on notifiable diseases of animals and shall provide each other with publications and information of veterinary nature which can be of interest to the two Contracting Parties.

A list of notifiable diseases shall be fixed by the proper veterinary authorities of the Contracting Parties and may be changed with the consent of both authorities.

Article 4

 • 1 The Contracting Parties shall support:

  • a. co-operation between the proper veterinary authorities, veterinary institutions and the professional veterinary associations of the two states;

  • b. the exchange of proper representatives and specialists in the veterinary sphere of the two Contracting Parties in order to find out about the veterinary situation of animal husbandry and exchange of experience in practical, scientific and technical veterinary fields of each of the states.

 • 2 Programmes of visits, meetings and exchange of proper representatives and specialists in the veterinary sphere as well as the plans of co-operation on given subjects in given time spans shall be in each case agreed between the proper bodies of the two Contracting Parties.

 • 3 The costs resulting from the application of this Article are for the account of the state which in its own interest sends out its representatives and specialists in the veterinary sphere.

Article 5

 • 1 All questions resulting from the implementation of this Convention shall be considered by a mixed committee.

 • 2 The committee shall consist of three members of each of the Contracting Parties of whom at least two should be veterinary physicians employed by the proper veterinary authorities.

 • 3 The representatives shall meet alternately at The Hague and at Warsaw at times to be determined in each case when both Contracting Parties recognise this as necessary and in any case at least once every two years.

 • 4 Conflicts as to which no agreement was reached by representatives of both Contracting Parties shall be settled through diplomatic channels.

Article 6

This Convention is without prejudice to the rights and duties of the Contracting Parties resulting from other international agreements and with respect to the Kingdom of the Netherlands applies only to the Kingdom in Europe.

Article 7

 • 1 This Convention shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have notified each other that their required constitutional procedures have been complied.

 • 2 This Convention shall remain in force for an undetermined time and expires after six months from the day on which one of the Contracting Parties gives the other Contracting Party notice of cancellation.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE in Warsaw on May 31st, 1978 in two copies in English.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands,

(sd.) VAN DER STEE

A P. J. M. M. van der Stee

(sd.) KORTHALS ALTES

E. J. Korthals Altes

For the Government of the Polish People's Republic,

(sd.) KŁONICA

L. Kłonica

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Polen inzake samenwerking op veterinair gebied

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen, geleid door de wens de samenwerking op veterinair gebied verder uit te breiden en te verdiepen ten einde de gevaren die besmettelijke en andere dierziekten opleveren voor de volksgezondheid en de economie van beide staten te voorkomen en de ontwikkeling van de economische betrekkingen tussen beide staten te vergemakkelijken, zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen breiden de samenwerking tussen hun onderscheiden veterinaire diensten uit betreffende de invoer, uitvoer en doorvoer van levende dieren en produkten van dierlijke oorsprong, met inbegrip van grondstoffen en veevoeder, ten einde de mogelijkheid dat besmettelijke ziekten van het grondgebied van één van de Overeenkomstsluitende Partijen overslaan naar het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij te voorkomen.

 • 2 De invoer, uitvoer en doorvoer van levende dieren en produkten van dierlijke oorsprong, met inbegrip van grondstoffen en veevoeder, vindt slechts plaats nadat hiervoor toestemming verkregen is van de onderscheiden veterinaire diensten van de Overeenkomstsluitende Partijen.

Artikel 2

De bevoegde instanties van de centrale overheid van de Overeenkomstsluitende Partijen stellen, indien zij dit juist en noodzakelijk achten, de veterinaire voorwaarden op het gebied van de volksgezondheid en de dierziektebescherming vast voor de invoer, uitvoer en doorvoer van levende dieren alsmede van produkten van dierlijke oorsprong, met inbegrip van grondstoffen en veevoeder, van het grondgebied van één van de Overeenkomstsluitende Partijen naar of door het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

Artikel 3

De bevoegde veterinaire autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen wisselen systematisch veterinaire bulletins uit met statistische gegevens over aangifteplichtige dierziekten en verstrekken elkaar publikaties en gegevens op veterinair gebied die voor de twee Overeenkomstsluitende Partijen van belang kunnen zijn.

Een lijst van aangifteplichtige ziekten wordt opgesteld door de bevoegde veterinaire autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen; deze kan gewijzigd worden met toestemming van beide instanties.

Artikel 4

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen steunen:

  • a. de samenwerking tussen de bevoegde veterinaire autoriteiten, veterinaire instellingen en beroepsorganisaties van dierenartsen van de twee staten;

  • b. de uitwisseling van bevoegde vertegenwoordigers en specialisten op veterinair gebied van de twee Overeenkomstsluitende Partijen ten einde inzicht te verkrijgen in de veterinaire situatie, alsmede de uitwisseling van ervaringen, opgedaan op praktisch, wetenschappelijk en technisch veterinair terrein in elk der beide staten.

 • 2 Met de programma's van bezoeken, bijeenkomsten en uitwisselingen van bevoegde vertegenwoordigers en specialisten op veterinair gebied, alsmede met de plannen inzake het gedurende een bepaalde tijd samenwerken op een bepaald vakgebied dient voer elk geval afzonderlijk akkoord te worden gegaan door de bevoegde instanties van de twee Overeenkomstsluitende Partijen.

 • 3 De kosten die voortvloeien uit de toepassing van dit artikel zijn voor rekening van de staat die in zijn eigen belang vertegenwoordigers en specialisten op veterinair gebied uitzendt.

Artikel 5

 • 1 Alle vraagpunten die voortkomen uit de uitvoering van deze Overeenkomst worden door een gemengde commissie onderzocht.

 • 2 De commissie bestaat uit drie leden van elk der Overeenkomstsluitende Partijen, van wie er ten minste twee dierenarts moeten zijn, in dienst van de bevoegde veterinaire autoriteiten.

 • 3 De vertegenwoordigers komen afwisselend bijeen in 's-Gravenhage en in Warschau telkens wanneer beide Overeenkomstsluitende Partijen dit nodig achten op een per geval vast te stellen tijdstip en in ieder geval ten minste eens in de twee jaar.

 • 4 Geschillen waarover door de vertegenwoordigers van beide Overeenkomstsluitende Partijen geen overeenstemming werd bereikt, worden langs diplomatieke weg geregeld.

Artikel 6

Deze Overeenkomst maakt geen inbreuk op de rechten en verplichtingen die voor de Overeenkomstsluitende Partijen voortvloeien uit andere internationale overeenkomsten en is wat het Koninklijk der Nederlanden betreft alleen van toepassing op het Rijk in Europa.

Artikel 7

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat aan de vereiste grondwettelijke procedures is voldaan.

 • 2 Deze Overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht en loopt af zes maanden na de dag waarop één van de Overeenkomstsluitende Partijen de andere Overeenkomstsluitende Partij kennisgeving van opzegging geeft.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Warschau, de 31ste mei 1978 in twee exemplaren in de Engelse taal.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) VAN DER STEE

A. P. J. M. M. van der Stee

(w.g.) KORTHALS ALTES

E. J. Korthals Altes

Voor de Regering van de Volksrepubliek Polen,

(w.g.) KŁONICA

L. Kłonica

Terug naar begin van de pagina