Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] voor het tot zinken brengen van het s.s. “Op ten Noort”, Tokio, 30-10-1978

Geldend van 01-03-1979 t/m heden

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Japan houdende een overeenkomst inzake de schadeloosstelling door Japan voor het tot zinken brengen van het s.s. “Op ten Noort”

Authentiek : EN

Nr. I

Tokyo, October 30, 1978

Excellency:

I have the honour to refer to the question of the sinking of the Netherlands steamship Op ten Noort (hereinafter referred to as the s.s. Op ten Noort), and to confirm, on behalf of my Government, the following understanding reached between the two Governments concerning the said question:

  • 1. The Government of Japan shall voluntarily tender as a solatium to the Government of the Kingdom of the Netherlands the amount of one hundred million yen (Yen 100,000,000) for the purpose of expressing regret for the sinking of the s.s. Op ten Noort.

  • 2. The Government of Japan shall pay to the Government of the Kingdom of the Netherlands the amount referred to in paragraph 1 above by crediting the said amount to a non-resident free Yen account, established in the name of the Government of the Kingdom of the Netherlands at a bank to be designated thereby, within the shortest practicable time not to exceed three months from the coming into force of the present arrangement,

  • 3. The Government of the Kingdom of the Netherlands accepts the payment by the Government of Japan referred to in paragraph 1 as full and final settlement of claims related to the s.s. Op ten Noort. The Government of the Kingdom of the Netherlands accordingly confirms that it will neither raise nor support any further claim related to the s.s. Op ten Noort against the Government of Japan. The Government of the Kingdom of the Netherlands further declares that the wreck of the s.s. Op ten Noort or any part thereof, including any cargo of which it held the ownership, belong to the Government of Japan.

I have further the honour to propose that this note and Your Excellency's reply confirming the foregoing on behalf of your Government shall be considered as constituting an agreement between the two Governments, which will become effective upon the receipt by the Government of Japan of the written notification from the Government of the Kingdom of the Netherlands of the completion of necessary domestic procedures on the side of the Kingdom of the Netherlands.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

(sd.) SUNAO SONODA Minister for Foreign Affairs

His Excellency

Dr. Johan Kaufmann

Ambassador Extraordinary

and Plenipotentiary of

the Kingdom of the Netherlands

Nr. II

Tokyo, October 30, 1978

Excellency:

I have the honour to confirm the receipt of your note of today's date which reads as follows:

[Red: (zoals in Nr. I)]

I have the honour to inform you that my Government agrees with the contents of your note and to confirm that this note and your note shall be considered as constituting an agreement between the Government of Japan and the Government of the Kingdom of the Netherlands which will become effective upon the receipt by the Government of Japan of the written notification from the Government of the Kingdom of the Netherlands of the completion of necessary domestic procedures on the side of the Kingdom of the Netherlands. I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

(sd.) J. KAUFMANN

Ambassador Extraordinary

and Plenipotentiary of the Kingdom of the Netherlands

His Excellency

Mr. Sunao Sonoda

Minister for Foreign Affairs

of Japan

Vertaling : NL

Nr. I

Tokio, 30 oktober 1978

Excellentie,

Ik heb de eer te verwijzen naar de aangelegenheid van het tot zinken gebrachte Nederlandse stoomschip Op ten Noort (hierna te noemen het s.s. Op ten Noort) en namens mijn Regering te bevestigen dat de onderstaande overeenstemming is bereikt tussen de beide Regeringen betreffende genoemde aangelegenheid:

  • 1. De Regering van Japan zal vrijwillig als vergoeding aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betalen het bedrag van een honderd miljoen yen (Yen 100.000.000) om daarmee uitdrukking te geven aan het feit dat zij het betreurt dat het s.s. Op ten Noort tot zinken werd gebracht.

  • 2. De Regering van Japan betaalt de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden het in punt 1 hierboven bedoelde bedrag door storting daarvan op een convertibele yen-rekening voor niet-ingezetenen, gesteld op naam van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden bij een door deze Regering aan te wijzen bank, en wel binnen de kortst mogelijke tijd, doch niet later dan drie maanden na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst.

  • 3. De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanvaardt de in punt 1 bedoelde betaling door de Regering van Japan als een volledige en definitieve regeling van vorderingen betreffende het s.s. Op ten Noort. De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden bevestigt derhalve dat zij geen verdere vordering betreffende het s.s. Op ten Noort tegen de Regering van Japan zal instellen of steunen. De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden verklaart voorts dat het wrak van het s.s. Op ten Noort of enig deel daarvan, met inbegrip van enige lading waarvan de eigendom bij haar berustte, toebehoren aan de Regering van Japan.

Voorts heb ik de eer voor te stellen dat deze nota en Uwer Excellenties antwoord daarop, waarin het bovenstaande namens Uw Regering wordt bevestigd, worden geacht een overeenkomst te vormen tussen de beide Regeringen, die in werking zal treden bij ontvangst door de Regering van Japan van de schriftelijke kennisgeving van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden van de voltooiing van de vereiste binnenlandse procedures van de zijde van het Koninkrijk der Nederlanden.

Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) SUNAO SONODA

Minister van Buitenlandse Zaken

Zijner Excellentie

Dr. Johan Kaufmann

Buitengewoon en Gevolmachtigd

Ambassadeur van het Koninkrijk

der Nederlanden

Nr. II

Tokio, 30 oktober 1978

Excellentie,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw nota van heden, die als volgt luidt:

[Red: (zoals in Nr. I)]

Ik heb de eer U mede te delen dat mijn Regering instemt met de inhoud van Uw nota en te bevestigen dat deze nota en Uw nota worden geacht een overeenkomst te vormen tussen de Regering van Japan en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, die in werking zal treden bij ontvangst door de Regering van Japan van de schriftelijke kennisgeving van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden van de voltooiing van de vereiste binnenlandse procedures van de zijde van het Koninkrijk der Nederlanden.

Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. KAUFMANN

Buitengewoon en Gevolmachtigd

Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden

Zijner Excellentie

Sunao Sonoda

Minister van Buitenlandse Zaken

van Japan

Terug naar begin van de pagina