Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende [...] betrekkingen tussen de Nederlandse Antillen en België, 's-Gravenhage, 04-06-1975

Geldend van 16-01-1976 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de culturele betrekkingen tussen de Nederlandse Antillen en België

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de culturele betrekkingen tussen de Nederlandse Antillen en België

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en

De Regering van het Koninkrijk België,

Bewust van het belang voor beide Partijen een grotere toenadering op cultureel gebied tussen de Nederlandse Antillen en België tot stand te brengen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen de samenwerking tussen België en de Nederlandse Antillen op het gebied van het onderwijs, de wetenschappen en de cultuur bevorderen.

Artikel II

Om de doelstellingen vervat in Artikel I van deze Overeenkomst te verwezenlijken, zullen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Nederlandse Antillen een protocol van uitvoering tot stand brengen waarin de wijze van overleg en de gebieden van culturele samenwerking worden bepaald.

Artikel III

Deze Overeenkomst zal in werking treden op de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk in kennis zullen hebben gesteld dat in hun land aan de daarvoor geldende vereisten is voldaan.

Artikel IV

Deze Overeenkomst blijft van kracht voor een periode van vijf jaar. Indien zij niet ten minste tien maanden voor het verstrijken van die periode schriftelijk is opgezegd, wordt zij stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. In dat geval heeft elk der Overeenkomstsluitende Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een termijn van tien maanden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondertekenaars, hiertoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Den Haag, op 4 juni 1975, in tweevoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde de twee teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) M. VAN DER STOEL

(w.g.) R. F. PIETERNELLA

Voor het Koninkrijk België,

(w.g.) J. LODEWIJCK

Protocol van Uitvoering

De Regering van de Nederlandse Antillen en

De Regering van het Koninkrijk België,

Gelet op Artikel II van de Overeenkomst gesloten tussen hel Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de culturele betrekkingen tussen de Nederlandse Antillen en België, ondertekend te Den Haag op 4 juni 1975,

Wensende de wijze van overleg en de gebieden van culturele samenwerking te bepalen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Ten einde in ieder van de twee landen de kennis van de cultuur van het andere land te verbeteren, zullen de Partijen de samenwerking op onder meer de volgende gebieden bevorderen:

  • a) uitwisseling van boeken, tijdschriften en andere publikaties;

  • b) verspreiding van films en van grammofoonplaten van wetenschappelijke, opvoedkundige of culturele aard, en van andere audiovisuele middelen;

  • c) verzorging van radio- en televisieuitzendingen;

  • d) organisatie van culturele manifestaties, zoals tentoonstellingen, toneelvoorstellingen en concerten;

  • e) uitwisseling van schrijvers, kunstenaars en deskundigen op het gebied van de kunst, het jeugdwerk, de voortdurende scholing, de gemeenschapsontwikkeling, de lichamelijke opvoeding en de sport.

Te dien einde zullen Partijen streven naar het vrije verkeer van materiaal ten behoeve van de in dit Artikel genoemde gebieden van culturele samenwerking.

Artikel 2

De Partijen zullen de samenwerking op het gebied van het onderwijs en van de wetenschap bevorderen.

Te dien einde zullen ze:

  • a) de uitwisseling van studenten, navorsers, hoogleraren en deskundigen stimuleren, onder meer door het verlenen van financiële faciliteiten:

  • b) de samenwerking tussen hun onderwijsinrichtingen en hun wetenschappelijke instellingen aanmoedigen;

  • c) streven, op grond van gelijkwaardige opleidingen, naar de wederzijdse erkenning van studiegetuigschriften en diploma's.

Artikel 3

Met het oog op de uitvoering van dit Protocol zal een vaste gemengde commissie worden opgericht, bestaande uit een Belgische en een Nederlands Antilliaanse sectie, van vier leden elk. Deze leden zullen worden benoemd in overeenstemming met de daarvoor in de onderscheiden landen geldende regels. De namen van deze leden zullen aan de andere Partij worden bekendgemaakt.

De vaste gemengde commissie zal ten minste om de twee jaar vergaderen, afwisselend in België en in de Nederlandse Antillen, teneinde een gemeenschappelijk programma op te stellen. Ze zal op deze vergaderingen deskundigen kunnen uitnodigen.

Artikel 4

Dit Protocol treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de culturele betrekkingen tussen België en de Nederlandse Antillen, ondertekend te Den Haag op 4 juni 1975, en zal van kracht blijven voor dezelfde periode als voornoemde Overeenkomst.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondertekenaars, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Den Haag, op 4 juni 1975, in tweevoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde de twee teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van de Nederlandse Antillen,

(w.g.) R. F. PIETERNELLA

Voor het Koninkrijk België,

(w.g.) J. LODEWIJCK

Terug naar begin van de pagina