Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname met betrekking [...] en onroerende goederen van de troepenmacht in Suriname, Paramaribo, 25-11-1975

Geldend van 14-01-1977 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname met betrekking tot de overdracht aan de Republiek Suriname van roerende en onroerende goederen van de troepenmacht in Suriname

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname met betrekking tot de overdracht aan de Republiek Suriname van roerende en onroerende goederen van de troepenmacht in Suriname

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Republiek Suriname,

Verlangende een regeling te treffen met betrekking tot de overdracht van roerende en onroerende goederen welke tot het tijdstip van het onafhankelijk worden van Suriname in gebruik waren bij de troepenmacht in Suriname,

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

Het Koninkrijk der Nederlanden draagt om niet aan de Republiek Suriname in eigendom over alle niet uitdrukkelijk in de aan deze Overeenkomst gehechte bijlage uitgezonderde roerende goederen, behorende tot de uitrusting en de bewapening van de troepenmacht in Suriname (hierna te noemen TRIS).

Artikel 2

Het Koninkrijk der Nederlanden draagt om niet aan de Republiek Suriname over alle rechten, welke het Koninkrijk ten aanzien van de onroerende goederen, in gebruik bij de TRIS, kan doen gelden.

Artikel 3

De Republiek Suriname verleent het recht van onbelemmerde uitvoer zonder heffing van uitvoerrechten van het militair materieel, dat op grond van het bepaalde in artikel 1 niet aan de Republiek Suriname is overgedragen.

Artikel 4

De onderhavige Overeenkomst treedt in werking nadat de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar hebben medegedeeld dat in hun landen aan de terzake geldende constitutionele vereisten is voldaan en werkt terug tot de datum van onafhankelijkwording van Suriname.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Paramaribo op 25 november 1975 in tweevoud, in de Nederlandse taal.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) J. M. DEN UYL

Voor de Regering van de Republiek Suriname,

(w.g.) H. A. E. ARRON

Bijlage

De hieronder genoemde roerende goederen, behorende tot de uitrusting en bewapening van de TRIS worden van overdracht aan de Republiek Suriname uitgezonderd.

 • 1. Het onder MAP 1-voorwaarden door Nederland van de V.S. verkregen TRIS-materiaal bestaande uit:

  • a) 17 terugstootloze vuurmonden (TLV) 57 mm met de wapennummers 9516, 10206, 10434, 13439, 9401, 9860, 10416, 10511, 5010, 5602, 9025, 10371, 9381, 9656, 9676, 10323 en 10089;

  • b) 3 aggregaten 30 KW, genummerd 30 G 1003, 30 G 1140 en 30 G 1231.

 • 2. Het cryptomateriaal bestaande uit:

  • a) 2 ver- en ontcijfermachines TSEC/KL-7 (compleet) bestaande uit de volgende onderdelen:

   2 Livrets met de nummers 119 en 120, 2 Carrying Cases met de nummers 119 en 120, 2 Base Units met de nummers 4939 en 8053, 2 Stepping Units met de nummers 20496 en 21493, 2 Cipher Units met de nummers 17090 en 27195, 2 Power Converters met de nummers 119 en 120, 2 Res Cipher Units met de nummers 50841 en 51240, 2 Onderhoudsdozen met de nummers 119 en 120 en 4 boxen AMSP 3016 B (rotors met de nummers 1689 t/m 1692.

  • b) de volgende cryptovoorschriften:

   1 BECO 02/2 (Nat. Cryptografisch Voorschr.) met nr. 146, 4 BECO 16/2 (Gebr. Voorschr. Nat. ADONIS) met de nummers 86/89, 6 BECO 23/2 (Substitutietabel) met de nummers 2 t/m 7, 1 BECO 29/1 (Gebr. Voorschr. KL-7) met nummer 21, 2 BECO 59/1 (testprocedure KL-7) met de nummers 133 t/m 134, 1 VBV 22100 (B) (Gebr. Voorschr. INDIC 1) met nummer 166, 1 VBV 22108 (B) (Gebr. Voorschr. EGSU 2) met nummer 152 en 1 Verzamelband ongenummerd.

  • c) Al het bij de TRIS aanwezige cryptosleutelmateriaal.

 • 3. De bij de TRIS aanwezige roerende goederen, die niet benodigd zijn voor de organieke uitrusting van de Surinaamse Krijgsmacht (zoals die voorkomt in het eindrapport van de Surinaams-Nederlandse commissie van deskundigen) doch bestemd zijn voor gebruik door de Nederlandse militaire missie in de Republiek Suriname e.e.a. volgens onderstaande lijst.

  • a) Verbindingsmaterieel:

   1 opneem weergeefinst RD-4483 en 10 lantaarns MX-991/U.

  • b) Technische dienstmaterieel

   10 pistolen 9 mm Browning, 1 kompas 0/00 en gradenverd. Askania, 1 kijker prisma 6 x 30 0/00 verd. en 1 auto personen Cat. C (Opel Admiraal).

  • c. Intendance-materieel:

   1 lantaarn kerosine vergasser, 3 jerricans benzine, 4 jerricans water, 1 rekenm. elec. 12 c result 13 c, 2 schrijfm. 330-380 mm en 1 tas landkaart.

  • d) Munitie:

   1000 CTG 9 mm ball.

  • e) serviesgoederen:

   15 lepels thee tvs eilepel, 15 schotel drinkkop wit, 2 dienbladen hout 60 x 45 cm, 15 drinkglazen water/ melk, 15 drinkglazen bier/whisky, 15 drinkglazen bitter, 15 drinkglazen port/sherry, 15 drinkglazen wijn groot v/Off, 15 drinkglazen wijn klein v/Off, 15 drinkkoppen wit, 1 koffiepot rvs, 1 theepot rvs, 1 suikerpot rvs, 1 kan melk rvs en 3 asbakjes wit.

 • 4. De roerende goederen, die niet benodigd zijn voor de organieke uitrusting van de SKM, doch die voor Nederland een bijzondere betekenis hebben, zoals:

  het vaandel van de TRIS, de portretten van de Koninklijke familie, de door de TRIS als zodanig ten geschenke gekregen voorwerpen, de van de Nederlandse musea in bruikleen gekregen voorwerpen enz.

 1. Mutual Assistance Program

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina