Overeenkomst over de verbetering en het onderhoud van de Ramsbeek en de Veengoot, Ahaus/Lochem, 08-06-1973

Geldend van 01-10-1975 t/m heden

Overeenkomst over de verbetering en het onderhoud van de Ramsbeek en de Veengoot

Authentiek : NL

Overeenkomst over de verbetering en het onderhoud van de Ramsbeek en de Veengoot

De Kreis Ahaus, hierna Kreis genoemd,

vertegenwoordigd door de Oberkreisdirektor Rudolph, en Kreisdirektor Rack

en

het Waterschap van de Berkel, hierna waterschap genoemd,

vertegenwoordigd door de watergraaf Ir. J. Baas,

sluiten overeenkomstig hoofdstuk 4, artikel 59, lid 2 van het grensverdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden van 8 april 1960 de volgende overeenkomst:

Artikel 1

Het waterschap verbindt zich op haar kosten het gedeelte van de Ramsbeek van profiel 2 (640 m benedenstrooms van de grens, nabij grenssteen 811/35) tot profiel 17/18 (grenssteen 810/38 + 485 m) en de Veengoot van profiel 17/18 tot profiel 21 (grenssteen 810/38 + 375 m) ten minste overeenkomstig het als bijlage bijgevoegde plan te verbeteren en te onderhouden. Het plan is bestanddeel van deze overeenkomst.

Artikel 2

De Kreis verbindt zich aan het waterschap in de kosten van de verbetering en het onderhoud overeenkomstig artikel 1 een eenmalige bijdrage te betalen van vijf en zestig duizend gulden. De bijdrage wordt binnen een maand na de gezamenlijke controle van de verbeteringswerken betaalbaar gesteld.

Artikel 3

Veranderingen van de overeenkomst behoeven die goedkeuring van de regeringen van die Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 4

  • 1 De overeenkomst wordt voor de duur van 20 jaar gesloten. Als zij niet drie jaar voor de afloop van haar duur wordt opgezegd, wordt zij stilzwijgend voor telkens 10 jaar verlengd.

  • 2 De opzegging dient te geschieden door een aangetekende brief.

Artikel 5

  • 1 Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden. Zij treedt een maand na ontvangst door een der partijen van de laatst verleende goedkeuring in werking. De partijen stellen het tijdstip van inwerkingtreding door briefwisseling vast.

  • 2 De overeenkomst vervangt van de dag van haar inwerkingtreding de overeenkomst tussen de Landkreis Ahaus en het Waterschap van de Berkel van 14 november 1936/28 juni 1937.

GEDAAN te Ahaus/Lochem, de 8ste juni 1973 in viervoud, elk in de Duitse en Nederlandse taal, waarbij elke tekst gelijkelijk verbindend is.

De Watergraaf,

(w.g.) J. BAAS

De Oberkreisdirektor,

(w.g.) RUDOLPH

Kreisdirektor,

(w.g.) RACK

[Red: Het bijgevoegde plan is niet opgenomen. Dit ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. ]

Terug naar begin van de pagina