Overeenkomst tussen het waterschap Regge en Dinkel, het Unterhaltungsverband 114 [...] onderhoud van zowel de Rammelbeek als de Oude Rammelbeek, Almelo, 16-10-1975

Geldend van 07-01-1979 t/m heden

Overeenkomst tussen het waterschap Regge en Dinkel, het Unterhaltungsverband 114 "Vechte" en het Wasser- und Bodenverband "Rammelbecke" over het onderhoud van zowel de Rammelbeek als de Oude Rammelbeek

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het waterschap Regge en Dinkel, het Unterhaltungsverband 114 „Vechte” en het Wasser- und Bodenverband „Rammelbecke” over het onderhoud van zowel de Rammelbeek als de Oude Rammelbeek

Het waterschap Regge en Dinkel in Almelo, in het onderstaande „waterschap” genoemd,

en het Unterhaltungsverband 114 „Vechte” in Neuenhaus, in het onderstaande „Unterhaltungsverband” genoemd,

en

het Wasser- und Bodenverband „Rammelbecke” in Wengsel, in het onderstaande „Wasser- und Bodenverband” genoemd,

sluiten op grond van de wenselijkheid de door de verbetering ontstane toestand van de Rammelbeek en de Oude Rammelbeek in de toekomst in stand te houden en de onbelemmerde afvoer van het water in overeenstemming met de afvoercapaciteit van het dwarsprofiel na de verbetering te verzekeren, gelet op hoofdstuk 4, Artikel 59 (2) van het grensverdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden van 8 april 1960, de volgende overeenkomst:

Artikel 1

 • 1 Deze overeenkomst betreft:

  • a. het gedeelte van de Rammelbeek van 20 m beneden grenssteen 48 tot grenssteen 43 op de Nederlands-Duitse grens;

  • b. de doorsteek van de Rammelbeek op Nederlands gebied van grenssteen 43 tot grenssteen 32IV;

  • c. de zandvang, welke op Nederlands en Duits gebied bij grenssteen 32IV in de Rammelbeek is gelegen;

  • d. de Oude Rammelbeek, vanaf 69 m ten noorden van grenssteen 48 langs grenssteen 48I tot aan de uitmonding beneden stuw B in de verbeterde Rammelbeek in Nederland.

 • 2 De voor het onderhoud maatgevende toestand van de in sub 1 genoemde waterleidingen en van de zandvang is op een uit 4 bladen bestaand grondplan vastgelegd, dat inclusief de eventuele toekomstige wijzigingen onderdeel van deze overeenkomst is. De door de betrokkenen ondertekende bladen nr. 1 tot en met 4 bestaan uit een overzichtskaart (1: 50.000)1, een situatietekening van de verbeteringswerken (1:5.000), een lengteprofiel van zowel de doorsteek in Nederland als van het grensgedeelte van de Rammelbeek en een lengteprofiel van de Oude Rammelbeek2.

Artikel 2

 • 1 Het onderhoud van het grensgedeelte van de nieuw aangelegde Rammelbeek en van de doorsteek op Nederlands gebied (van 20 m beneden grenssteen 48 tot grenssteen 321V) over een totale lengte van 2.426 m komt zodanig het Unterhaltungsverband en het waterschap ten laste, dat het Unterhaltungsverband het bovengedeelte over een lengte van 1.213 m (van 53 m boven de brug bij grenssteen 45 tot grenssteen 321V bij de zandvang) en het waterschap het benedengedeelte eveneens over een lengte van 1.213 m (van 20 m beneden grenssteen 48 tot 53 m boven de brug bij grenssteen 45) onderhoudt.

 • 2 Het onderhoud van de in het grensgedeelte (20 m beneden grenssteen 48 tot 32IV) gebouwde betonbruggen komt ten laste van:

  • a. het Wasser- und Bodenverband, voorzover het betreft de drie bruggen tussen de grenssteen 43-46;

  • b. het waterschap, voorzover het de brug gelegen 147 m beneden de rijksgrens betreft.

  Het onderhoud van de brug in de zuidelijke kanaaldijk van het kanaal Almelo-Nordhorn wordt door deze overeenkomst niet beïnvloed.

 • 3 Het onderhoud van het grensgedeelte van de Oude Rammelbeek van 69 m ten noorden van grenssteen 48 tot grenssteen 481 over een lengte van 700 m komt zodanig ten laste van het Wasser- und Bodenverbahd en het waterschap, dat het Wasser- und Bodenverband het bovengedeelte over een lengte van 350 m en het waterschap het benedengedeelte eveneens over een lengte van 350 m onderhoudt.

 • 4 Het onderhoud van de Oude Rammelbeek op Nederlands gebied van grenssteen 48I tot aan de uitmonding in de Rammelbeek beneden stuw B over een lengte van 740 m berust bij het waterschap.

 • 5 De zandvang bij grenssteen 32IV wordt door het Unterhaltungsverband geruimd en onderhouden.

Artikel 3

 • 1 Voor het toezicht op de uitvoering van het onderhoud volgens de regels wordt een commissie van 4 leden gevormd, die als volgt is samengesteld:

  a.

  van Nederlandse zijde:

   
   

  waterschap Regge en Dinkel:

  2 vertegenwoordigers

  b.

  van Duitse zijde:

   
   

  Unterhaltungsverband 114:

  1 vertegenwoordiger

   

  Wasser- und Bodenverband „Rammelbecke”:

  1 vertegenwoordiger

  Het voorzitterschap berust jaarlijks afwisselend bij een vertegenwoordiger van de Nederlandse en de Duitse zijde, te beginnen met de eerstgenoemde. De toezichthoudende organen moeten worden uitgenodigd.

 • 2 Voor de werkzaamheden van de schouwcommissie gelden de regels van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie, voorzover deze op de door deze commissie ingestelde subcommissies van toepassing zijn.

 • 3 De schouwcommissie schouwt de waterleidingen tenminste tweemaal per jaar (voorjaars- en herfstschouw). Om de oorzaak van geconstateerde gebreken vast te stellen, kan het onderzoek zich over de aansluitende waterleidingen uitstrekken.

 • 4 De schouwcommissie komt tenminste tweemaal per jaar steeds na afloop van de voorjaars- en herfstschouw voor een ordelijke vergadering bijeen.

 • 5 Voor een vergadering of schouw wordt binnen een termijn van tenminste 2 en ten hoogste 4 weken uitgenodigd.

 • 6 De schouwcommissie beslist met meerderheid van stemmen.

 • 7 De schouwcommissie rapporteert over elke schouw of vergadering. In het schouwrapport moeten de maatregelen die nodig zijn voor het herstel van een onderhoudstoestand zoals deze behoort te zijn en zonodig termijnen worden vermeld. De beide zijden, de toezichthoudende organen en de leden van de schouwcommissie ontvangen een exemplaar van dit rapport.

 • 8 De leden van de commissie hebben de bevoegdheid te allen tijde de in artikel 1 genoemde wateren te bezichtigen.

 • 9 Beide zijden nemen de verplichting op zich, elkaar bij de aanschaffing van de vereiste grenspapieren voor de leden van de commissie en de aangetrokken deskundigen behulpzaam te zijn.

Artikel 4

Wijzigingen van de overeenkomst behoeven de goedkeuring van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 5

 • 1 De overeenkomst wordt voor een periode van 25 jaar aangegaan. Wanneer de overeenkomst niet 3 jaar voor het aflopen van deze periode wordt opgezegd, wordt de geldigheidsduur stilzwijgend telkens met vijf jaar verlengd.

 • 2 De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 6

Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij treedt een maand na afwikkeling van de het laatst verleende goedkeuring bij die zijde in werking. Beide zijden stellen het tijdstip van de inwerkingtreding middels briefwisseling vast.

GETEKEND te Almelo de 16e oktober 1975 op vijf originele stukken, elk in de Duitse en de Nederlandse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk verbindend zijn.

Voor het waterschap Regge en Dinkel

Voorzitter,

(w.g.) BIESHEUVEL

Secretaris,

(w.g.) EGBERTS

Voor het Unterhaltungsverband 114 „Vechte”

Verbandsvorsteher,

(w.g.) SCHÖPPERT

Geschäfsführer,

(w.g.) HEMKES

Voor het Wasser- und Bodenverband „Rammelbecke”

Verbandsvorsteher,

(w.g.) J. BERGMANN

Vorstandsmitglied,

(w.g.) H. KALDEWAY

 1. [Red: De overzichtskaart is niet opgenomen.]

  ^ [1]
 2. [Red: Deze bijlagen zijn niet opgenomen.]

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina