Overeenkomst over het onderhoud en het materiaaltransport van de Berkel in het grensgebied, Borken/Lochem, 19-10-1978

Geldend van 01-11-1980 t/m heden

Overeenkomst over het onderhoud en het materiaaltransport van de Berkel in het grensgebied

Authentiek : NL

Overeenkomst over het onderhoud en het materiaaltransport van de Berkel in het grensgebied

De Kreis Borken, hierna „Kreis” genoemd,

vertegenwoordigd door den Oberkreisdirektor herrn Pingel und Ltd. Baudirektor herrn Thesing

en

het Waterschap van de Berkel, hierna „waterschap” genoemd,

vertegenwoordigd door de watergraaf ir. Jan Baas

sluiten, gelet op hoofdstuk 4, artikel 59, lid 2 van het Grensverdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden van 8 april 1960, de volgende overeenkomst:

Artikel 1

Deze overeenkomst heeft betrekking op het gedeelte van de Berkel vanaf de Hühnerbrücke te Vreden tot en met de overlaat benedenstrooms van de zandvang te Rekken, op de in artikel 2, lid 1, bedoelde overzichtskaart aangegeven met A en B, hierna „Berkel” genoemd.

Artikel 2

De voor het onderhoud van de Berkel en de in en over deze watergang gelegen kunstwerken - voorzover deze de waterstand of de afvoer beïnvloeden - bepalende toestand is in een door beide partijen gewaarmerkt grondplan vastgelegd, dat - met mogelijke toekomstige veranderingen - onderdeel is van deze overeenkomst. Het grondplan bestaat uit een overzichtskaart (1 : 25.000)1, een lengteprofiel, kenmerkende dwarsprofielen en gegevens over de kunstwerken2.

Artikel 3

 • 1 Partijen zijn verplicht, ieder in hun gebied, de Berkel en de door hen te onderhouden kunstwerken in overeenstemming met het grondplan te onderhouden. Het grensgedeelte van de Berkel tussen de grensstenen 824 en 825 wordt door iedere partij voor de helft onderhouden. De bodemval bij grenssteen 824 wordt door de Kreis onderhouden.

 • 2 Partijen zijn verplicht, ieder in hun gebied te bevorderen, dat de niet door hen te onderhouden, in het grondplan opgenomen, kunstwerken door de daartoe verplicht zijnde derden worden onderhouden.

Artikel 4

 • 1 Het waterschap is verplicht, op verzoek van de Kreis de schuiven in de kunstwerken in de Nederlandse Berkel voor het in artikel 3, lid 1, bedoelde onderhoud te openen en geopend te houden, echter slechts zo lang de afvoer niet meer bedraagt dan 3 m3/sec.

 • 2 Voorzover dit voor het onderhoud van de zandvang nodig is, kan het waterschap de schuiven openen. De Kreis dient hiervan tijdig in kennis te worden gesteld.

Artikel 5

De Kreis is verplicht al het afkomende ruimsel bovenstrooms van grenssteen 825 tegen te houden en uit het water te verwijderen. Hiertoe moeten deugdelijke voorzieningen worden getroffen.

Artikel 6

 • 1 Partijen voeren 1 X per jaar, in de maand mei, gezamenlijke schouw over de Berkel en de kunstwerken. De schouw wordt verricht door 2 vertegenwoordigers/lasthebbers van elk der partijen.

 • 2 Van de uitkomst van de schouw dient terstond een rapport te worden opgemaakt, dat door alle deelnemers wordt ondertekend. Dit verslag dient te worden ingezonden bij Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Regierungspräsident te Münster.

Artikel 7

 • 1 De Berkel wordt tenminste éénmaal in de drie jaar, in de maand mei, door partijen gezamenlijk opgemeten. Bij deze opmeting worden dwarsprofielen opgenomen om de 200 m, behalve in het gedeelte van grenssteen 824 tot de overlaat van de zandvang, waar dit om de 50 m geschiedt. De plaatsen van opmeting worden in het grondplan aangegeven.

 • 2 In bijzondere gevallen - zoals na een grote waterafvoer - dient op verzoek van een der partijen een gehele of gedeeltelijke opmeting te geschieden.

 • 3 Het resultaat van de opmeting wordt binnen 2 maanden in een rapport vastgelegd, dat door beide partijen dient te worden ondertekend. Dit rapport moet terstond worden ingezonden bij Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Regierungspräsident te Munster.

 • 4 De eerste opmeting in de zin van lid 1 moet plaatsvinden binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

Artikel 8

 • 1 Het waterschap ontvangt de Berkel bij grenssteen 824 met een materiaaltransport, dat behoort bij de toestand van de Duitse Berkel overeenkomstig het grondplan.

 • 2 Onder materiaal wordt verstaan zand en andere vaste stoffen.

Artikel 9

 • 1 De hoeveelheden materiaal die in de Berkel worden afgezet tussen grenssteen 824 en de overlaat van de zandvang worden - in afwijking van artikel 7, lid 1 - jaarlijks in de maand mei door partijen bepaald.

 • 2 Het ruimen van de in lid 1 genoemde hoeveelheden materiaal vindt slechts plaats in goed overleg tussen beide partijen.

  Het ruimen heeft betrekking op de hoeveelheden materiaal die zijn afgezet sedert de opmeting van de toestand in mei 1975, welke door beide partijen als basisopmeting wordt beschouwd.

 • 3 Overeenkomstig artikel 58 van het grensverdrag draagt de Kreis 50% van de kosten van het in lid 2 genoemde ruimen, evenwel onder verrekening van eventuele opbrengsten uit verkoop.

 • 4 Eerst na het verlopen van 5 jaar na het in werking treden van deze overeenkomst kan het in lid 3 genoemde percentage worden getoetst en met inachtneming van artikel 10, lid 1 opnieuw worden vastgesteld.

 • 5 De afrekening ingevolge lid 3 vindt zo spoedig mogelijk na het ruimen van het materiaal plaats.

Artikel 10

 • 1 Veranderingen van deze overeenkomst behoeven de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 2 Veranderingen van het grondplan volgens artikel 2 behoeven slechts de instemming van de Regierungspräsident te Münster en Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Artikel 11

 • 1 De overeenkomst wordt voor de duur van 10 jaar gesloten. Als zij niet drie jaar voor het einde van deze termijn wordt opgezegd, wordt zij stilzwijgend voor telkens 10 jaar verlengd.

 • 2 De opzegging dient de geschieden bij aangetekend schrijven.

Artikel 12

 • 1 Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 2 Zij treedt een maand na de ontvangst door een der partijen van de laatst verleende goedkeuring in werking.

 • 3 De partijen stellen het tijdstip van inwerkingtreding door briefwisseling vast.

GEDAAN te Borken/Lochem de 19e oktober 1978 in viervoud, elk in de Duitse en Nederlandse taal, waarbij elke tekst gelijkelijk verbindend is.

Voor het Waterschap,

(w.g.) JAN BAAS

watergraaf

Voor de Kreis,

(w.g.) PINGEL

Oberkreisdirektor

(w.g.) THESING

Ltd. Baudirektor

 1. [Red: De overzichtskaart is niet opgenomen.]

  ^ [1]
 2. [Red: Deze bijlagen zijn niet opgenomen.]

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina