Overeenkomst over het onderhoud van de Aastrang (Bocholter Aa) in het grensgebied, Terborg/Münster, 14-02-1978

Geldend van 29-12-1983 t/m heden

Overeenkomst over het onderhoud van de Aastrang (Bocholter Aa) in het grensgebied

Authentiek : NL

Overeenkomst over het onderhoud van de Aastrang (Bocholter Aa) in het grensgebied

Het land Nordrhein-Westfalen, vertegenwoordigd door de Minister-präsident, deze vertegenwoordigd door de Regierungspräsident te Münster

en

het Waterschap van de Oude IJssel in Terborg, hierna „Waterschap” genoemd, vertegenwoordigd door de watergraaf,

sluiten met inachtneming van hoofdstuk 4, artikel 59 van het Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland van 8 april 1960, de volgende overeenkomst.

Artikel 1

 • 1 Het land Nordrhein-Westfalen verbindt zich, het grensgedeelte van de Aastrang van ongeveer 20 m benedenstrooms van de westelijke rand van de brug in de weg van Anholt naar Dinxperlo tot aan de grens tussen de grenspalen 728 en 729 te onderhouden.

  Het waterschap duldt op haar gebied alle daarvoor noodzakelijke handelingen. Hiertoe behoren in het bijzonder het betreden en het berijden van de oevers, alsmede het tijdelijk deponeren en afvoeren van specie en ruimsel, die in haar gebied, (door dit onderhoud), voorkomen. Het waterschap wijst het land Nordrhein-Westfalen tijdig opslagmogelijkheden en afvoerwegen aan.

 • 2 Het waterschap verbindt zich:

  • a. de dijk, de berm en het talud van de rechter oever van het in lid 1 aangegeven grensgedeelte te onderhouden en

  • b. benedenstrooms van het grensgedeelte de Aastrang zo te onderhouden, dat de waterafvoer niet belemmerd wordt.

Artikel 2

De voor het onderhoud van de watergang bepalende toestand is in een door beide partijen gewaarmerkt grondplan vastgelegd, dat - met mogelijke toekomstige veranderingen - onderdeel is van deze overeenkomst. Het grondplan bevat een overzichtskaart (1:25000)1, een lengteprofiel en kenmerkende dwarsprofielen2.

Artikel 3

 • 1 Het gedeelte van de Aastrang, opgenomen in het grondplan, wordt tenminste éénmaal in de drie jaar in het tweede kwartaal door de partijen gezamenlijk opgemeten. Bij deze opmeting worden om de 200 m dwarsprofielen opgenomen. De plaatsen van opmeting worden in het grondplan aangegeven.

 • 2 Wanneer een der partijen daarom verzoekt, dient een extra opmeting - geheel of gedeeltelijk - overeenkomstig lid 1 te geschieden.

 • 3 Het resultaat van de opmeting wordt binnen 2 maanden in een rapport vastgelegd, dat door beide partijen moet worden ondertekend. Dit rapport moet terstond bij de Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten van het land Nordrhein-Westfalen en bij Gedeputeerde Staten van Gelderland worden ingezonden.

 • 4 De eerste opmeting overeenkomstig lid 1 moet plaatsvinden binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

Artikel 4

De partijen verbinden zich, om het bij hen voorkomende ruimsel bovenstrooms van de grenspalen 728 en 729 op te vangen en zo spoedig mogelijk uit het water te verwijderen.

Artikel 5

 • 1 De overeenkomst wordt voor de duur van 10 jaar gesloten. Als zij niet 3 jaar voor het einde van deze termijn wordt opgezegd, wordt zij stilzwijgend voor telkens 10 jaar verlengd.

 • 2 De opzegging dient te geschieden per aangetekende brief.

Artikel 6

 • 1 Veranderingen van deze overeenkomst behoeven de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 2 Veranderingen van het in artikel 2 genoemde grondplan, behoeven slechts de instemming van de Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten van het land Nordrhein-Westfalen en van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Artikel 7

 • 1 Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij treedt in werking een maand na de ontvangst door een van de partijen van de laatst verleende goedkeuring. De partijen stellen het tijdstip van de inwerkingtreding vast door middel van briefwisseling.

 • 2 Deze overeenkomst vervangt artikel 6 van het Verdrag tussen het Koninkrijk Pruisen en het Koninkrijk der Nederlanden van 18 april 1900.

GEDAAN te Terborg de 27ste september 1977 in viervoud, elk in de Duitse en Nederlandse taal, waarbij elke tekst gelijkelijk verbindend is.

Voor het land Nordrhein-Westfalen

Der Regierungspräsident

In Vertretung

(w.g.) RUWE

(Ruwe)

Voor het Waterschap

(w.g.) W. KOOIJ

(ir. W. Kooij, Watergraaf)

 1. [Red: De overzichtskaart is niet opgenomen.]

  ^ [1]
 2. [Red: Deze bijlagen zijn niet opgenomen.]

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina