Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, Amman, 14-12-1978

Geldend van 01-06-1980 t/m heden

Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

Authentiek : EN

Agreement on economic and technical cooperation between the Kingdom of the Netherlands and the Hashemite Kingdom of Jordan

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan,

Reaffirming the friendly relations existing between the States and their peoples,

Firmly desiring to intensify those relations,

Confirming their interest in encouraging, intensifying and facilitating the economic and technical cooperation between their two countries, on the basis of equality and to their mutual benefit,

Desiring to improve the conditions for the development of such cooperation,

Have agreed as follows:

Article 1

The two Contracting Parties will develop and promote their reciprocal relations of friendship and cooperation in the commercial, economic, industrial, mining, agricultural and technical fields in the interest of the people of their two countries.

Article 2

In order to attain the objectives set out in Article 1, the Contracting Parties will aim at:

 • (a) The conclusion at official or private level of specific arrangements relating to projects in the fields set out in Article 1, according to the laws and regulations in force in their respective countries.

 • (b) Cooperation in the study, the drawing up and/or the implementation of industrial, mining, agricultural and infrastructural projects and the implementation of other economic projects of common interest.

 • (c) The organization of traineeships in industrial, mining and agricultural enterprises as well as in technical institutions.

 • (d) The exchange of know-how, specialised techniques, and documentation related to them.

 • (e) The promotion of trade between the two countries.

Article 3

The conditions with regard to projects in the fields mentioned in Article 1 shall be agreed upon between the nationals concerned of the two countries, within the framework of the relevant laws and regulations.

Article 4

With the aim of facilitating the establishment of the cooperation referred to in the present Agreement, the Contracting Parties shall ensure the provision of the administrative authorisations and necessary facilities within the framework of the relevant laws and regulations as well as the economic policy in force in their respective countries.

Article 5

The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan shall:

 • (a) ensure that the seconded experts and members of their families belonging to their household receive protection for their person and their property;

 • (b) levy no taxes or other public charges on payments made from funds of the Government of the Kingdom of the Netherlands to seconded experts for services rendered under the projects implemented in accordance with the present Agreement; the same shall apply to any payments made to firms carrying out assistance activities within the scope of the present Agreement on behalf of the Government of the Kingdom of the Netherlands;

 • (c) permit the persons referred to in the first sentence of paragraph (a) above the import and export for the duration of their stay, duty and tax-free and without providing security, articles intended for their personal use.

Article 6

The Contracting Parties shall in particular encourage joint ventures in which nationals of both States take part in accordance with the laws, rules, and regulations in force in both countries.

Article 7

Each Contracting Party undertakes to facilitate with regard to the other Contracting Party, to the extent permitted by the former Party's legislation, the holding on its territory, by the other Contracting Party or by its nationals, of economic and commercial exhibitions and displays.

Article 8

The Contracting Parties agree to establish a joint Committee on economic and technical cooperation composed of representatives of the two countries.

The joint Committee shall:

 • (1) Discuss any matter pertaining to the implementation of the present Agreement;

 • (2) Explore the fields in which it considers the cooperation between the two countries might be broadened;

 • (3) Make recommendations in cases where the implementation of the Agreement might be furthered.

The Committee shall meet at the request of either Contracting Party, in principle once a year.

Article 9

 • (1) The present Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties have informed each other in writing that the procedures constitutionally required therefor in their respective countries have been complied with, and shall remain in force for a period of five years.

 • (2) As regards the Kingdom of the Netherlands, the present Agreement shall apply to the Kingdom as a whole, unless the notification provided for in paragraph (1) of this Article provides otherwise.

 • (3) Unless notice of termination has been given by either Contracting Party at least six months before the date of the expiry of its validity, the present Agreement shall be extended tacitly for an indefinite period, each Contracting Party reserving the right to terminate the Agreement upon notice of at least six months.

 • (4) Any such termination shall have no effect on the fulfilment of contracts made under the provisions of the present Agreement.

 • (5) Subject to the period mentioned in paragraph (3) of this Article, the Government of the Kingdom of the Netherlands shall be entitled to terminate the application of the present Agreement separately in respect of the Netherlands Antilles.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at Amman in the English language, on this Fourteenth day of December 1978.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands

(sd.) C. A. VAN DER KLAAUW

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

(sd.) A. A. ODEH

Vertaling : NL

Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië,

Opnieuw bevestigend de vriendschappelijke betrekkingen die bestaan tussen de Staten en hun volken,

Geleid door de vaste wens deze betrekkingen te verstevigen,

Bevestigend hun belang bij het aanmoedigen, versterken en vergemakkelijken van de economische en technische samenwerking tussen hun beide landen, op voet van gelijkheid en tot wederzijds voordeel,

Geleid door de wens de voorwaarden voor het ontwikkelen van deze samenwerking te verbeteren,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

De twee Overeenkomstsluitende Partijen zullen ernaar streven hun wederzijdse betrekkingen van vriendschap en samenwerking op het terrein van handel, economie, industrie, mijnbouw, landbouw en techniek uit te breiden en te bevorderen in het belang van de volken van hun beide landen.

Artikel 2

Ten einde de doelstellingen vermeld in artikel 1, te bereiken, zullen de Overeenkomstsluitende Partijen streven naar:

 • a) Totstandkoming op overheidsniveau of particulier niveau van specifieke regelingen met betrekking tot projecten op de terreinen vermeld in artikel 1, overeenkomstig de in hun onderscheiden landen geldende wetten en voorschriften.

 • b) Samenwerking bij het bestuderen, ontwerpen en/of uitvoeren van projecten op het terrein van de industrie, de mijnbouw, de landbouw en de infrastructuur, en bij het uitvoeren van andere economische projecten van gemeenschappelijk belang.

 • c) Organisatie van stages in ondernemingen op het terrein van de industrie, de mijnbouw en de landbouw alsmede in technische instellingen.

 • d) Uitwisseling van kennis, gespecialiseerde technieken en de daarmee samenhangende documentatie.

 • e) Bevordering van handel tussen de twee landen.

Artikel 3

De voorwaarden betreffende projecten op de terreinen vernield in artikel 1 worden overeengekomen tussen de betrokken onderdanen van de twee landen, binnen het kader van de desbetreffende wetten en voorschriften.

Artikel 4

In hun streven de totstandkoming van de samenwerking bedoeld in deze Overeenkomst te bevorderen, verzekeren de Overeenkomstsluitende Partijen de verschaffing van de administratieve machtigingen en de nodige faciliteiten binnen het kader van de desbetreffende wetten en voorschriften en van het in hun onderscheiden landen gevoerde economische beleid.

Artikel 5

De Regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië:

 • a) verzekert dat de gedetacheerde deskundigen en de leden van hun gezin die tot hun huishouding behoren, bescherming ontvangen voor hun persoon en hun bezittingen;

 • b) heft geen belastingen of andere overheidsheffingen op betalingen gedaan uit fondsen van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan gedetacheerde deskundigen voor diensten bewezen in het kader van de projecten uitgevoerd overeenkomstig deze Overeenkomst; hetzelfde geldt voor alle betalingen gedaan aan ondernemingen die namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden werkzaamheden verrichten binnen de reikwijdte van deze Overeenkomst;

 • c) staat aan de personen bedoeld in de eerste zin van letter a) hierboven toe voor de duur van hun verblijf artikelen bestemd voor eigen gebruik, vrij van rechten en belasting en zonder borgstelling in en uit te voeren.

Artikel 6

De Overeenkomstsluitende Partijen moedigen in het bijzonder gezamenlijke ondernemingen aan waarin onderdanen van beide Staten deelnemen overeenkomstig de in beide landen geldende wetten, regels en voorschriften.

Artikel 7

Iedere Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich ertoe, in de mate die door haar eigen wetgeving is toegestaan, met betrekking tot de andere Overeenkomstsluitende Partij het organiseren van economische tentoonstellingen en handelstentoonstellingen en exposities op haar grondgebied door de andere Overeenkomstsluitende Partij of door onderdanen daarvan te vergemakkelijken.

Artikel 8

De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen een gemengde Commissie voor economische en technische samenwerking in te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van de twee landen.

De gemengde Commissie:

 • 1) bespreekt iedere aangelegenheid betrekking hebbend op de uitvoering van deze Overeenkomst;

 • 2) verkent de terreinen waarop naar haar mening de samenwerking tussen de twee landen kan worden verruimd;

 • 3) doet aanbevelingen in gevallen waarin de uitvoering van deze Overeenkomst kan worden bevorderd.

De Commissie komt bijeen op verzoek van een van beide Overeenkomstsluitende Partijen, in beginsel eenmaal per jaar.

Artikel 9

 • 1) Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand, volgend op de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat de in hun onderscheiden landen constitutioneel hiervoor vereiste procedures zijn vervuld, en blijft van kracht voor een tijdvak van vijf jaar.

 • 2) Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt deze Overeenkomst voor het gehele Koninkrijk, tenzij de kennisgeving bedoeld in het eerste lid van dit artikel anders bepaalt.

 • 3) Tenzij een der Overeenkomstsluitende Partijen ten minste zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur de andere in kennis heeft gesteld van haar wens de Overeenkomst te beëindigen, wordt deze Overeenkomst stilzwijgend voor een onbepaalde termijn verlengd, waarbij elke Overeenkomstsluitende Partij zich het recht voorbehoudt deze Overeenkomst met een opzeggingstermijn van ten minste zes maanden te beëindigen.

 • 4) Een zodanige beëindiging van deze Overeenkomst laat de geldigheid van de contracten gesloten in het kader van de bepalingen van deze Overeenkomst onverlet.

 • 5) Met inachtneming van de in het derde lid van dit artikel bedoelde termijn heeft de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden het recht, de toepassing van deze Overeenkomst afzonderlijk te beëindigen ten aanzien van de Nederlandse Antillen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Amman, op veertien december 1978, in twee exemplaren in de Engelse taal.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) C. A. VAN DER KLAAUW

Voor de Regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

(w.g.) A. A. ODEH

Terug naar begin van de pagina