Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische [...] inzake economische, industriële en technische samenwerking, 's-Gravenhage, 19-11-1975

Geldend van 06-09-1976 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek inzake economische, industriële en technische samenwerking

Authentiek : EN

Agreement on economic, industrial and technical co-operation between the Kingdom of the Netherlands and the Czechoslovak Socialist Republic

The Government of the Kingdom of the Netherlands

and

the Government of the Czechoslovak Socialist Republic

 • - desiring to enlarge and deepen the economic, industrial, agricultural and technical co-operation between interested enterprises, organisations and institutions in their countries,

 • - confirming their interest in the promotion and development of such co-operation,

 • - recognizing the importance of long-term measures providing a firm basis for the expansion of economic co-operation,

 • - referring to the participation of their countries in the General Agreement on Tariffs and Trade,

have agreed as follows:

Article 1

Taking into account their international obligations, the Contracting Parties shall encourage economic, industrial, agricultural and technical co-operation between interested enterprises, organisations and institutions in their countries.

Article 2

To ensure the development of economic, industrial, agricultural and technical co-operation, a Joint Commission, composed of representatives of both Contracting Parties, is established. Representatives of interested economic organisations and enterprises may take part in its activities.

The Joint Commission convenes annually alternately in The Hague and in Prague, or at the request of either Contracting Party.

Its function shall be, amongst others:

 • a) to review periodically the development of economic cooperation in all its relevant aspects;

 • b) to undertake a review of, and to examine questions arising from the implementation of this Agreement and to submit to the Contracting Parties appropriate proposals;

 • c) to exchange views on further development of economic, industrial, agricultural and technical co-operation.

The Joint Commission may set up Special Working Groups to consider specific matters concerning economic co-operation. The Joint Commission will draw up the terms of reference of such Groups.

Article 3

The Contracting Parties shall define through the Joint Commission, established in Article 2, fields in which they consider the development of co-operation to be useful. In defining these specific fields the Contracting Parties will particularly take into account their resources of, and their requirements for, raw materials, equipment, consumer goods, technology and other services.

Article 4

Co-operation referred to in Article 1 of the present Agreement may take, amongst others, the following forms:

 • - joint design, construction, modernization and expansion of industrial plant;

 • - joint production and marketing;

 • - joint research and development of production processes, exchange of technical documentation, organisation of training schemes, exhibitions and consultations between experts.

Article 5

Contracts on Economic, Industrial and Technical Co-operation shall be concluded between interested organisations and enterprises in both countries in conformity with the laws and regulations of either country.

Article 6

As regards the Kingdom of the Netherlands, the present Agreement shall apply to the entire Kingdom, unless the Government of the Kingdom of the Netherlands notifies the Government of the Czechoslovak Socialist Republic to the contrary within a month after the entry into force of the present Agreement.

Article 7

The present Agreement shall enter into force one month after the date on which the Contracting Parties have informed each other in writing that the procedures constitutionally required in their countries have been complied with. The Agreement will remain in force indefinitely.

Either Contracting Party may terminate this Agreement by denouncing it in writing to the other Contracting Party at a six months' notice.

Subject to the period mentioned in the preceding paragraph of this article, the Government of the Kingdom of the Netherlands shall be entitled to terminate the application of the present Agreement separately in respect of any constituent part of the Kingdom.

The expiration of the present Agreement shall not affect the validity of contracts which have been concluded under this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate in The Hague, this 19th day of November 1975 in the English language.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands

(sd.) M. VAN DER STOEL

For the Government of the Czechoslovak Socialist Republic

(sd.) ing. BOHUSLAV CHNOUPEK

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek inzake economische, industriële en technische samenwerking

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek,

 • - geleid door de wens de economische, industriële, landbouwkundige en technische samenwerking tussen de belanghebbende ondernemingen, organisaties en instellingen in hun landen uit te breiden en te versterken,

 • - hun belang bevestigend bij het bevorderen en ontwikkelen van deze samenwerking,

 • - de grote betekenis erkennend van maatregelen op lange termijn als hechte grondslag voor uitbreiding van de economische samenwerking,

 • - verwijzend naar de deelneming van hun landen aan de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel,

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

Met inachtneming van hun internationale verplichtingen bevorderen de Overeenkomstsluitende Partijen de economische, industriële, landbouwkundige en technische samenwerking tussen de belanghebbenden ondernemingen, organisaties en instellingen in hun landen.

Artikel 2

Ten einde de ontwikkeling van de economische, industriële, landbouwkundige en technische samenwerking te waarborgen, wordt een Gemengde Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van beide Overeenkomstsluitende Partijen, in het leven geroepen. Aan haar werkzaamheden kunnen vertegenwoordigers van belanghebbende economische organisaties en ondernemingen deelnemen.

De Gemengde Commissie komt jaarlijks bijeen, beurtelings te 's-Gravenhage en te Praag, of op verzoek van een van beide Overeenkomstsluitende Partijen.

De Commissie heeft onder andere tot taak:

 • a. in alle ter zake dienende aspecten de ontwikkeling van de economische samenwerking periodiek te bezien;

 • b. de uitvoering van deze Overeenkomst, alsmede de daaruit voortvloeiende vraagstukken te bezien en passende voorstellen te doen aan de Overeenkomstsluitende Partijen;

 • c. denkbeelden uit te wisselen ten aanzien van verdere ontwikkeling van de economische, industriële, landbouwkundige en technische samenwerking.

De Gemengde Commissie kan Speciale Werkgroepen in het leven roepen ter bestudering van bijzondere aangelegenheden verband houdende met economische samenwerking. De Gemengde Commissie bepaalt het mandaat van zodanige Groepen.

Artikel 3

De Overeenkomstsluitende Partijen bepalen door tussenkomst van de ingevolge artikel 2 ingestelde Gemengde Commissie de gebieden waarop zij de ontwikkeling van samenwerking nuttig achten. Bij het bepalen van deze specifieke gebieden houden de Overeenkomstsluitende Partijen in het bijzonder rekening met hun hulpbronnen bestaande uit en hun behoeften aan grondstoffen, uitrusting, verbruiksgoederen, technologische kennis en andere diensten.

Artikel 4

De in artikel 1 van deze Overeenkomst genoemde samenwerking kan onder andere de volgende vormen aannemen:

 • - het gezamenlijk ontwerpen, bouwen, moderniseren en uitbreiden van fabrieken;

 • - het gezamenlijk vervaardigen en op de markt brengen van produkten;

 • - het gezamenlijk onderzoeken en ontwikkelen van produktieprocessen, het uitwisselen van technisch documentatiemateriaal, het opzetten van opleidingsprogramma's en tentoonstellingen en het organiseren van overleg tussen deskundigen.

Artikel 5

Contracten inzake economische, industriële en technische samenwerking worden tussen belanghebbende organisaties en ondernemingen in beide landen gesloten in overeenstemming met de in elk van beide landen geldende wetten en voorschriften.

Artikel 6

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt deze Overeenkomst voor het gehele Koninkrijk, tenzij de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de Regering van de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek binnen een maand na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst kennis geeft van het tegendeel.

Artikel 7

Deze Overeenkomst treedt in werking één maand na de dag waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld, dat de in hun landen constitutioneel vereiste procedures zijn vervuld. De Overeenkomst blijft van kracht voor onbepaalde duur.

Elk van de beide Overeenkomstsluitende Partijen kan deze Overeenkomst beëindigen door de andere Overeenkomstsluitende Partij zes maanden tevoren schriftelijk daarvan in kennis te stellen.

Met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn heeft de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden het recht de toepassing van deze Overeenkomst afzonderlijk te beëindigen ten aanzien van enig deel van het Koninkrijk.

Indien deze Overeenkomst zou worden beëindigd, laat dit de geldigheid van de krachtens het bepaalde in deze Overeenkomst gesloten contracten onverlet.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te 's-Gravenhage, op 19 november 1975 in twee exemplaren in de Engelse taal.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) M. VAN DER STOEL

Voor de Regering van de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek:

(w.g.) ir. BOHUSLAV CHNOUPEK

Terug naar begin van de pagina