Protocol inzake het Statuut van de handelsvertegenwoordiging van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken in Nederland, Brussel, 14-07-1971

Geldend van 01-06-1973 t/m heden

Protocol inzake het Statuut van de handelsvertegenwoordiging van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken in Nederland

Authentiek : NL

Protocol inzake het Statuut van de handelsvertegenwoordiging van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken in Nederland

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden enerzijds, en

De Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken anderzijds,

Verlangend uitvoering te geven aan artikel 8 van het heden ondertekende Handelsverdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, leden van de Benelux Economische Unie, en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De handelsvertegenwoordiging van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken in Nederland heeft tot taak:

  • a) bij te dragen aan de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen tussen de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken en Nederland;

  • b) de belangen van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken op het gebied van de buitenlandse handel te behartigen;

  • c) in naam van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken de noodzakelijke maatregelen te treffen met betrekking tot commerciële activiteiten tussen de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken en Nederland;

  • d) in naam van de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken handel te drijven in Nederland.

Artikel 2

De handelsvertegenwoordiging maakt een integrerend deel uit van de diplomatieke missie van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken in Nederland en geniet uit dien hoofde alle voorrechten en immuniteiten die deze missie zijn toegekend.

De handelsvertegenwoordiging heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 3

Het hoofd van de handelsvertegenwoordiging van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken in Nederland en zijn beide plaatsvervangers genieten alle rechten en voorrechten die aan de leden van het diplomatieke personeel van de diplomatieke missie van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken in Nederland zijn verleend.

Artikel 4

De vestiging van agentschappen van de handelsvertegenwoordiging in andere steden in Nederland kan plaats vinden krachtens een overeenkomst tussen de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken en de Regering van Nederland.

Het statuut van deze agentschappen zal worden vastgesteld in gemeen overleg tussen beide Partijen.

Artikel 5

De personeelssterkte van de handelsvertegenwoordiging en van de agentschappen bedoeld in artikel 4 wordt in gemeen overleg tussen de Overeenkomstsluitende Partijen vastgesteld.

Artikel 6

De handelsvertegenwoordiging oefent haar functies uit in naam van de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken.

Zij kan de nakoming garanderen van contracten die gesloten zijn tussen een der economische Staatsorganisaties van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken die in de zin van de wet van de Sowjet-Unie een eigen rechtspersoonlijkheid bezitten, en een Nederlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon.

De Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken aanvaardt slechts de verantwoordelijkheid voor handelstransacties die in Nederland in naam van de handelsvertegenwoordiging zijn overeengekomen of door haar zijn gegarandeerd en ondertekend door daartoe gemachtigde personen.

Handelstransacties die zonder de garantie van de handelsvertegenwoordiging zijn overeengekomen door enige organisatie bedoeld in het tweede lid van dit artikel, binden slechts de genoemde organisatie en executoire maatregelen kunnen uitsluitend ten uitvoer worden gelegd op haar goederen. De verantwoordelijkheid voor die transacties rust noch op de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken, noch op haar handelsvertegenwoordiging in Nederland, noch op enige andere economische Sowjet-organisatie.

Artikel 7

De handelsvertegenwoordiging geniet de voorrechten en immuniteiten die voortvloeien uit dit Protocol, met uitzondering van het volgende:

Elk geschil ten aanzien van handelstransacties die de handelsvertegenwoordiging is overeengekomen of heeft gegarandeerd op Nederlands grondgebied, wordt voorgelegd aan Nederlandse rechtbanken en wordt door deze overeenkomstig de nationale wetgeving beslist, bij ontbreken van een clausule inzake de toewijzing van rechtsmacht of arbitrageclausule in het contract. Er kunnen echter geen conservatoire maatregelen genomen worden naar aanleiding van tegen de handelsvertegenwoordiging ingestelde rechtsvorderingen.

Gerechtelijke vonnissen die in kracht van gewijsde zijn gegaan, met betrekking tot handelstransacties die overeengekomen of gegarandeerd zijn door de handelsvertegenwoordiging, kunnen worden ten uitvoer gelegd op alle goederen van de Staat van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken, in het bijzonder op de goederen, rechten en belangen die verband houden met de genoemde transacties, met uitsluiting van goederen die toebehoren aan de organisaties bedoeld in de tweede alinea van artikel 6 van dit Protocol.

De goederen en ruimten die overeenkomstig internationaal gebruik uitsluitend bestemd zijn voor de uitoefening van staatsrechtelijke en diplomatieke bevoegdheden van de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken in Nederland, alsmede de ruimten die de handelsvertegenwoordiging in gebruik heeft en de roerende goederen die zich daar bevinden, zijn onttrokken aan elke maatregel van tenuitvoerlegging.

Artikel 8

De handelsvertegenwoordiging is niet onderworpen aan de voorschriften inzake het Handelsregister.

Zij publiceert in de Nederlandsche Staatscourant de namen van de personen die gemachtigd zijn in haar naam verbintenissen aan te gaan, alsmede alle aanwijzingen betreffende de bevoegdheid van deze personen en hun volmacht om door hun handtekening de handelsvertegenwoordiging inzake handelszaken te binden.

De volmachten van deze personen lopen in hun verhouding tot derden slechts af na een publicatie in de genoemde Staatscourant.

Artikel 9

Dit Protocol treedt in werking op hetzelfde tijdstip als het Handelsverdrag tussen de Regering van de U.S.S.R. en de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, leden van de Benelux Economische Unie; het heeft dezelfde duur als het Verdrag.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend,

GEDAAN te Brussel, op 14 juli 1971, in twee originelen, elk in de Nederlandse en de Russische taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) C. J. VAN SCHELLE

Voor de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken:

(w.g.) N. PATOLITCHEV

Brussel, 14 juli 1971.

Excellentie,

Verwijzend naar de onderhandelingen die hebben geleid tot ondertekening op heden van de volgende overeenkomsten:

  • - het Handelsverdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, leden van de Benelux Economische Unie, en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken,

  • - de Overeenkomst nopens het handels- en betalingsverkeer tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, leden van de Benelux Economische Unie, en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken,

  • - het Protocol betreffende de wijze van afsluiten van de rekeningen voorzien in de overeenkomst nopens het goederen- en betalingsverkeer, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken op 2 juli 1948,

  • - het Protocol inzake het statuut van de handelsvertegenwoordiging van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken in Nederland,

heb ik de eer in naam van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden te verklaren, dat de bovengenoemde overeenkomsten voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden van toepassing zijn behoudens kennisgeving van het tegendeel uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomsten.

Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) C. J. VAN SCHELLE

Aan de Heer Nicolay Patolitchev,

Minister van Buitenlandse Handel van de

Unie van Socialistische Sowjet-Republieken

Terug naar begin van de pagina