Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela inzake [...] betrekkingen tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela, Willemstad, 08-01-1977

Geldend van 29-09-1977 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela inzake de culturele betrekkingen tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela inzake de culturele betrekkingen tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Venezuela, verlangend de bestaande vriendschappelijke betrekkingen tussen de volken van de Nederlandse Antillen en Venezuela te versterken door middel van uitbreiding van hun onderlinge samenwerking op cultureel gebied,

hebben besloten de volgende Overeenkomst te ondertekenen:

Artikel I

De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich tot het organiseren van culturele uitwisselingen tussen Venezuela en de Nederlandse Antillen op het gebied van onderwijs, letteren, wetenschappen, kunst en sport, en verbinden zich in het bijzonder tot het bevorderen van alle initiatieven en activiteiten, die beogen een beter inzicht in de taal, de geschiedenis, de geografie en de cultuur van het andere land te verschaffen.

Artikel II

Ten einde de in artikel I van deze Overeenkomst omschreven doelstellingen te verwezenlijken, stellen de Regeringen van de Republiek Venezuela en van de Nederlandse Antillen een Protocol van Uitvoering op, waarin de terreinen waarop de culturele samenwerking zal plaatsvinden in bijzonderheden zijn omschreven en waarin eveneens de procedures met betrekking tot overleg zijn opgesteld.

Artikel III

Ieder van de Overeenkomstsluitende Partijen afzonderlijk maakt aan de andere de vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten met betrekking tot het in werking treden van deze Overeenkomst bekend.

De Overeenkomst zal dertig dagen na ondertekening voorlopig worden toegepast en treedt definitief in werking op de datum van de laatste kennisgeving.

Artikel IV

Deze Overeenkomst wordt gesloten voor een periode van vijf jaar. Zij kan worden vernieuwd door stilzwijgende verlenging en kan door beide Partijen te allen tijde worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van negen maanden.

TEN BLIJKE WAARVAN de vertegenwoordigers van beide Overeenkomstsluitende Partijen deze Overeenkomst hebben ondertekend en van hun zegel voorzien.

GEDAAN te Willemstad op 8 januari 1977, in tweevoud, in de Nederlandse en in de Spaanse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) J. M. G. EVERTSZ

Voor de Regering van de Republiek Venezuela

(w.g.) R. ESCOVAR

Protocol van Uitvoering

De Regering van de Republiek Venezuela en de Regering van de Nederlandse Antillen, overeenkomstig artikel II van de Overeenkomst tussen de Republiek Venezuela en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de culturele betrekkingen tussen de Republiek Venezuela en de Nederlandse Antillen, ondertekend te Willemstad op 8 januari 1977, de wens koesterende de terreinen waarop de culturele samenwerking tussen beide landen zal plaatsvinden in bijzonderheden te omschrijven en de procedures wat het overleg betreft vast te stellen,

hebben besloten:

Artikel 1

Om in de onderscheiden landen een betere kennis van de cultuur van het andere land te bevorderen, verlenen de Republiek Venezuela en de Nederlandse Antillen elkaar zoveel mogelijk hulp betreffende:

 • a. de oprichting van centra gericht op de verbreiding van de taal, de cultuur en de geschiedenis van beide landen;

 • b. de verspreiding van boeken, kranten en andere publikaties;

 • c. de organisatie van lezingen, concerten en schouwburgvoorstellingen;

 • d. de organisatie van exposities van kunst en andere exposities met een cultureel karakter;

 • e. de organisatie van radio- en televisieuitzendingen, de verspreiding van grammofoonplaten alsmede andere overeenkomstige zaken;

 • f. de vertoning van films met een wetenschappelijk, educatief of cultureel karakter;

 • g. de uitwisseling van boeken en documenten, die zich bevinden in bibliotheken van de overheden van beide landen en die van belang zouden kunnen zijn voor het andere land, onder voorbehoud dat de uitwisseling op dit gebied zal moeten geschieden volgens de in dat land van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 2

De Republiek Venezuela en de Nederlandse Antillen verplichten zich om de samenwerking tussen de instellingen voor hoger onderwijs in hun onderscheiden landen zoveel mogelijk te stimuleren en om de onderlinge uitwisseling van de resultaten van wetenschappelijke onderzoekingen, evenals de uitwisseling van personen die in het bijzonder geïnteresseerd zijn in culturele activiteiten, te bevorderen.

Artikel 3

De Republiek Venezuela en de Nederlandse Antillen verplichten zich om de organisatie en de ontwikkeling van cursussen die betrekking hebben op de cultuur en de beschaving van de andere Partij te bevorderen op hun universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs.

Artikel 4

De Republiek Venezuela en de Nederlandse Antillen dragen er zoveel mogelijk zorg voor, dat ten behoeve van het onderwijs in de geschiedenis en de algemene geografie uitvoerige informatie wordt verstrekt, betrekking hebbende op de cultuur van het andere land.

Artikel 5

De Republiek Venezuela en de Nederlandse Antillen verplichten zich de mogelijkheden nader te bestuderen om financiële steun en andere faciliteiten te verlenen aan studenten, vakmensen en onderzoekers, opdat zij hun kennis in het andere land kunnen verruimen.

Artikel 6

In het kader van hun onderscheiden nationale rechtssystemen streven de Republiek Venezuela en de Nederlandse Antillen ernaar, dat de geldigheid van diploma's, verleend door middelbare scholen, universiteiten en overige instellingen voor hoger onderwijs, wederzijds wordt erkend.

Artikel 7

Elk van de Overeenkomstsluitende Partijen beschermt in eigen land de auteursrechten van de burgers van de andere Partij in het kader van haar eigen wetgeving en van de internationale overeenkomsten die voor beide landen van kracht zijn.

Artikel 8

De Republiek Venezuela en de Nederlandse Antillen streven ernaar de samenwerking tussen de culturele instellingen in beide landen zoveel mogelijk te stimuleren.

Artikel 9

Ieder van de Partijen streeft ernaar dat er in haar land aan de burgers van de andere Partij toegangsfaciliteiten voor haar musea, bibliotheken en informatiecentra toegekend worden.

Artikel 10

In het kader van de geldende wetgeving verleent ieder van de Overeenkomstsluitende Partijen aan verenigingen en andere privaatrechtelijke rechtspersonen, die in het leven zijn geroepen om de culturele verworvenheden van het andere land te leren kennen, de noodzakelijke faciliteiten.

Artikel 11

Beide Partijen stimuleren een regelmatige uitwisseling van scholieren en studenten van hun onderscheiden landen om zodoende kennis van en wederzijds begrip tussen hun landen te bevorderen.

Artikel 12

Beide Partijen kennen douanefaciliteiten toe voor het invoeren en weer uitvoeren van die voorwerpen en goederen, die zich tijdelijk op hun onderscheiden grondgebieden bevinden en bedoeld zijn om de doelstellingen van deze Overeenkomst uit te voeren wanneer het uitsluitend culturele doel daarvan is vastgesteld.

Artikel 13

 • 1 Ter uitvoering van dit Protocol wordt in Venezuela en op de Nederlandse Antillen een commissie opgericht.

  In Venezuela worden de leden van deze commissie benoemd door de Minister van Buitenlandse Betrekkingen en op de Nederlandse Antillen door de Minister van Algemene Zaken. De commissies worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de onderscheiden Regeringen en van de belanghebbende instituten.

 • 2 De beide commissies komen bijeen wanneer een van de Partijen zulks nodig acht. De bijeenkomsten zullen afwisselend plaatshebben in de hoofdstad van een der beide landen.

 • 3 Het behoort tot de taak van de commissies zorg te dragen voor de uitvoering van dit Protocol en de voorstellen hiertoe voor te bereiden. Ook stellen zij, in onderlinge overeenstemming, voor een bepaalde periode een programma van activiteiten samen en bepalen zij de wijze van financiering.

 • 4 Zij stellen eveneens in onderlinge overeenstemming een verslag samen, dat bestemd is voor hun onderscheiden Regeringen, waarin zij de problemen naar voren brengen die zouden kunnen voortvloeien uit de toepassing van dit Protocol.

Artikel 14

Dit Protocol treedt in werking op dezelfde datum als de Overeenkomst, gesloten tussen de Republiek Venezuela en het Koninkrijk der Nederlanden en ondertekend te Willemstad op 8 januari 1977, en blijft van kracht zolang die Overeenkomst van kracht is.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

GEDAAN te Willemstad op 8 januari 1977, in tweevoud, in de Spaanse en in de Nederlandse taal zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) J. M. G. EVERTSZ

Voor de Regering van de Republiek Venezuela

(w.g.) R. ESCOVAR

Terug naar begin van de pagina