Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname, houdende [...] ressorterende onder het Departement van Defensie, Paramaribo, 25-11-1975

Geldend van 25-11-1975 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname, houdende regelen met betrekking tot de rechtspositie van militair en burgerpersoneel van het Koninkrijk der Nederlanden, ressorterende onder het Departement van Defensie

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname, houdende regelen met betrekking tot de rechtspositie van militair en burgerpersoneel van het Koninkrijk der Nederlanden, ressorterende onder het Departement van Defensie

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Republiek Suriname,

Overwegende dat het met het oog op het onafhankelijk worden van Suriname wenselijk is regelen te treffen met betrekking tot de rechtspositie van militair en burgerpersoneel van het Koninkrijk der Nederlanden, ressorterende onder het Departement van Defensie,

zijn overeengekomen:

Artikel 1

De Republiek Suriname verleent aan al het militair personeel dat behoorde tot de categorie blijvend geplaatsten van de troepenmacht in Suriname (hierna verder te noemen TRIS) het recht een vrijwillige verbintenis bij de Surinaamse Krijgsmacht aan te gaan.

Artikel 2

Het Koninkrijk der Nederlanden verleent de Republiek Suriname medewerking voor het overgaan in Surinaamse militaire dienst van beroepsmilitairen van Surinaamse landaard behorende tot de krijgsmacht van het Koninkrijk die daartoe de wens te kennen geven.

Artikel 3

De Republiek Suriname verplicht zich alle burgerpersoneelsleden van de TRIS, die daartoe de wens te kennen geven, in dienst te nemen in tenminste gelijkwaardige functies.

Artikel 4

De Republiek Suriname zal de voor pensioen geldige diensttijd van militair en burgerpersoneel voorzover van belang voor de pensioenrechten verkregen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, niet meetellen voor de aanspraak van dat personeel op pensioen vanwege de Surinaamse overheid.

Artikel 5

De Republiek Suriname zal geen belasting heffen op de uitkeringen en pensioenen, welke op grond van Nederlandse regelingen worden betaald aan voormalig personeel van de TRIS.

Artikel 6

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname komen overeen, dat de dienstplichtigen, die vóór de onafhankelijkwording van Suriname op grond van de Surinaamse dienstplichtverordening zijn ingelijfd bij de krijgsmacht van het Koninkrijk met ingang van de datum van onafhankelijkwording van Suriname worden aangemerkt als te zijn ingelijfd bij de Surinaamse Krijgsmacht.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Paramaribo op 25 november 1975 in tweevoud, in de Nederlandse taal.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) J. M. DEN UYL

Voor de Regering van de Republiek Suriname,

(w.g.) H. A. E. ARRON

Terug naar begin van de pagina