Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland [...] middel van walradar- en hoogfrequent-radio-installaties, Bonn, 09-12-1980

Geldend van 05-12-1984 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de gemeenschappelijke informatie en begeleiding van de scheepvaart in de Eemsmonding door middel van walradar- en hoogfrequent-radio-installaties

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de gemeenschappelijke informatie en begeleiding van de scheepvaart in de Eemsmonding door middel van walradar- en hoogfrequent-radio-installaties

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Bondsrepubliek Duitsland

overwegende dat het wenselijk is de reeds tussen beide Overeenkomstsluitende Partijen bestaande samenwerking in de Eemsmonding uit te breiden en te verstevigen

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

In deze Overeenkomst wordt verstaan:

 • - onder „informatie”, het verstrekken van inlichtingen die voor een veilige scheepvaart van belang zijn, met inbegrip van inlichtingen over weersomstandigheden en getijden, over storingen in de bebakening en over werkzaamheden aan en in het vaarwater;

 • - onder „begeleiding” het verstrekken van inlichtingen over de op een bepaald ogenblik bestaande verkeerssituatie en de positie van de afzonderlijke schepen, alsmede het geven van adviezen ten behoeve van de navigatie; deze begeleiding vindt plaats bij verminderd zicht, bij andere ongunstige weersomstandigheden of op verzoek;

 • - onder „Eemsmonding”, het gebied van de Eems buiten de havens, dat wordt bestreken door de walradarinstallaties waarop deze Overeenkomst betrekking heeft. Het bereik van de walradarinstallaties is in bijlage A beschreven en in bijlage B op een kaart aangeduid. De bijlagen vormen onderdeel van deze Overeenkomst. De grenzen van het bestreken gebied ten opzichte van de havens worden in de administratieve maatregel volgens artikel 5 vastgelegd;

 • - onder „Eems-Dollardverdrag”, het op 8 april 1960 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding gesloten Verdrag met bijlagen en slotprotocol;

 • - onder „bevoegde autoriteiten”, de autoriteiten waaraan ingevolge het nationale recht van elk der Overeenkomstsluitende Partijen de uitvoering en uitoefening van de taken en bevoegdheden bedoeld in deze Overeenkomst zijn opgedragen. De Overeenkomstsluitende Partijen zullen elkaar mededelen welke deze autoriteiten zijn.

Artikel 2

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich ertoe walradar- en hoogfrequent-radio-installaties in bedrijf te houden ten einde het scheepvaartverkeer in de Eemsmonding door middel van informatie en begeleiding gemeenschappelijk te beveiligen en vlot af te wikkelen.

 • 2 De Overeenkomstsluitende Partijen zullen zonder wederzijds overleg naast de walradar- en hoogfrequent-radio-installaties waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, geen verdere installaties plaatsen, in bedrijf houden of toelaten, die voor de informatie en begeleiding van de scheepvaart in de Eemsmonding zijn bestemd.

Artikel 3

 • 1 De walradarinstallaties bestaan uit een radarcentrale en vier radarstations.

 • 2 De radarstations bevinden zich op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in de nabijheid van Oude Schip en op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland op Borkum, aan de Knock en in Wybelsum.

  De radarcentrale is op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland aan de Knock te zamen met het radarstation opgericht.

 • 3 De hoogfrequent-radio-installaties zijn te zamen met de radarstations opgericht op Borkum en aan de Knock.

 • 4 De bouwkundige en technische bijzonderheden van de installaties zijn door deskundigen van beide Overeenkomstsluitende Partijen in onderling overleg nader vastgesteld.

 • 5 De details van de technische bedrijfsvoering en het onderhoud van de installaties worden in een bedrijfsreglement vastgelegd. Dit wordt door de in artikel 11 genoemde Permanente Commissie opgesteld. Het bedrijfsreglement treedt in werking wanneer de bevoegde autoriteiten elkaar van hun desbetreffende goedkeuring schriftelijk in kennis hebben gesteld.

Artikel 4

 • 1 De radarstations zullen de objecten in de Eemsmonding met hoogfrequenttechnische middelen bestrijken en de verkregen gegevens via straalverbindingen aan de radarcentrale overbrengen.

 • 2 De radarcentrale zal de scheepvaart in de Eemsmonding aan de hand van de ontvangen gegevens en op basis van de kennis van het gebied via de hoogfrequent-radio-installaties informeren en begeleiden.

Artikel 5

 • 1 Met de begeleiding zijn de voor de Eems bevoegde Duitse zeeloodsen belast. De informatie geschiedt door ambtenaren van de Bondsrepubliek Duitsland (waarnemers).

 • 2 De informatie vindt plaats in de Duitse, de begeleiding in de Duitse of indien nodig in de Engelse taal.

 • 3 De details van de informatie en de begeleiding worden geregeld in een dienstreglement, waarvan de tekst door de in artikel 11 genoemde Permanente Commissie wordt opgesteld. Het dienstreglement treedt in werking wanneer de bevoegde autoriteiten elkaar van hun desbetreffende goedkeuring schriftelijk in kennis hebben gesteld.

Artikel 6

Voor de aansprakelijkheid van de Duitse zeeloodsen en de waarnemers bij de begeleiding of informatie is het Duitse recht van toepassing.

Artikel 7

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen zorgen ervoor dat de walradar- en hoogfrequent-radio-installaties ononderbroken kunnen functioneren.

 • 2 De Overeenkomstsluitende Partijen zorgen ervoor dat passende voorzorgsmaatregelen worden genomen indien plannen ten uitvoer worden gelegd die de werking van de installaties zouden kunnen beperken.

Artikel 8

Iedere Overeenkomstsluitende Partij draagt de kosten voor de oprichting, het onderhoud en het in bedrijf houden van de installaties die op haar grondgebied worden opgebouwd.

Artikel 9

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen dragen in overeenstemming met de overige bepalingen van dit artikel de kosten van de loodsgelden die voor de begeleiding aan de Duitse zeeloodsen worden betaald. Zij dragen verder de voor de informatie gemaakte personeelskosten van de waarnemers, met inbegrip van de sociale verzekering en kosten van levensonderhoud, voor zover de waarnemers ten behoeve van de informatie deel uitmaken van de bezetting van de radarcentrale.

 • 2 De Bondsrepubliek Duitsland draagt twee derde van de kosten bedoeld in het eerste lid, het Koninkrijk der Nederlanden een derde.

 • 3 Het door het Koninkrijk der Nederlanden te dragen aandeel in de kosten wordt door de Bondsrepubliek Duitsland voorgeschoten en telkens na afloop van een boekjaar door het Koninkrijk der Nederlanden op verzoek vergoed. Voor het lopende boekjaar verricht het Koninkrijk der Nederlanden een termijnbetaling van 50% van het bedrag dat als aandeel in de kosten voor het afgelopen boekjaar moet worden betaald. De termijnbetaling wordt verricht te zamen met de betaling van het voor het afgelopen boekjaar te vergoeden resterende bedrag.

 • 4 In de zin van deze Overeenkomst loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 10

Indien aan de walradar- en de hoogfrequent-radio-installaties bouwkundige of technische wijzigingen op initiatief van beide Overeenkomstsluitende Partijen worden aangebracht, dan draagt iedere Overeenkomstsluitende Partij de kosten voor de werkzaamheden die op haar grondgebied worden uitgevoerd. Is de wijziging tot stand gekomen op initiatief van een Overeenkomstsluitende Partij, dan draagt deze de totale kosten van die wijziging.

Artikel 11

 • 1 Er wordt een Permanente Nederlands-Duitse Commissie ingesteld. Voor zover de taken en bevoegdheden die aan deze Commissie krachtens artikel 12 worden opgedragen of toegekend, eveneens zouden kunnen worden uitgevoerd of uitgeoefend door de Commissie welke is voorzien in hoofdstuk 8 van het Eems-Dollardverdrag, worden deze taken en bevoegdheden niet door laatstgenoemde uitgevoerd of uitgeoefend.

 • 2 De Overeenkomstsluitende Partijen vaardigen ieder drie leden af naar de Permanente Commissie. De leden worden door de bevoegde autoriteiten benoemd. De eerste leden worden benoemd binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst. Er kunnen plaatsvervangers van de leden worden benoemd.

 • 3 De Permanente Commissie komt bijeen wanneer zij dit nodig oordeelt of op verzoek van de bevoegde autoriteiten. Tot de zittingen van de Permanente Commissie kunnen anderen als deskundigen worden uitgenodigd.

 • 4 De Permanente Commissie stelt een reglement van orde vast, dat wordt onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten.

Artikel 12

De taak van de Permanente Commissie omvat:

 • a) het coördineren van alle maatregelen ten behoeve van de oprichting, het onderhoud, het in bedrijf houden alsmede van de bouwkundige of technische wijzigingen van de walradarhoogfrequent-radio-installaties;

 • b) het opstellen van het in artikel 3, vijfde lid, genoemde bedrijfsreglement, het in artikel 5, derde lid, genoemde dienstreglement, alsmede het in artikel 11, vierde lid, genoemde reglement van orde;

 • c) het uitvoeren van andere met de installaties, de informatie en de begeleiding verband houdende werkzaamheden, die haar door de bevoegde autoriteiten worden opgedragen.

Artikel 13

De bepalingen van het Eems-Dollardverdrag zijn slechts op de in deze Overeenkomst geregelde materie van toepassing, indien en voor zover deze Overeenkomst uitdrukkelijk naar die bepalingen verwijst.

Artikel 14

De bepalingen van deze Overeenkomst zijn niet van invloed op het vraagstuk van het verloop van de staatsgrens in de Eemsmonding. Iedere Overeenkomstsluitende Partij behoudt zich in dezen haar rechtsstandpunt voor.

Artikel 15

 • 1 Indien een Overeenkomstsluitende Partij de andere Overeenkomstsluitende Partij schriftelijk kenbaar maakt dat zij deze Overeenkomst wenst te wijzigen, dan zullen de Overeenkomstsluitende Partijen niet later dan zes maanden na deze kennisgeving dienovereenkomstig onderhandelingen tot wijziging van deze Overeenkomst openen.

 • 2 Indien de onderhandelingen niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn worden geopend of indien deze niet binnen een jaar na afloop van deze termijn tot overeenstemming leiden, kan iedere Overeenkomstsluitende Partij deze Overeenkomst met inachtneming van een termijn van twee jaar opzeggen.

Artikel 16

Onverlet het bepaalde in artikel 15 kan het bereik van de walradarinstallaties, zoals beschreven in de bijlagen A en B bij deze Overeenkomst, door de bevoegde autoriteiten op voorstel van de in artikel 11 genoemde Permanente Commissie worden gewijzigd, wanneer zulks, als gevolg van een verandering het vaarwater betreffende, vereist is voor het handhaven van de veiligheid en de vlotte afwikkeling van de scheepvaart ofwel vereist is wegens een noodzakelijke verandering van de walradar- en hoogfrequent-radio-installaties. De wijziging van het bereik van de walradarinstallaties treedt inwerking wanneer de bevoegde autoriteiten elkaar van hun desbetreffende goedkeuring schriftelijk in kennis hebben gesteld.

Artikel 17

 • 1 Geschillen tussen de Overeenkomstsluitende Partijen betreffende de uitlegging of toepassing van deze Overeenkomst worden met uitsluiting van andere verdragsregelingen inzake de beslechting van geschillen aan het in artikel 50 van het Eems-Dollardverdrag bedoelde scheidsgerecht ter beslissing voorgelegd.

 • 2 Het scheidsgerecht beslist op grond van de bepalingen van deze Overeenkomst en de algemene regels van het volkenrecht. Voor het overige zijn de bepalingen van hoofdstuk 12 van het Eems-Dollardverdrag van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18

Deze Overeenkomst geldt tevens voor het „Land” Berlijn, indien de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland niet binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden het tegendeel mededeelt.

Artikel 19

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt deze Overeenkomst alleen voor het Rijk in Europa.

Artikel 20

 • 1 Deze Overeenkomst dient te worden bekrachtigd; de akten van bekrachtiging worden zo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage uitgewisseld.

 • 2 Deze Overeenkomst treedt een maand na de uitwisseling van de akten van bekrachtiging in werking.

GEDAAN te Bonn op 9 december 1980, in tweevoud, in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) D. W. VAN LYNDEN

Voor de Bondsrepubliek Duitsland

(w.g.) LAUTENSCHLAGER

Bijlage A

Het bereik van de walradar- en hoogfrequent-radio-installaties in de Eemsmonding wordt door cirkels aangegeven. De coördinaten van de middelpunten en de stralen van de cirkels blijken uit het onderstaande overzicht:

Bereik

Coördinaten van de middelpunten der cirkels

Straal van de cirkel in km

 

Geogr. breedte

Geogr. lengte

 
       

Borkum I

53°37'02"

6°29'54"

13

Borkum II

53°32;25"

6°43'08"

6

Oude Schip I

53°28'29"

6°49'22"

6

Oude Schip II

53°25'10"

6°55'22"

6

Knock I

53°21'10"

7°00'22"

6

Knock II

53°20'09"

7°02'20"

3

Wybelsum I

53°20'13"

7°05'16"

3

Wybelsum II

53°20'10"

7°09'18"

3

Terug naar begin van de pagina