Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Mauritius inzake luchtdiensten, Port Louis, 15-11-1973

[Regeling vervallen per 01-12-2015.]
Geldend van 01-12-2015 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Mauritius inzake luchtdiensten

Authentiek : EN

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Mauritius relating to Air Services

[Vervallen per 01-12-2015]

Annex

[Vervallen per 01-12-2015]

Section I

[Vervallen per 01-12-2015]

The airline designated by the Government of Mauritius shall be entitled to operate air services in both directions on the route specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of the Kingdom of the Netherlands at the point therein specified.

Points in Mauritius - two or three points in Africa and/or the Near East - one or two points in Europe - Point in the Netherlands - Points beyond.

Section II

[Vervallen per 01-12-2015]

The airline designated by the Government of the Kingdom of the Netherlands shall be entitled to operate air services in both directions on the route specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of Mauritius at the point therein specified.

Points in the Netherlands - one or two points in Europe - two or three points in the Near East and/or Africa - Point in Mauritius - Points beyond.

Section III

[Vervallen per 01-12-2015]

  • 1. Points on any of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights.

  • 2. It is understood that under the above route description, the agreed services may be operated via the different intermediate points.

  • 3. Nothing will prevent the designated airline of either Contracting Party to serve other points than those specified in Sections I and II provided that no traffic rights are exercised between those points and the point in the territory of the other Contracting Party.

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Mauritius inzake luchtdiensten

[Vervallen per 01-12-2015]

Bijlage

[Vervallen per 01-12-2015]

Afdeling I

[Vervallen per 01-12-2015]

De door de Regering van Mauritius aangewezen luchtvaartmaatschappij heeft het recht in beide richtingen luchtdiensten te exploiteren op de in deze Afdeling omschreven route en voor verkeersdoeleinden te landen op het daarin aangegeven punt op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

Punten in Mauritius - twee of drie punten in Afrika en/of het Nabije Oosten - een of twee punten in Europa - punt in Nederland - verder gelegen punten.

Afdeling II

[Vervallen per 01-12-2015]

De door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aangewezen luchtvaartmaatschappij heeft het recht in beide richtingen luchtdiensten te exploiteren op de in deze Afdeling omschreven route en voor verkeersdoeleinden te landen op het daarin aangegeven punt op het grondgebied van Mauritius.

Punten in Nederland - een of twee punten in Europa - twee of drie punten in het Nabije Oosten en/of Afrika - punt in Mauritius - verder gelegen punten.

Afdeling III

[Vervallen per 01-12-2015]

  • 1. Punten op de omschreven routes kunnen, naar keuze van de aangewezen luchtvaartmaatschappij, op een of alle vluchten worden overgeslagen.

  • 2. Het is verstaan dat op grond van de bovengenoemde routebeschrijving de overeengekomen diensten mogen worden geëxploiteerd via de verschillende tussenliggende punten.

  • 3. Niets verhindert de aangewezen luchtvaartmaatschappij van elk der Overeenkomstsluitende Partijen andere dan de in de Afdelingen I en II vermelde punten aan te doen, mits geen vervoersrechten worden uitgeoefend tussen deze punten en het punt op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

Terug naar begin van de pagina